Her samler vi alle Torbjørn Eikas kommentarer til ny makrostatistikk og markedsanalyser:

Februar 2020

Uke 7

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Inflasjonssjokk?

Underliggende inflasjon gjorde et skikkelig hopp i januar, men fall i elektrisitetsprisene bidro til lav samlet prisvekst. Spørsmålet er om hoppet var en «blipp» – eller representerer flere knepp opp på prisstigningen i et litt lengere perspektiv. 

Uke 6

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Klokkeklar statistikk: Konjunkturnedgangen har begynt

BNP Fastlands-Norge økte bare 0,2 prosent i 4. kvartal 2019, og nivået var lavere i desember enn i juli. Tradisjonell vareeksport var et klart lyspunkt. Boligprisene steg mye i januar, mens kronekursen har vært rekordlav og oljefondet rekord stort.

Januar 2020

Uke 5

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, gjeldsvekst, varekonsum, kroneverdi, prisutsikter – alt ned

Sprik i makrostatistikken: Arbeidsledigheten registrert av NAV gikk litt ned, mens varekonsumet i desember var meget svakt og gjeldsveksten falt. Krona har svekket seg etter nyttår, men lave el-prisutsikter peker mot lav prisvekst.

Uke 4

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, igangsetting, rente, og optimisme

Arbeidsledigheten krabber oppover, igangsettingen av bygninger nedover, mens renta er på stedet hvil. Optimismen i norsk industri forsvinner og Norges Bank rente-overrasket ingen – med ingen endring.

Uke 3

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Boliglånsrenta sniker seg oppover og boligprisveksten er moderat

Renta på typiske boliglån har økt med 0,6 prosentpoeng fra bunnen høsten 2018 og var i november 2019 på 3,1 prosent. Boligprisene økte 0,5 prosent i 4. kvartal som ga 2,5 prosent vekst i årsgjennomsnitt for 2019.

Uke 2

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Konjunkturnedgang og lav inflasjon

Nasjonalregnskapstall for november bekrefter at konjunkturoppgangen er over. Prisveksten var lav i desember, og blir trolig lav i 2020. Gjeldsveksten i kommunene økte i november til høyeste vekstrate etter 2015. Nær uendrede boligpriser i desember.

Uke 52-1

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Varekonsum, arbeidsledighet, kraftpriser og kronekurs

Arbeidsledigheten har gått litt ned i det siste, men er likevel markert høyere enn bunn-nivået våren 2019. Varekonsumet tok seg opp i november, men det er neppe et varsel om sterkere vekst. Kronekurs og kraftpris bærer bud om moderat prisvekst i 2020.

Desember 2019

Uke 51

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: NB-prognoser og rentemøte, NAV-ledighet, byggeareal, inntektsfordeling og BNP per innbygger

Ingen renteendring, stabil NAV-ledighet og igangsettingen av nye bygg moderat på veg ned. Medianhusholdningen hadde lavere realinntekt i 2018 enn fem år tidligere. Statistikk fra Eurostatt og SSB viser at vi er litt mindre «rikere» enn andre land enn før.

Uke 50

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Konjunkturoppgangen over?

Tolket bokstavelig viser de siste nasjonalregnskapstallene at konjunkturoppgangen er over. Norges Banks regionale nettverk peker i samme retning. Inflasjonen er nå på målet, men fortsatt svak krone vil kunne trekke den opp.

Uke 49

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: SSB-prognoser, boligpriser, ringvirkninger av oljevirksomheten, industriproduksjon og utenriksøkonomi

Konjunkturoppgangen er snart over, men ingen nedtur i ny SSB-prognose. Det er ikke noe i ukens statistikk som strider mot et slikt syn. Ringvirkningene av oljevirksomheten anslås nå lavere enn tidligere.

November 2019

Uke 48

Varekonsumet faller, litt sprik i statistikken med økende eller stabil arbeidsledighet, mens gjeldsveksten i husholdningene går ned. Antydninger til en underliggende gjeldsvekst i bedriftene kan være et lyspunkt for investeringsutsiktene.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Ukens statistikker peker mot en svakere aktivitetsutvikling

Uke 47

Få lyspunkt knyttet til investeringene peker mot lavere aktivitetsvekst i norsk økonom i 2020: Investeringsplanene for 2020 i olje, kraft og industri er moderate. Det er en negativ tendens i igangsetting av boliger, men positiv for næringsbygg.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Investeringsutsikter i fokus

Uke 46

BNP-veksten faller, men er fremdeles over trend. Antall ledige stillinger ned i 3. kvartal. Ennå ingen tegn til at den svake krona har slått inn i konsumprisindeksen (KPI).

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: BNP-veksten faller, mens inflasjonen er stabil

Uke 45

Uendrete boligpriser og industriproduksjon. Innstillingen fra havbruksskatteutvalget har vært ukas store tema.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Ukens makrostatistikk på det jevne

Oktober 2019

Uke 44

Ukens makrostatistikk peker i retning av svak innenlandsk etterspørsel. Rekordsvak krone kan gi et eksportoppsving og dermed bidra til å forlenge den inneværende konjunkturoppgangen.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Rekordsvak krone, svak konsumutvikling og moderat gjeldsvekst

Uke 43

Ukens makrostatistikk peker i retning av at den moderate konjunkturoppgangen har fortsatt og at økonomien er inne i en meget beskjeden høykonjunktur. Fremtiden ser imidlertid mindre lys ut og styringsrenta ble holdt uendret.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Litt lavere ledighet, moderat industrioptimisme, lett depressive konsumenter og lite futt i boligbygging

Uke 42

Rekordsvak krone bidrar til rekordstort oljefond målt i kroner. Moderat boligprisvekst også ifølge SSB.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Krona, oljefondet og boligprisene

Uke 41

Nasjonalbudsjettet med overraskende optimistiske prognoser og et litt strammere statsbudsjett enn forventet. Få overraskelser i ukens statistikk, med fortsatt konjunkturoppgang og litt lavere prisvekst.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalbudsjett, nasjonalregnskap, inflasjon og industriproduksjon

Uke 40

Uka har gitt svake konsumtall, beskjeden boligprisvekst og markerte bevegelser i oljefond og krone. Innstillingen fra vannkraftsskatteutvalg kom mandag og vil – om forslagene realiseres – ramme kommunesektoren og noen kommuner hardt.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavt privat konsum – kjipe forslag fra vannkraftskatteutvalget

September 2019

Uke 39

Sysselsetting har steget i det siste, men arbeidsstyrken har steget mer – dermed øker ledigheten målt ved (AKU). NAVs registrerte ledighet gikk derimot litt ned. Ellers er det beskjeden fart i igangsettingen av bygg og gjeldsveksten går litt ned.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Sprik i ledighetstallene og redusert gjeldsvekst

Uke 38

Norges Bank ikke lenger uklar: Renteøkning og rentetoppen (trolig) nådd.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Norges Bank økte renta

Uke 37

12-månedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) falt til 1,6 prosent i august. Nasjonalregnskapet viser markert investeringsdrevet vekst i BNP Fastlands-Norge i juli, og Norges Banks regionale nettverk indikerer ganske høy vekst ut året.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Høy aktivitetsvekst i juli, inflasjonen litt ned august

August 2019

Uke 36

Den gode veksten i industriproduksjonen fortsatte i juli. Boligprisene tok seg opp i august etter fall i juli. SSB tror imidlertid at omslaget til moderat konjunkturnedgang kommer i vinter slik at arbeidsledigheten vil gå litt opp i årene framover.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: SSB-prognosen: Konjunkturoppgang ut året – ingen renteøkning

Uke 35

Økte oljeinvesteringer gir fart i fastlandsproduksjonen og det er god vekst i sysselsettingen. Investeringene i fastlandsbedrifter og tradisjonell eksport går ned, og privat konsum utvikler seg svakt. Lite tyder på fortsatt oppgang neste år.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Fortsatt konjunkturoppgang – når er det slutt?

Uke 34

Oljeselskapenes investeringsplaner innebærer en betydelig vekst i år, mens nivået kan forbli nær uendret neste år. Arbeidsledigheten har steget, mens sysselsettingen har tatt seg klart opp i det siste.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Investeringer og arbeidsmarkedet i fokus – stabilisering av befolkningsveksten

Uke 33

Norges Bank med litt uklare rentesignaler, mener sjeføkonom Torbjørn Eika i denne ukens rapport.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Norges Bank i fokus

Uke 32

Inflasjonen holdt seg i juli uendret på 1,9 prosent, mens boligprisene falt etter økning i juni. Siste 10 dager har oljeprisen har gått ned med 7 dollar og krona har svekket seg. Det har også vært markerte bevegelser på verdens aksjebørser.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Moderat utvikling i konsumpriser, boligpriser og industriproduksjon – men markerte markedsbevegelser

Juli 2019

Uke 31

Økte bilkjøp bidrar til det som er av vekst i varekonsumet. Gjeldsveksten er for tiden ganske stabil og den registrerte arbeidsledigheten hos NAV økte litt i juli. Verdens børser og valutamarkeder har derimot beveget seg markert i det siste.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Varekonsum i krabbegir, stabil gjeldsvekst og liten økning i registrert ledighet, mens sommerstillheten er slutt i markedene

Uke 29-30

Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) for 2. kvartal viser lav arbeidsledighet, men økning i juni. I industrien hersker optimisme for den nære fremtiden. Igangsettingen av bygg falt i juni, men det er fortsatt en positiv underliggende tendens.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lav arbeidsledighet, optimisme i industrien, men fall i igangsettingen av byggeprosjekter

Uke 27-28

Nasjonalregnskapstallene for mai bekrefter den bredt baserte konjunkturoppgangen. Inflasjonen har falt fra 3,7 prosent i desember i fjor til 1,9 prosent i juni. Boligprisene vokser, men har siden starten av 2017 steget mindre enn inflasjonen.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Fortsatt konjunkturoppgang, redusert inflasjon og moderat boligprisvekst

Juni 2019

Uke 26

AKU bidro med miksede signaler om konjunktursituasjonen, med fall i ledigheten som i det siste skyldes redusert yrkesdeltagelse og ikke økt sysselsetting. Den registrerte ledigheten (NAV) falt litt i juni og er med det tilbake på april-nivå. Varekonsumet utvikler seg svakt, mens husholdningenes gjeldsvekst er stabil.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Sprikende signaler fra arbeidsmarkedet, stabil gjeldsvekst, mens konsumet faller tilbake

Uke 25

Norges Bank tror konjunkturoppgangen holder seg ut 1. kvartal neste år og hevet styringsrenta torsdag til 1,25 prosent. De regner med ytterligere to økninger á 0,25 prosentpoeng innen neste sommer.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Økt rente og optimistisk sentralbank, økt igangsetting

Uke 24

Norges Banks nettverk antyder økt vekst i neste halvår. Klart fall i inflasjonen i mai og utsikter til reduserte elpriser peker mot klar reallønnsvekst.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavere inflasjon og optimistiske bedrifter

Uke 23

Nasjonalregnskapet viser fortsatt konjunkturoppgang, men det meste er «moderat»: Styrken i oppgangen, boligprisveksten, industriproduksjonen samt de økonomiske utsiktene.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Den moderate konjunkturoppgangen går mot slutten ifølge SSB

Mai 2019

Uke 22

Investeringsanslag og positive konsumindikasjoner forsterker troen på at konjunkturoppgangen fortsetter i år. Det er få slike tegn for 2020.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Sterkere investeringsimpulser i år

Uke 21

Befolkningsveksten i 1. kvartal i år var relativt lav. Veksten var lavere enn i samme kvartal i fjor, men det var en økning i antall fødsler sammenliknet med i fjor. AKU-ledigheten utgjorde 3,5 prosent av arbeidsstyrken i perioden februar-april. Ledighetene er nå i underkant av gjennomsnittet de siste 20-25 årene.

Lenkeblokk Icon Ukerapport: Fortsatt svak befolkningsvekst og nedgang i arbeidsledigheten

Uke 20 

Nasjonalregnskapet for 1. kvartal viser moderat vekst fra kvartalet før. Regjeringen venter i Revidert nasjonalbudsjett 2019 at konjunkturoppgangen fortsetter i år og neste år.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport:Nasjonalregnskapet for 1. kvartal og Revidert nasjonalbudsjett 2019

Uke 19

Flate boligpriser og fallende industriproduksjon, men inflasjonen i april er fortsatt over målet på 2 prosent. Bare det siste er nytt siden Norges Bank annonserte at de trolig øker renta i juni.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Boligpriser, inflasjon og industriproduksjon i ulik retning, men renta skal heves

Uke 18

AKU og NAV signaliserer nå begge en bedring i arbeidsmarkedet. Husholdningens varekonsum og gjeldsveksten i kommuneforvaltningen økte i mars. Statens pensjonsfond utland er stadig vekk «all time high».

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavere ledighet, økt konsum og økt kommunegjeld: Litt mer futt i oppgangen

April 2019

Uke 17

Igangsettingstall på det jevne, men positive signaler fra industrien. Både oljepris og oljefond har steget i det siste. Nettoinnvandringen gikk ned i fjor, men var først og fremst knyttet til syriske statsborgere.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Byggevirksomhet, industri og oljet glede

Uke 15

Inflasjonen er litt høyere enn forventet, men helt i tråd med TBU-prognosen. BNP Fastlands-Norge falt fra januar til februar på grunn av lav el-produksjon, men den underliggende utviklingen viser fortsatt konjunkturoppgang.

Lenkeblokk Icon Uke 15: Inflasjon, boligpris og nasjonalregnskapstall

Uke 14

Produksjonen i industrien viser fortsatt en positiv trend til tross for nedgang i februar, og boligprisene økte noe i mars.

Lenkeblokk Icon Uke 14: Moderat vekst i boligpriser og stor økning i oljefondet

Mars 2019

Uke 13

Ifølge AKU (Arbeidskraftundersøkelsen) er det nå en tendens til økning i arbeidsledigheten, mens den registrerte ledigheten hos NAV fortsetter å falle.

Lenkeblokk Icon Uke 13: Blandede signaler om Arbeidsledighet, økt kommunegjeld og svakt varekonsum

Uke 12

Finansdepartementet og Norges Bank kom med optimistiske aktivitetsprognoser for norsk økonomi denne uka. Norges Bank økte styringsrenta som forventet, men antyder flere/raskere renteøkninger fram til sommeren 2020.

Lenkeblokk Icon Uke 12: Byggeareal drukner i økt styringsrente og optimistiske prognoser

Uke 11

Typiske boliglånsrenter overrasket med en liten nedgang. Nye og foreløpige KOSTRA-tall kom fredag 15. mars. Og som en bonus: Hva betyr RESESJON?

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Rentestatistikk, KOSTRA og hva er resesjon?

Uke 10

SSBs prognoser er litt nedjustert, og etter moderat oppgang i år ventes konjunktursituasjonen å være nær konjunkturnøytral ut 2022. Nasjonalregnskapsstatistikk for januar underbygger vurderingen for i år.

Lenkeblokk Icon Uke 10: Nedjusterte SSB-prognoser og et knippe nye makrotall

Februar 2019

Uke 9

Siste varekonsumindeks og arbeidsledighetsrate kan umiddelbart se ut til å peke mot fortsatt konjunkturoppgang. Nærmere studier av tallene gjør denne konklusjonen mindre opplagt.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Uklare signaler

Uke 8

Befolkningsveksten faller og investeringene i oljevirksomhet og industri ser ut til å øke markert i år. Investeringsutviklingen er en nøkkelfaktor i konjunkturforløpet. De nye tallene styrker troen at konjunkturoppgangen fortsetter i år - noe som fremdeles slett ikke er opplagt. Det er også en liten positiv indikasjon for 2020.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Befolkning, investeringer og litt til

Uke 7

Konsumprisveksten var i januar på 3,1 prosent, men hva er KPI-JAE og hva har det med rentesettingen til Norges Bank å gjøre? Sjeføkonomen ser litt på dette i dagens makrotall.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Priser i fokus

Uke 6

Her kommenterer Eika de første helhetlige «regnskapstallene» for norsk økonomi for hele 2018 (Statistisk sentralbyrå). 

Nasjonalregnskapstall for 2018 viser blant annet vekst i BNP Fastlands-Norge på 2,2 prosent, og med et klart oppsving i 4. kvartal. Det er petroleumsinvesteringene og i mindre grad tradisjonell eksport som kan sies å ha vært «faktorene» bak konjunkturoppgangen i 2018. 

BNP i alt økte i 2018 med bare 0,5 prosent, som en følge av lav volummessig petroleumsproduksjon. Årslønnsveksten i 2018 er beregnet til 2,8 prosent, som forventet. 

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Moderat konjukturoppgang

Uke 5

Statistikk fra den første uken i februar viser at det i 2018 har vært svak vekst i varekonsumet og at gjeldsveksten i husholdningene er på vei ned. Tall fra NAV viser at arbeisledigheten er på vei ned. 

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Moderate bevegelser