Her samler vi alle Torbjørn Eikas kommentarer til ny makrostatistikk og markedsanalyser:

Mai 2024

Uke 19

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Litt lavere inflasjon

Veksten i konsumprisene falt litt i april, mens boligprisene øker. Mangel på arbeidskraft er mindre enn i fjor, men mange virksomheter har fortsatt rekrutteringsproblemer. Nedsettelse av styringsrenta har neppe kommet nærmere på grunn av ukens statistikk.

Uke 18

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Små endringer i arbeidsledigheten

Bruttoarbeidsledigheten var uendret, mens antall helt ledige gikk marginalt ned i april. Vektet med sysselsettingen økte antall konkurser. Lav og fallende privat gjeldsvekst, høy og økende for kommunesektoren. Uendret styringsrente kan vare lenger.

April 2024

Uke 17

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsmarked og varekonsum

Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) viser at den svake utviklingen fortsetter, men at arbeidsledigheten fortsatt er relativt lav. Varekonsumet fortsetter å utvikle seg svakt. Prisveksten for veganlegg virker være «normalisert». Ingen rentenedgang i år?

Uke 16

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Industrikonjunkturer og igangsetting av bygg

Kraftig nedgang i igangsettingen av bygninger i mars. Industrilederne har et forsiktig optimistisk syn på inneværende kvartal, men kapasitetsutnyttelsen er litt lavere enn gjennomsnittet for årene etter 1990.

Uke 15

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Fall i inflasjon og aktivitet

Den underliggende aktiviteten har nå i nær halvannet år vært nesten uten vekst. Inflasjonen har falt gjennom starten av 2024, og kan se ut til å bli lavere enn TBUs siste anslag. Det kan bidra til høyere realinntekter som kan bidra til økt aktivitet.

Uke 14

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Renter og boligpriser øker

Utlånsrentene økte moderat og innskuddsrentene økte litt mer i løpet av februar. Boligprisene fortsatte å øke i mars, men realprisen er langt under tidligere toppnivåer. Frontfagsrammen ble 5,2 prosent. Verdien av oljefondet falt i løpet av uka.

Mars 2024

Uke 13

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Svak varehandel og ny fondsrekord

Varehandel og varekonsum utvikler seg svakt. Oljefondet har satt ny rekord i løpet av uka, godt hjulpet av en svakere krone.

Uke 12

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Den svake økningen i arbeidsledighet fortsetter

Aktiviteten i norsk økonomi tok seg opp i januar, men tendensen har vært svak lenge. Arbeidsledigheten fortsetter å øke litt, men nivået er fremdeles lavere enn gjennomsnittet mellom finanskrisen og pandemien.

Uke 11

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavere prisvekst

Denne ukens publiserte prognoser for 2024 er samstemte. Aktiviteten vil ta seg litt opp, inflasjonen vil fortsette å falle og arbeidsledigheten vil øke litt. SSB regner med at styringsrenta først vil bli redusert med 0,25 prosentpoeng mot slutten av 2024.

Uke 10

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Stabil industriproduksjon

Petroleumsrettet industriproduksjon økte i januar, mens øvrig industri gikk litt ned. Husholdningenes varekonsum gikk ned, mens boligprisene gikk opp i februar.

Februar 2024

Uke 9

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Økt arbeidsledighet og sykefravær

AKU viser nå et «normalt» nivå på arbeidsledigheten, mens NAV-tallene fremdeles er klart lavere enn gjennomsnittet mellom finanskrisen og pandemien. Sykefraværet økte klart i 4. kvartal i fjor. Utviklingen i renter og varehandelen spriker.

Uke 8

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Har fallet i igangsetting av bygg stoppet opp?

Igangsettingen av både boliger og næringsbygg økte i januar. Befolkningsveksten var høy i 2023. Gjeldsveksten var lav og gikk ned i januar for husholdninger og bedrifter, men forble meget høy i kommunesektoren.

Uke 7

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Svak aktivitetsutvikling

Ingen BNP-vekst gjennom 2023, men vekst gjennom 2022 bidro til vekst i årsgjennomsnittet. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) anslår konsumprisveksten til 4,1 prosent, mens foreløpige tall viser at lønnsveksten i fjor var 5,3 prosent.

Uke 6

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavere konsumprisvekst og økte boligpriser

Konsumprisveksten gikk ned i januar, men er fortsatt høy. Boligprisene gikk derimot opp, men realprisnivået er langt under toppen for to år siden. Lønnsveksten for økonomien i alt ser ut til å ha vært nær frontfagsrammen i 2023.

Januar 2024

Uke 5

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Stabil arbeidsledighet og fallende gjeldsvekst

Arbeidsledigheten endret seg lite fra desember til januar, mens tilgangen på ledige stillinger økte. Gjeldsveksten fortsetter å falle og realgjelda avtar. Flytende renter økte lite i desember, men vil øke mer. Fastrentene har derimot gått ned.

Uke 3

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lite futt i fastlandsøkonomien

Produksjonsutviklingen har vært meget svak i over ett år. Oljeinvesteringer og tradisjonell eksport er lyspunktet på etterspørselssiden, mens boliginvesteringene trekker kraftig ned. Markert fall i igangsettingen peker mot en fortsatt svak utvikling.

Uke 2

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Uendret prisvekst i desember

Den underliggende prisveksten falt i desember, mens den samlede prisveksten holdt seg oppe. Importerte varer, spesielt jordbruksvarer, har fortsatt den høyeste prisstigningen. Byggekostnadene falt litt i desember og har kommet langt i normalisering.

Uke 1

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Beskjeden boligprisutvikling

Flytende renter fortsatte å øke i november og vil øke ytterligere, mens renta på nye fastrentelån gikk ned. Boligprisene utviklet seg svakt gjennom 2023, og årsgjennomsnittet var litt lavere enn året før.

Desember 2023

Uke 51-52

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lav, men økende arbeidsledighet

Den jevne og langsomme økningen i arbeidsledigheten fortsetter. Antall ikke-bosatte sysselsatte er klart lavere enn rett før pandemien og bremser økningen i arbeidsledigheten. Gjeldsveksten i husholdninger og bedrifter faller, men øker i kommunesektoren.

Uke 50

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavere underliggende inflasjon

Underliggende inflasjon falt og byggekostnadene økte moderat i november. Norges Bank overasket med å heve styringsrenta til 4,5 prosent. Det styrket krona som bidro til at kroneverdien av oljefondet falt med over 400 mrd. kroner.

Uke 49

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Slapp boligprisutvikling og moderat industrivekst

Boligprisene økte marginalt i november, og industriproduksjonen gikk litt opp. SSBs venter lav vekst, økende arbeidsledighet og ingen ytterligere renteøkninger. Lønnsveksten anslås til 5,4 prosent og KPI-vekten til 4,5 prosent neste år.

November 2023

Uke 48

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Regionalt nettverk venter nedgang

Varekonsumet økte i oktober, men blir trolig 5-6 prosent lavere i 2023 enn i 2022. Den samlede varehandelen var lavere enn rett før pandemien. Aktiviteten i norsk økonomi ventes å falle neste kvartal. Sykefraværet er høyt og økte også litt i 3. kvartal.

Uke 47

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lite futt i norsk økonomi, men fortsatt lav ledighet

Etterspørselen fra husholdningene faller. Det bidrar til at aktiviteten i fastlandsøkonomien nesten ikke har steget gjennom det siste halve året. Gjeldsveksten faller. Sysselsettingen øker, men i et stadig lavere tempo og arbeidsledigheten øker sakte.

Uke 46

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Svake investeringsutsikter

Energiinvesteringene ligger an til å øke neste år, mens de vil falle i industrien. Igangsettingstallene tyder på kraftig nedgang i investeringene i boliger og næringsbygg. Byggekostnadene har svingt opp igjen.    

Uke 45

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Inflasjonsfallet satt på vent

Konsumprisindeksen skuffet med klar vekst i underliggende og faktisk inflasjon. Dette gjør det lettere for Norges Bank å argumentere for den renteøkningen de trolig uansett ville gjennomført hvis krona holder seg så svak som den har vært i det siste.

Uke 44

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lav gjeldsvekst og renta vil øke

På ukens rentemøte ble renta ikke hevet, men fortsatt signaler om økt rente i desember. Små endringer i rentene publikum står overfor i september, men mer kommer. Allerede lav gjeldsvekst i bedrifter og husholdninger kan dermed bli enda lavere.

Oktober 2023

Uke 43

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Stabil arbeidsledighet og fall i varekonsumet

Ukens makrotall bekrefter bildet om svak etterspørsels- og produksjonsutvikling uten at arbeidsmarkedet svekkes i særlig grad. Krona har blitt mindre verdt i løpet av uka. Det gir høyere prisvekst og øker sannsynligheten for ytterligere renteøkning.

Uke 42

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lav igangsetting og lite optimisme i industrien

Igangsettingen av bygninger faller. Det er lav vekst i byggekostnadene for veganlegg og det trekker kostnadsveksten i kommunesektoren ned. Det er svakt negative utsikter for industrien samlet.

Uke 41

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavere prisvekst og svak produksjonsutvikling

Inflasjonen falt kraftig i september, noe som reduserer sannsynligheten for flere renteøkninger. Et fall i aktiviteten i fastlandsøkonomien i august trekker i samme retning.

Uke 40

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Ingen sjokk i stats- og nasjonalbudsjettet

Boligprisene utvikler seg svakt, mens oljeinvesteringene løfter industriproduksjonen. Kraftprisene er nå til dels ekstremt lave. Prognosene i nasjonalbudsjettet viser moderat økende arbeidsledighet og en klart lavere prisvekst i 2024.

September 2023

Uke 39

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Sysselsettingen øker, men arbeidsledigheten tikker opp

Arbeidsledigheten er fortsatt lavere enn gjennomsnittet siste 15 år før pandemien. Rentene husholdningene står overfor øker klart. Varekonsumet falt i august og gjeldsveksten var lav, noe som indikerer svak utvikling i etterspørselen.

Uke 38

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Økt rente og svake utsikter

Norges Bank hevet styringsrenta og rentebanen. De regner med svak produksjonsvekst framover og noe høyere arbeidsledighet, men at inflasjonen vil holde seg ganske høy neste år. Igangsettingen av bygg økte i august, men er fremdeles på et lavt nivå.

Uke 37

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavere inflasjon og svak aktivitetsutvikling

Den underliggende prisveksten gikk marginalt ned i august, men lave elektrisitetspriser senket den samlede konsumprisindeksen markert. Ifølge Norges Banks regionale nettverk vil aktiviteten i fastlandsøkonomien øke marginalt fram mot nyttår.

Uke 36

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavere boligpriser og høyt sykefravær

Lavere boligpriser reflekterer svekkelse i husholdningenes økonomi og økte renter. Høyt sykefravær forklarer i noen grad hvorfor svak samlet etterspørsel ikke slår ut i markert økt arbeidsledighet. SSB regner med at rentetoppen er rett rundt hjørnet.

August 2023

Uke 35

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledigheten stiger langsomt

Situasjonen på arbeidsmarkedet blir gradvis litt svakere sett fra arbeidstakernes side, men er fremdeles meget god i et historisk perspektiv. Varekonsumet er for tiden ganske stabilt, langt under nivåene fra pandemitiden.

Uke 34

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Svak produksjonsutvikling, men liten økning i arbeidsledigheten

Fastlands-BNP var uendret fra mai til juni. Arbeidsledigheten ser ut til å stige svakt, men er fremdeles lav i et historisk perspektiv. Gjelda vokser lite og gjeldsgraden i husholdningene går ned.

Uke 33

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Blandet investeringsbilde og uendrede byggekostnader

Det ligger an til en klar investeringsvekst i år i olje, industri og kraft sett under ett, men vesentlig lavere neste år. Igangsettingstallene både for boliger og næringsbygg peker klart ned. 12-månedersveksten i byggekostnadene er normalisert.

Uke 32

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavere inflasjon og uendret industriproduksjon

Som ventet gikk inflasjonen klart ned fra juni til juli. Prisveksten for varer gikk markert ned, mens den for tjenester gikk litt opp. Leverandørindustrien økte produksjonen i juni, mens den for øvrig industri gikk litt ned.

Juli 2023

Uke 29-31

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lite futt i norsk økonomi, men fortsatt lav ledighet

Arbeidsledigheten øker litt og det er svak vekst i kortsiktig arbeidsinnvandring. Varekonsumet og gjeldsveksten faller. Det er store regionale forskjeller i boligprisutviklingen. Byggekostnadene for veianlegg har vært stabile siste fire kvartaler.

Uke 28

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Økt underliggende inflasjon – sterkere krone

Matvareprisene fortsetter å øke, mens prisveksten på tjenester utenom husleie gikk ned i juni. Den underliggende inflasjonen kom opp i 7,0 prosent. Fall i prisstigningen på energivarer bidro til at samlet inflasjon gikk ned til 6,4 prosent i juni.

Uke 27

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Ni måneder med beskjeden BNP-vekst

Verdiskapingen i Fastlands-Norge økte i mai etter tilsvarende nedgang i april. Konsumet, oljeinvesteringene og tradisjonell eksport økte moderat, mens boliginvesteringene faller tungt.

Juni 2023

Uke 26

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Økt rente og varehandel

Varekonsumet økte i mai, men det er ingen spor av kjøpefest. Rentene publikum står overfor tikker oppover, men med en klar tidsforsinkelse i forhold til styringsrenta. 

Uke 25

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Kraftig rentemedisin

Kortsiktig arbeidsinnvandring under trend bidrar isolert sett til at AKU-ledigheten fortsatt er historisk lav. Gjeldsveksten i husholdningene var rekordlav i mai og antall sosialhjelpsmottakere økte i 2022.

Uke 24

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Meget svak aktivitetsutvikling

Regionalt nettverk og NHO venter at den økonomiske veksten vil ta seg opp nokså umiddelbart. Få igangsatte prosjekter viser at bygging av boliger og andre bygninger neppe vil bidra med det første. Byggekostnadene fortsetter å øke.

Uke 23

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Økt inflasjon, men uendrede boligpriser

Den underliggende prisveksten er høy, og SSBs siste prognoser viser reallønnsfall også i år.

Uke 22

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Svakt økende arbeidsledighet og høyt sykefravær

Arbeidsledigheten fortsatte å øke med museskritt mai. Sykefraværet i 1. kvartal gikk litt ned fra 4. kvartal i fjor, men er fortsatt vesentlig høyere enn før pandemien.

Mai 2023

Uke 20-21

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Høy befolkningsvekst, men varekonsumet faller

AKU-ledigheten er ganske stabil, men på et høyere nivå enn i fjor. Utsiktene for bygningsinvesteringer er svake, mens investeringene i olje, kraft og industri samlet ventes å ta seg moderat opp i år og neste år.

Uke 19

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Aktivitetsvekst og økt oljepengebruk

Aktiviteten i fastlandsøkonomien økte i mars etter et halvt år med uendret nivå. Underliggende inflasjonsvekst i april, men 12-månedersveksten i KPI gikk litt ned. I RNB foreslås det en betydelig økning av oljepengebruken innenfor handlingsregelen.

Uke 18

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Svak krone gir økt styringsrente

Styringsrenta satt opp, mens boliglånsrenta tok et hvileskjær i april. Boligprisene steg i april, men er fremdeles lavere enn toppen i fjor. Få over 66 år har økonomiske problemer og tilnærmet ingen av dem har problemer med å betjene boliglån.

April 2023

Uke 17

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledigheten litt opp

Arbeidsledigheten har kommet klart opp fra bunn-nivået i fjor målt både med AKU og hos NAV, men er fortsatt lavere enn gjennomsnittet siste ti år før pandemien. Antall konkurser øker klart, og er oppe på et normalt nivå.

Uke 16

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lav igangsetting og stort oljefond

Igangsettingstallene peker mot en svak investeringsutvikling i bygninger framover. Byggekostnadene for veganlegg var uendret fra 4. til 1. kvartal. Fire dagers frontfagsstreik er over. Krona har svekket seg og oljefondet har vært innom nye rekordhøyder.

Uke 14-15

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Høyere priser – svak aktivitetsutvikling

Prisene på importerte varer bidro til at konsumprisveksten i mars økte til 6,5 prosent. Boligprisene økte også i mars, men er fremdeles lavere enn toppen i fjor. Aktiviteten i Fastlands-Norge har vært om lag på samme nivå siste halvår.

Mars 2023

Uke 13

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Økt varekonsum og økt rente

Varekonsumet økte i februar. NAV-ledigheten steg marginalt i mars. Styringsrenta er satt opp i mange omganger og rentene publikum står overfor fortsetter å øke.

Uke 12

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledigheten øker og styringsrenta settes opp

AKU viser en tendens til økt arbeidsledighet, mens gjeldsveksten for husholdninger og kommuner er stabil og relativt lav. Norges Bank økte styringsrenta og signaliserer en klart høyere rentetopp enn det de gjorde i desember.

Uke 11

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Svak BNP-vekst i januar

Nasjonalregnskapstall for januar viser liten fart i norsk økonomi. Materialprisene falt, men økte arbeidskraftkostnadene medførte at byggekostnadsindeksen gikk marginalt opp i februar. Bankuro og lavere oljepris har bidratt til svakere krone.

Uke 10

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Prisveksten på veg ned

Prisveksten i februar gikk ned til 6,3 prosent, og SSB anslår at både veksten i konsumpriser og lønn som årsgjennomsnitt vil bli 5,0 prosent i år. «Alle» prognoser peker mot en moderat økning i arbeidsledigheten framover.

Uke 9

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Marginal økning i antall NAV-ledige

Antall NAV-ledige økte litt i februar, men antall helt ledige utgjør fortsatt bare 1,7 prosent av arbeidsstyrken. 

Februar 2023

Uke 8

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Litt svakere arbeidsmarked?

AKU viser en tendens til et litt svakere arbeidsmarked. Befolkningen økte med 1,2 prosent gjennom 2022. Årslønnsveksten i de største forhandlingsområdene samlet var 4,1 prosent i fjor, mens TBU anslår prisveksten til 4,8 prosent i år.

Uke 7

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Klar aktivitetsvekst i desember

Det var god vekst i fastlandsøkonomien i slutten av fjoråret. Investeringene i olje, industri og kraftforsyning ligger alle an til å øke klart i 2023. Næringslivledere er litt mer optimistiske med hensyn til sysselsettingen framover.

Uke 6

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Inflasjonen skyter fart

Inflasjonen økte markert fra desember til januar, men internasjonale matvarepriser er på veg ned. Antall ledige stillinger gikk opp fra 3. til 4. kvartal, mens industriproduksjonen gikk litt ned i desember.

Uke 5

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Uendret ledighet og boligpriser

Arbeidsledigheten endret seg lite fra desember til januar og er fortsatt svært lav. Boligprisene stod også stille, men var dermed litt lavere enn for ett år siden og klart lavere enn toppen i fjor.

Januar 2023

Uke 4

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Litt høyere arbeidsledighet

AKU kom med nye spor av svakere utvikling i arbeidsmarkedet. Bilkjøp og strømforbruk ledet til himmelhøyt registrert varekonsum i desember, mens øvrig varekonsum falt markert.

Uke 3

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Høy skatteinngang – uendret renteplan

Skatteinngangen i 2022 var ekstremt høy. Det er først og fremst petroleumsskattene som øker, men også øvrige skatter, inkludert kommunesektorens, økte klart. I industrien er flertallet pessimister for den nære utviklingen.

Uke 2

Konsumprisveksten falt klart i desember, mens den underliggende inflasjonen er ganske stabil og høy. BNP-veksten var moderat i november.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavere KPI-vekst – moderat BNP-vekst

Uke 1

Rentene økte markert i november mens boligprisene litt overraskende økte svakt i desember. Oljefondet har satt ny rekord. Godt hjulpet av kronesvekkelse, har kroneverdien av fondet i løpet av uka økt med 600 mrd. kroner.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Intet boligprisfall i desember

Desember 2022

Uke 52

I en romjulsstille statistikkuke kom varekonsumindeksen for november med økning. Krona har svekket seg litt i år. Til tross for store petroleumsinntekter økte oljefondet helt marginalt gjennom året.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Økt varekonsum

Uke 51

Arbeidsledigheten er ganske stabilt lav, men en kan ane et omslag. Gjeldsveksten i kommunene øker, mens den er stabil i husholdningene.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Stabilt lav arbeidsledighet

Uke 50

Norges Bank satte som ventet styringsrenta opp med 0,25 prosentpoeng og regner med at rentetoppen nås med 3,0 prosent tidlig neste år. Ny markert merskattevekst i kommunesektoren.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Svakere BNP-vekst – rentetoppen nær

Uke 49

Boligprisene falt i november, mens KPI-veksten gikk ned. SSB venter at KPI-veksten vil nå toppen tidlig i 2023 og på årsbasis bli 4,9 prosent. Lønnsveksten anslås litt lavere enn prisveksten. Svak produksjonsutvikling ventes å øke ledigheten noe.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nedgang i boligpriser og konsumprisvekst

Uke 48

Bare 1,6 prosent helt arbeidsledige registrert hos NAV i november. Høyt sykefravær ser ut til å være en viktig faktor bak det stramme arbeidsmarkedet. Bilkjøp og strømforbruk bidro til at varekonsumet økte i oktober.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Fortsatt rekordlav arbeidsledighet (NAV)

November 2022

Uke 47

Det er antydninger til omslag i AKU til noe mindre press i arbeidsmarkedet. Gjeldsveksten i husholdningene faller og er lavere enn på lenge. Gjeldsveksten faller også for kommunene, men øker for bedriftene.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lav gjeldsvekst i husholdningene

Uke 46

Reviderte nasjonalregnskapstall viser høyere økonomisk vekst gjennom 2022, og god vekst i september. SSB-undersøkelse tyder på investeringsfall i 2023 for petroleumsnæringen, og husholdningene er pessimistiske med tanke på egen økonomi.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Fortsatt fart i økonomien

Uke 45

Konsumprisindeksen økte fra september til oktober, mens den gikk ned i samme periode i fjor. Den høye inflasjonen henger fremdeles i stor grad sammen med impulser fra utlandet.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Ny inflasjonsøkning

Uke 44

Som ventet ble styringsrenta økt med 0,25 prosentpoeng, og rentene publikum står overfor fortsetter å øke. Boligprisene og gjeldsveksten gikk ned.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Beskjeden gjeldsvekst og økte renter

Oktober 2022

Uke 43

Ledighetsnivået er fortsatt rekordlavt etter marginal nedgang i alle NAVs ledighetskategorier. Sysselsettingen utviklet seg imidlertid svakt gjennom sommeren. Antall konkurser gikk kraftig opp etter sommeren, men er lavere enn før pandemien.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Fortsatt lav arbeidsledighet

Uke 42

Byggekostnadsindeksen for veganlegg fortsetter å øke, og det er lite futt i den underliggende utviklingen når det gjelder igangsettingen av bygg.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Høy kostnadsvekst for veganlegg

Uke 41

Mandagens prisindekspubliseringer fikk ikke hvilepulsen ned. Konsumprisveksten i august ble rekordhøye 6,9 prosent. Byggekostnadene falt 0,1 prosent.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Høy konsumprisvekst

Uke 40

BNP-økte i august, men er ikke mye høyere enn i november i fjor. Boligprisene falt klart i september. Nasjonalbudsjettets prognoser fremstår som optimistiske, med stabil lav arbeidsledighet og lavere prisvekstanslag enn andre.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, boligpriser, statsbudsjett, nasjonalbudsjett-prognoser, NHO-prognoser, utlånsforskriften, bøndenes inntekter og markeder

September 2022

Uke 39

Arbeidsledigheten falt enda litt i september. Varekonsumet økte i august, i likhet med rentene husholdningene står overfor. Utsiktene for internasjonal økonomi svekkes.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsmarkedet, varehandel, renter, produksjon i bygg og anlegg, internasjonal økonomi, forvaltningen av oljefondet, grunnrenteskatt og markeder

Uke 38

Arbeidsledigheten fortsetter å være rekordlav, men både sysselsetting og arbeidstilbud faller. Norges Banks prognoser viser en mye svakere realøkonomi, men de ventede renteøkningene er like mange og fremskyndet fordi inflasjonsanslaget er økt.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsmarkedet, gjeld, skatteinngang, rentemøte, Norges Banks prognoser og markeder

Uke 37

Byggekostnadene fortsetter å øke, men igangsetting av andre bygg enn boliger øker likevel. Regionalt nettverk venter et lite fall i aktivitetsnivået gjennom kommende halvår.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Byggekostnader, byggeareal, handelsbalanse, Regionalt nettverk og markeder

Uke 36

Verdiskapingen på fastlandet gikk litt ned i juli og SSB tror aktivitetsutviklingen framover blir svak. Boligprisene økte overraskende klart i august, og den underliggende inflasjonen gikk litt opp.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, konsumpriser, sykefravær, boligpriser, SSB-prognoser og markeder

August 2022

Uke 35

Den lave arbeidsledigheten fortsatte i august. Antall ledige stillinger økte også i 2. kvartal, men veksten avtok. Renta for nye boliglån gikk klart opp i juli, mens de for utestående lån trolig økte i august.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsmarked, renter, bedriftenes strømkostnader og markeder

Uke 34

Sysselsettingen, arbeidsstyrken og arbeidsledigheten er stabil. Varekonsumet faller og gjeldsveksten i husholdningene går litt ned. Krona har styrket seg.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsmarked, varekonsum, gjeld og markeder

Uke 33

BNP økte moderat i juni og byggekostnadsindeksen fortsatte å øke i juli. Norges Bank satte opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, investeringsutsikter, byggekostnader, kommunal deflator, befolkning, byggeareal, rente, forventningsundersøkelse, NHO-undersøkelse og markeder

Uke 32

Matvareprisene økte kraftig i juli og brakte inflasjonen klart opp, mens energiprisene falt litt. Industriproduksjonen økte litt i juli, mens boligrentene stod stille i juni.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Konsumprisindeksen, industriproduksjon, renter, konkurser og markeder

Uke 31

Boligprisene falt litt i juli, og på 12-månedersbasis var realveksten i boligprisene trolig negativ. Gjeldsveksten falt i juni i husholdningene og kommunesektoren, men økte i bedriftene.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Gjeldsvekst, boligpriser og markeder

Juli 2022

Uke 30

Arbeidsledigheten fortsatte å falle i juli. Varekonsumet endret seg lite i juni. Byggekostnadene for veganlegg økte med hele 5,5 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Prisene kommunal sektor står overfor i år har vært kraftig undervurdert.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsmarked, varekonsum, byggekostnader for veganlegg, IMF-prognoser og markeder

Uke 28-29

Prisstigningen målt med konsumprisindeksen (KPI) økte markert i juli. Prisen på drivstoff var største bidragsyter. Igangsettingen av bygg var nokså svak i juni. Optimismen blant norske industriledere dempes.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Konsumprisindeksen, byggeareal, konjunkturbarometer, styringsrenter og markeder

Uke 27

Aktiviteten i fastlandsøkonomien gikk litt ned i mai. Boligprisene og byggekostnadene gikk svakt opp i juni. Stabilt svak krone og oljefondet igjen over 12.000 mrd. kroner.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, konjunktursituasjonen, byggekostnader, boligpriser, befolkningsprognoser og markeder

Juni 2022

Uke 26

Registrert arbeidsledighet hos NAV gikk marginalt ned i juni. Varekonsumet falt i mai, mens rentene gikk opp.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledige, varekonsum, renter, husholdninger, svenske styringsrenter og markeder

Uke 25

AKU-arbeidsledigheten økte marginalt. Økning i igangsetting av byggeareal hindrer ikke inntrykket av en svak utvikling i år. Norges Bank dro til med markert renteøkning, økt rentebane og inflasjonsanslag, men nedjustert BNP-vekst.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, byggeareal, gjeldsvekst, rentemøte, prognoser fra Norges Bank og markeder

Uke 24

Flat underliggende BNP-utvikling, og etterspørselsbildet var svakt. Byggekostnadene økte markert også i mai. Klart fall i oljefondet til tross for at krona er svekket.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, byggekostnader, Regionalt nettverk, prognoser, pensjonsutvalgsrapport, TBU og markeder

Uke 23

Konsumprisveksten kom opp i 5,7 prosent i mai. SSB anslår at prisveksten som årsgjennomsnitt blir 4,7 prosent i 2022, og at styringsrenta blir satt opp med til sammen 1,0 prosentpoeng i løpet av året. Industriproduksjonen gikk opp i april.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Konsumprisindeksen, industriproduksjon, prognoser, finansielt utsyn og markeder

Uke 22

Arbeidsledighet gikk litt ned i mai og er svært lav. Varekonsumet gikk moderat ned i april og gjeldsveksten falt. Boligprisene steg 0,7 prosent i mai. Sykefraværet ble rekordhøyt i 1. kvartal, men rekordlavt justert for sesong og influensa/covid.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsmarkedet, boligpriser, varekonsum, gjeld, inntekter, renter, sykefravær og markeder

Mai 2022

Uke 21

Store kontraster på flere fronter. Arbeidsledigheten er svært lav, mens husholdningenes tro på egen økonomi stuper. Oljeinvesteringene ser ut til å gå markert ned og industriinvesteringene markert opp i både 2022 og 2023.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: AKU, investeringer, Forventningsbarometeret, markeder og 3-prosentsbanen

Uke 20

Befolkningsveksten fortsetter å være ganske høy, og en NAV-undersøkelse bekrefter bildet av et meget stramt arbeidsmarked denne våren. Igangsettingen av byggeprosjekter var lav i april.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Byggeareal, befolkning, ledige stillinger, skatt, NBs forventningsundersøkelse og markeder

Uke 19

Marstallene viser fortsatt god vekst i norsk økonomi, og inflasjonen øker. Anslaget for den kommunale skatteinngangen er kraftig oppjustert i RNB, men det meste foreslås inndratt og økte kostnader tar resten og mer til.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, konsumpriser, industriproduksjon, byggekostnader, ledige stillinger, pendlere til Norge, RNB, kritikk mot rentebanen og markeder

Uke 18

Boligprisene var uendret fra mars til april. 5,0 prosent av befolkningen i alderen 15-74 var i 1. kvartal skjult arbeidsledig inkludert de som ønsker å jobbe mer. Til sammen utgjorde det urealiserte arbeidstilbudet 7,4 prosent av befolkningen.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Boligpriser, renter, nye arbeidsmarkedsindikatorer og markeder

April 2022

Uke 17

Økt sysselsetting, men kun marginal nedgang i AKU-arbeidsledighet i 1. kvartal. NAV-ledigheten falt i april. Varekonsumet har økt klart, mens gjeldsveksten i husholdningene er uendret. Byggekostnadsindeksen for veganlegg økte kraftig i 1. kvartal.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, varekonsum, gjeldsvekst, byggekostnader veganlegg, covid-19, prognoser og markeder

Uke 16

Igangsettingen av boliger økte i mars, mens det var en kraftig nedgang for andre bygg. Industrilederne er moderat optimistiske med hensyn til egen næring på kort sikt. Det kan ligge an til en høy skatteinngang i kommunesektoren også i 2022.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Byggeareal, skatteinngang, konjunkturbarometer og markeder

Uke 15

Samlet prisvekst gikk opp i mars, men den underliggende prisveksten var uendret fra februar. I OECD-området var prisveksten rekordhøy og arbeidsledigheten rekordlav i februar.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Pris og ledighet i OECD, konsumprisindeksen og markeder

Uke 14

Aktivitetsveksten i fastlandsøkonomien var mindre enn ventet i februar. Både byggekostnadene og boligprisene fortsatte å øke i mars, og frontfagsoppgjøret kom i havn med en ramme på 3,7 prosent.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, byggekostnader, industriproduksjon boligpriser, frontfagsresultat, endelig TBU-rapport og markeder

Mars 2022

Uke 13

Arbeidsledigheten fortsatte å falle i mars og er nå den laveste siden finanskrisen. Varekonsumet, som står for noe under halvparten av det samlede konsumet, gikk ned med knappe 1 prosent i februar, til et nivå 4,5 prosent lavere enn gjennomsnittet i 2021.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, varekonsum, gjeldsvekst, renter, Ukraina-pakke, vanlig lønn, koronakostnader og markeder

Uke 12

Norges Bank vurderer utsiktene for norsk økonomi som enda bedre enn i desember. De økte, i tråd med forventningene, styringsrenta med 0,25 prosent på torsdagens rentemøte og jekket opp anslagene for egen rentesetting ganske kraftig. 

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, NB-prognoser og markeder

Uke 11

Utsiktene for norsk økonomi vurderes som gode, slik at renteoppgangen ventes å fortsette i om lag det tempo Norges Bank har signalisert. Usikkerheten vurderes imidlertid som større enn normalt.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Byggekostnader, byggeareal, regionalt nettverk, prognoser og markeder

Uke 10

Den endelige prisprognosen for 2022 fra TBU før vårens inntektsoppgjør ble 3,3 prosent, mens prisveksten i februar var 3,7 prosent. Fastlands-BNP gikk ned i januar, -0,3 prosent uten kraft og fisk. Det var store i markedsbevegelser gjennom uka.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Uke 10: Nasjonalregnskap, industriproduksjon, konsumprisindeksen, TBU-prognoser og markeder

Uke 9

Varekonsumet gikk litt ned i januar. Gjeldsveksten i kommunene gikk litt opp i januar, mens den gikk ned for husholdningene og bedriftene. Disponibel realinntekt per innbygger økte 2,4 posent i 2021.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Varehandel, gjeld, renter, inntekt, boligpris, NHO-prognose, markeder og økonomiske konsekvenser av invasjonen av Ukraina

Februar 2022

Uke 8

Trist makrouke preget av Russlands invasjon av Ukraina. Oljeprisen er nær 100 dollar per fat, mens oljefond er svekket med vel 700 mrd. kroner siden nyttår. Arbeidsledigheten falt i februar, og antall helt ledige er nede på nivået fra februar 2020.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsmarked, befolkning, OECD-prognose og markeder

Uke 7

Fall i konsum og eksport bidro til aktivitetsfall i norsk økonomi i desember. Byggekostnadene fortsatte å økt i januar, mens igangsettingen av bygg gikk ned fra et høyt nivå. Anslag fra oljenæringen mot nedgang i investeringene i år og neste år.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, investeringer, byggeareal, byggekostnader, TBU, forventningsundersøkelse, årstale og markeder

Uke 6

Inflasjonen falt markert i januar, hovedsakelig på grunn av fall i husholdningenes elektrisitetspriser. Det var også nedgang i den underliggende inflasjonen. Årslønnsveksten for hele økonomien var 3,5 prosent i 2021, ifølge nasjonalregnskapet.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Konsumpriser, industriproduksjon, lønn og markeder

Uke 5

Boligprisene økte markert i januar, men det markerer neppe starten på en periode med svært høy prisvekst. Gjeldsveksten for bedrifter og husholdninger var uendret fra november til desember, men falt for kommunene.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Boligpriser, gjeld, renter, oljefondet i 2021, markeder og uttalelse fra Finanspolitisk råd

Januar 2022

Uke 4

Arbeidsledigheten gikk bare litt opp fra midten av desember til slutten av januar. Varekonsumet falt litt i desember, mange bilkjøp og høyt strømforbruk dempet fallet. På årsbasis bidro bilkjøp til at varekonsumet i 2021 økte nesten like mye som året før.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, varekonsum, prognoser og markeder

Uke 3

Økningen i bruttoledigheten har stoppet opp, og industrilederne er moderat optimistiske for 1. kvartal. Igangsettingen av nye bygg økte i desember. Styringsrenta ble ikke endret denne uka, men vil ganske sikkert øke med nye 0,25 prosentpoeng i mars.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledige, byggeareal, konjunkturbarometer, utenrikshandel, rentebeslutning og markeder

Uke 2

Arbeidsledigheten økte litt siste uke, mens Fastlands-BNP økte i november. I desember var konsumprisveksten høyere enn på mange år, mens byggekostnadene gikk litt ned.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledige, konsumpriser, KPI og lønnsoppgjør, nasjonalregnskap, byggekostnader, renter, smittevernstiltak og justert BNP-prognose, markeder og BNP per innbygger

Uke 1

Arbeidsledigheten øker moderat og boligprisene faller litt. Industriproduksjonen var uendret fra oktober til november og ligger dermed fremdeles litt lavere enn rett før pandemien.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledige, boligpriser, industriproduksjon, gjeldsvekst, kraftpris og markeder

Desember 2021

Uke 51-52

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsmarkedet, varekonsum, byggeareal, korona, markeder og kraft

Arbeidsledigheten økte igjen midt i desember. Varekonsumet økte markert i november, mens igangsettingen av boliger falt og økte for næringsbygg. Fremtidsprisene for kraft falt markert rundt jul, etter å ha økt mye tidligere i desember.

Uke 50

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, rentebeslutning, NB-prognose, tiltak, byggekostnader, skatteregnskap og markeder

Mye smitte, nye smittevernstiltak, høye strømpriser og kompensasjonsordninger. Arbeidsledigheten falt litt, men kortsiktige utsikter ble svekket og styringsrenta ble overraskende satt opp.

Uke 49

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Konsumpriser, nasjonalregnskap, industriproduksjon, regionalt nettverk, gjeldsbelastningen i husholdningene og markeder

Svært høy konsumprisvekst i november, men underliggende inflasjon klart under målet. Fortsatt god underliggende vekst i fastlands-BNP i oktober, men regionalt nettverk og nye smittevernsrestriksjoner peker mot klart lavere vekst en tid framover.

Uke 48

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, SSB-prognoser, virkninger av petroleumsnæringen, gjeldsvekst, boligpriser, renter, inflasjon i utlandet, ulikhet, oljepengebruk og markeder

Arbeidsledigheten fortsetter å falle, SSBs nye prognoser er optimistiske og inflasjonen i utlandet stiger kraftig. Ny uke med store bevegelser i oljepris, kronekurs og verdien av fondet. Utsiktene for økte strømprisene fortsetter.

November 2021

Uke 47

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsmarked, varekonsum, markeder og drodling rundt prisveksten framover

Verdens børser, oljeprisene og krona falt kraftig fredag. Verdien av oljefondet holder seg likevel over nivået lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet. Varekonsumet gikk litt ned i oktober, mens AKU viser bedring i arbeidsmarkedet.

Uke 46

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, investeringer, befolkning, byggeareal, forventningsundersøkelse og markeder

Fastlands-BNP vokste klart i september, men konjunktursituasjonen var fortsatt svakere enn rett før pandemien. Investeringene i olje og kraftforsyning går ned i 2022. Husholdningene er mindre optimistiske for egen økonomi enn normalt.

Uke 45

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Konsumprisindeksen, byggekostnadsindeksen, industriproduksjonen, tilleggsproppen og markeder

Den underliggende inflasjonen falt i oktober, mens byggekostnadsindeksen fortsatte å øke. Industriproduksjonen økte litt i september. Støre-regjeringen foreslår uendret oljepengebruk.

Uke 44

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Renter, boligpriser og markeder

Ingen overraskelser på ukens rentemøte i Norges Bank, og styringsrenteøkning i september slo ikke ut i høyere renter rettet mot publikum i samme måned. Boligprisene økte beskjedent i oktober.

Uke 43

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Utsikter, arbeidsledighet, varehandel, hotellovernattinger, flytransport, gjeld og markeder

Arbeidsledigheten fortsetter å falle, men er fremdeles høyere enn før pandemien. Selv med kraftig økning, ligger antall hotellovernattinger og flyreiser klart under nivået fra før korona. Varehandelen økte litt i september.

Oktober 2021

Uke 42

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, byggeareal, skatteinngang og markeder

Arbeidsledigheten fortsatte å falle litt siste uke, og igangsettingen av bygg økte i september. Skatteinngangen i kommunesektoren var høy i september. Industriledere er relativt optimistiske.

Uke 41

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalbudsjett, statsbudsjett, arbeidsmarked, konsumprisindeksen, byggekostnadsindeksen, vareeksport og markeder

Nasjonalbudsjettets prognoser for 2022 i er på den optimistiske siden, og oljepengebruken kommer under krittstreken. NAV-arbeidsledigheten fortsetter å gå litt ned, mens Konsumprisindeksen, byggekostnader og vareeksporten går markert opp.

Uke 40

NAV-arbeidsledigheten fortsetter å gå litt ned, mens boligprisene har gått litt opp. Ingen vekst i industriproduksjonen, mens godt makrellfiske fikk BNP Fastlands-Norge kraftig opp.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsmarked, nasjonalregnskap, industriproduksjon, boligpriser, renter, og markeder

September 2021

Uke 39

NAV-arbeidsledigheten ved utgangen av september er litt lavere enn i august. Varekonsumet falt litt i august, og gjeldsveksten i husholdningene var uendret fra måneden før. Oljefondet har falt i verdi.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsmarked, varekonsum, gjeldsvekst, petroleumspriser og markeder

Uke 38

NAV-arbeidsledigheten fortsatte å falle siste uke, og AKU-ledigheten har falt kraftig. Norges Banks nye prognoser er meget optimistiske, og styringsrenta ble som ventet satt opp fra 0,0 til 0,25 prosent.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: NAV-arbeidsledigheten fortsatte å falle siste uke, og AKU-ledigheten har falt kraftig. Norges Banks nye prognoser er meget optimistiske, og styringsrenta ble som ventet satt opp fra 0,0 til 0,25 prosent.

Uke 37

Arbeidsledigheten fortsetter å gå ned, og byggekostnadene fortsetter å øke. Norges Banks regionale nettverk viser utsikter til moderat produksjonsvekst neste halvår.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, krise, byggekostnader, regionalt nettverk, eksport, virkninger av økte petroleumsinntekter, skatteinngang, kommuneøkonomi og markeder

Uke 36

Fastlands-BNP økte i juli, og arbeidsledigheten fortsetter å gå ned. Stort hopp i 12-månedersveksten i konsumprisindeksen i august. Rekordhøye elektrisitetspriser ligger bak økning, mens den underliggende inflasjonen falt.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, arbeidsledighet, prisvekst, industriproduksjon og markeder

Uke 35

Arbeidsledigheten falt i august, mens husholdningenes gjeldsvekst holdt seg uendret i juli. Boligprisene steg i august. SSBs prognostiserer god økonomisk vekst framover, men konkluderer med at vi ennå ikke er ute av krisen.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: SSB-prognoser, arbeidsledighet, gjeldsvekst, boligpriser og markeder

August 2021

Uke 34

Varekonsum er fortsatt rekordhøyt, og arbeidsledigheten har i hovedsak falt gjennom de første tre ukene i august. Oljeprisen har steget og krona har styrket seg.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledige, varekonsum, prognoser og markeder

Uke 33

Økt tjenestekonsum bidro til at aktiviteten i norsk økonomi økte klart i juni. Det er utsikter til svak investeringsutvikling i kraft, olje og industri, og stor økning i byggekostnadene trekker isolert sett ned investeringer i bygninger og anlegg.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, investeringer, byggeareal, byggekostnader, skatt, befolkning og markeder

Uke 32

Det var et lite fall i underliggende inflasjon i juli, men høy vekst i strømprisene trakk den samlede prisveksten opp. Industriproduksjonen økte litt i juni, men gikk ned fra 1. til 2. kvartal. Produksjonen i bygg og anlegg gikk litt opp i 2. kvartal.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: KPI, produksjonsindekser, renter og markeder

Uke 30-31

Den siste utviklingen i arbeidsledigheten er litt uklar, men endringene i løpet av juli var ikke store. Varekonsumet holdt seg på høyt nivå i juni. Litt økende, men fortsatt historisk lav gjeldsvekst i husholdninger og bedrifter.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, varekonsum, gjeldsvekst og markeder

Juli 2021

Uke 27-29

Det var en klar BNP-vekst i mai. Inflasjonen gikk litt opp i juni, men TBU-anslaget på 2,8 prosent fremstår fremdeles som godt. Boligprisene økte svakt i juni. Krona har svekket seg, mens oljefondet har vært innom nye rekord-nivåer.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, byggeareal, KPI, boligpriser, konjunkturbarometer og markeder

Uke 26

Arbeidsledigheten fortsetter å gå ned. Varekonsumet gikk markert opp i mai. Gjeldsveksten i husholdningene og i bedriftene er på historisk lave nivåer, mens den er relativt høy i kommunesektoren. Krona svekket seg, så oljefondet nådde nye høyder.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, varekonsum, gjeldsvekst, renter og markeder

Juni 2021

Uke 25

Arbeidsledigheten fortsetter å gå ned, mens igangsettingen av bygg falt markert i mai. Det har vært betydelige kronebevegelser siste 10 dager.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, byggeareal og markeder

Uke 24

Arbeidsledigheten fortsetter å gå ned, og Norges Bank er blitt mer optimistiske. Renta settes trolig opp i september og vil om ett år ifølge Norges Bank trolig være 0,75 prosentpoeng. Oljefondet med nye rekordnivåer denne uka.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, prognoser fra NAV og Norges Bank og markeder

Uke 23

Arbeidsledigheten fortsetter å gå ned, og BNP gikk litt opp i april etter tre måneder med nedgang. Inflasjonen falt markert i mai, mens byggekostnadene som har økt kraftig så langt i år fortsatte å øke i mai.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, nasjonalregnskap, konsumprisindeksen, industriproduksjon, byggekostnader, regionalt nettverk og markeder

Uke 22

Arbeidsledigheten fortsetter å gå ned, men SSB venter en svakere økonomisk vekst i år enn i sin forrige prognose. Likevel er lønns- og prisvekstanslagene for 2021 justert opp. Boligprisveksten fortsetter i landet som helhet, men ikke i alle større byer.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, gjeldsvekst, boligpriser, renter, sparing, prognoser og markeder

Mai 2021

Uke 21

Arbeidsledigheten fortsetter å gå ned i om lag samme tempo som i de foregående ukene. Varekonsumet holder seg stabilt høyt, mens investeringsutsiktene for viktige vareproduserende næringer er svake.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, investeringer, varekonsum, forventningsbarometer og markeder

Uke 20

Arbeidsledigheten fortsetter å gå ned i om lag samme tempo som i de foregående ukene. Igangsettingen av bygg utvikler seg positivt og befolkningsveksten tar seg opp.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, mangel på kompetanse, byggeareal, befolkning, forventningsundersøkelse og markeder

Uke 19

Arbeidsledigheten gikk ned siste uke, og inflasjonen gikk ned i april. Fastlands-BNP har falt gjennom 1. kvartal. RNBs makroøkonomiske prognoser er konsensuspregede og oljepengebruken foreslås økt fra 2020 til 2021.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, jobber, BNP, inflasjon, RNB og markeder

Uke 18

Arbeidsledigheten gikk ned siste uke, mens boligprisene på landsbasis var nær uendret fra mars til april. Styringsrenta ble ikke økt, og de fleste renter husholdningene står overfor ble bare ubetydelig endret fra februar til mars.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, boligpris, renter, oljepengebruk og markeder

April 2021

Uke 17

Arbeidsledigheten har gått ned siste halvannen uke. Varekonsumet i mars gikk litt ned, og publikums gjeldsvekst økte litt og klart mest i kommunesektoren. Vedlikeholdsetterslepet i kommunal sektor har økt i løpet av siste seks år ifølge RIF.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, varekonsum, gjeldsvekst, vedlikeholdsetterslep og markeder

Uke 16

Arbeidsledigheten har gått litt ned siste uke. Igangsettingstallene peker opp for både boliger og andre bygg. Relativt optimistisk industriledere.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, igangsetting, SSBs konjunkturbarometer og industriens rolle

Uke 15

Antall helt arbeidsledige har økt noe og reviderte BNP-tall viser markert fall etter nyttår. Covid-19 er beregnet til å ha redusert fastlands-BNP med 4,7 prosent i 2020.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, BNP, boligpriser, covid-19-kostnader og markeder

Uke 13-14

Moderat utvikling i varekonsumet og konsumprisveksten, industriproduksjonen litt ned men boligprisene steg. Små bevegelser i markedene og optimistiske prognoser fra IMF.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Varekonsum, konsumpriser, boligpriser, industriproduksjon og markeder

Mars 2021

Uke 12

Arbeidsledigheten økte i mars, og 7,5 prosent av arbeidsstyrken var arbeidsledig. Gjeldsveksten økte i februar for bedrifter og kommuner, men var uendret for husholdningene. Det var usedvanlig små bevegelser i oljepris, kronekurs og oljefond i denne uka.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, gjeldsvekst, renter, TBU og Norge mot 2025

Uke 11

Arbeidsledigheten holder seg stabilt høy. Norges Bank har bevet seg motsatt veg av SSB og venter en raskere bedringen av økonomien nå enn i desember. De venter at første renteheving kommer i andre halvår i år, trolig mot slutten.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, prognoser, byggeareal og markeder

Uke 10

Arbeidsledigheten holder seg stabilt høy. Konsumprisveksten opp til 3,3 prosent i februar, men vil stort sett falle framover. Optimismen i SSB er dempet med et vekstanslag for fastlandsøkonomien på 3,3 prosent, og venter renteøkning i slutten av året.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, TBU, SSB-prognoser, nasjonalregnskap, inflasjon og markeder

Uke 9

Arbeidsledigheten litt ned siste uke. Boligprisene steg markert i februar, mens varekonsumet falt litt. Disponibel realinntekt i husholdninger økte klart i 2020, men mindre enn i 2019. Sparingen var rekordhøy i 2020.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, boligpriser, varekonsum, inntekter i husholdningene, renter og markeder

Februar 2021

Uke 8

Arbeidsledigheten økte litt fra januar til februar. Rekordlav befolkningsvekst i 2020. Gjeldsveksten i kommunene gikk ned i januar, var uendret i husholdningen og økte i bedriftene.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, befolkning, gjeldsvekst og markeder

Uke 7

Summen av delvis arbeidsledige og ledige på tiltak øker litt mer enn en nedgang i antall helt arbeidsledige. Igangsettingen av bygg går ned. TBUs foreløpige anslag for prisveksten i 2021 er 2,6 prosent og industrilønnsveksten i 2020 var 2¼ prosent.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, oljeinvesteringer, TBU, perspektivmelding, årstale, handlingsregelen og markeder

Uke 6

Arbeidsledigheten øker fortsatt noe. Veksten i fastlandsøkonomien var overraskende høy i desember og nedgangen i 2020 «bare» 2,5 prosent. Prisveksten økte klart i januar. Sammensetningseffekter bidro til å heve årslønnsveksten i 2020 til 3,1 prosent.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, arbeidsledighet, konsumprisindeksen, forventningsbarometer og markeder

Uke 5

Arbeidsledigheten økte siste uke, men nesten bare i Viken og Oslo. Boligprisene fortsatte å øke i januar. Kronekursen har denne uka vært nesten helt stabil, mens oljeprisen har skutt i været og oljefondet har nådd rekordhøye verdier.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, boligpriser, igangsetting av byggeareal industriproduksjon, renter og markeder

Januar 2021

Uke 4

Arbeidsledigheten økte i januar, mens varekonsumet gikk ned i desember. Gjeldsveksten i husholdninger og bedrifter øker litt, men fallet litt i kommunesektoren. Gjelda i kommunesektoren øker likevel mye. Ny tiltakspakke presentert.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, varekonsum, gjeldsvekst, tiltak og markeder

Uke 3

Arbeidsledigheten økte noe siste uke. Industriledere er svakt optimistiske for utviklingen i inneværende kvartal. Det har vært en tendens til at igangsettingen av boliger har økt gjennom 2020, mens det motsatte har vært tilfelle for andre bygg.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, byggeareal, skatteinngang, konjunkturbarometer, rentemøte og markeder

Uke 2

Aktiviteten i fastlandsøkonomien falt i november, men mindre enn ventet. Arbeidsledigheten øker noe. Inflasjonen steg litt i desember, og endte på 1,3 prosent som årsgjennomsnitt for 2020.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, arbeidsledighet, inflasjon, boligpriser og markeder

Uke 1

Boligprisene fortsatte å stige i desember. Gjeldsveksten holdt seg om lag uendret i november, mens industriproduksjonen økte. Krona har styrket seg gjennom romjula og i starten på det nye året og oljeprisen har økt. Strømprisene har gått i været.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Boligpriser, gjeld, industriproduksjon og markeder

Desember 2020

Uke 52-53

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), varekonsum, byggeareal og markeder

Markerte markedsbevegelser i løpet av juleukene. Økt og høyt varekonsum i november. Små endringer i arbeidsmarkedet ifølge AKU. Fall i igangsettingen av bygg i november, men for boliger ser det ut til å være en langsiktstendens til økning.

Uke 51

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Norges Bank-prognoser, ledighet og skatteinngang

Jula kan ringes inn med litt lavere arbeidsledighet, men med en økonomi som fortsatt er i dyp lavkonjunktur. Litt mer optimisme i Norges Banks siste prognoser, men med det følger en litt raskere renteøkning. 0 i styringsrente ventes i hvert fall ut 2021.

Uke 50

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Inflasjon, nasjonalregnskap, SSB-prognoser og ledighet

Liten bevegelse i arbeidsledigheten og økt aktivitetsnivå i oktober, men fremdeles økonomiske krise. Litt mer optimisme å spore i SSBs siste prognose, men ledigheten ventes holde seg meget høy i 2021. Inflasjonen gikk kraftig ned i november.

Uke 49

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, boligpriser, gjeldsvekst, oljesektorens betydning og formuen til lavinntektsgrupper

Liten bevegelse i arbeidsledigheten og renter, svakt økende gjeldsvekst i husholdningene og sterk boligprisutvikling. Sysselsetting knyttet til aktiviteten til norsk petroleumsutvinning utgjorde i fjor nesten 6 prosent av samlet sysselsetting.

November 2020

Uke 48

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Ledighet, igangsetting av bygg og varekonsum

Arbeidsledigheten stiger, mens varekonsumet gikk litt ned i oktober. Igangsettingen av boliger og spesielt andre bygg, økte i oktober, og er et av få lyspunkt for investeringsutsiktene framover.

Uke 47

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Aktivitetsveksten bremser opp, ledigheten stiger, dystre investeringsutsikter og lite oljeinntekter

Gjeninnhentingen av aktivitetsnivået i norsk økonomi dempes klart i september og ledigheten har steget de to siste ukene. Bedriftene regner med betydelige investeringsfall i olje, kraftforsyning og industri i 2021.

Uke 46

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, bygg og anlegg, inflasjon, renter, tiltak, vaksine, markedsbevegelser og økonomien mot 2040

Arbeidsledigheten øker og nye økonomiske tiltak foreslås. Den underliggende inflasjonen og den samlete konsumprisindeksen (KPI) økte litt i september. Nyhet om vaksine fikk verdens børser i været, styrket krona, oljeprisen og oljefondet satte ny rekord.

Uke 45

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Mer smitte, industriproduksjon, boligpriser og ingen renteendring fra Norges Bank

Industriproduksjonen falt 1 prosent i september og var 3 prosent lavere enn i februar. Boligprisene fortsatt å stige klart, og lå i oktober 7 prosent høyere enn for et år siden. Mye smitte og kraftigere smittevernstiltak vil gi ny aktivitetsnedgang.

Oktober 2020

Uke 44

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Smitte, varekonsum, arbeidsledighet, gjeld og markedsuro

Smittevernstiltakene ble i løpet av uka strammet til og det var markerte bevegelser i mange markeder. Varekonsumet økte lite i september og gjeldsveksten i kommunesektoren fortsetter å stige. NAV-ledigheten gikk litt ned i oktober.

Uke 43 

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, SSBs konjunkturbarometer og, byggeareal

Ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) falt antall sysselsatte på jobb klart fra august til september, mens ledigheten økte litt. NAVs tall for helt arbeidsledige fortsetter derimot å gå ned.

Uke 42

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Ledighet, boligpriser, kronekurs, olje og fond

Antall helt arbeidsledige fortsetter å gå ned, nå til 3,6 prosent. Dette er dermed fremdeles så mye som over 60 prosent høyere enn gjennomsnittet for i fjor. Krona svekket seg denne uka og fondet nådde all time high med over 10 910 mrd. kroner fredag.

Uke 41

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalbudsjett, nasjonalregnskap og priser

Optimistiske prognoser i Nasjonalbudsjettet, men BNP-gjenninnhentingen flater ut. Underliggende inflasjon (KPI-JAE) gikk ned, men er fortsatt oppe i 3,3 prosent. Boligprisene fortsetter å stige – realboligprisen på ny topp.

Uke 40

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Varekonsum, gjeldsvekst, arbeidsledighet og kronestyrking

Mens vi venter på statsbudsjettet: Kraftig fall i varekonsumet i august, men det er fremdeles langt høyere enn før korona. NAVs tall for registrerte helt arbeidsledige er fremdeles vel 70 prosent høyere enn i februar etter fall også i september.

September 2020

Uke 39

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Prognoser, AKU, kronefall, dødelighet og ulikhet

Moderat optimistiske prognoser fra Norges Bank, men lav rente lenge. AKU-ledigheten fremdeles svært høy, men falt klart til august. Krona har nå svekket seg betydelig så langt i september, til glede for konkurranseutsatt sektor og arbeidsmarkedet.

Uke 38

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Internasjonale, nasjonale og regionale utsikter m.m.

Lite ny makrostatistikk denne uka, men noen interessante rapporter. OECD er mindre pessimistiske i sine siste prognoser. Norges Banks regionale nettverk peker derimot mot lav vekst framover – svakest i Trøndelag og Nord-Vestlandet.

Uke 37

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalregnskap, SSB-prognoser og inflasjon

Gjeninnhentingen etter koronanedgangen dabbet av i juli, og nye SSB-prognoser fremstår som moderat optimistiske. Den underliggende prisstigningen fortsatte å øke i august, etter markert økning i juli.

Uke 36

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Gjeldsvekst og boligprisøkning

Gjeldsveksten i kommunesektoren fortsetter å stige. Boligprisene økte i august for fjerde måned på rad, men realboligprisene er fremdeles lavere enn vinteren 2017.

August 2020

Uke 35

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Aktivitet – konsum - arbeidsledighet - lønnsoppgjør

Fastlands-BNP økte i juni med 3,7 prosent, men er fremdeles vel 5 prosent lavere enn i desember 2019. Frontfagsoppgjøret endte med en årsramme på 1,7 prosent. AKU-ledigheten økte til 5,8 prosent i juli, mens NAV viser fall i august til 4,2 prosent.

Uke 34

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Utsikter til kraftig investeringsfall

Utsiktene for investeringene i petroleumsnæringen, industrien og i kraftforsyning er svært svake for 2021. Dette sammen med lav vekst ute og en stadig mindre svekket krone peker mot en underliggende svak utvikling i norsk økonomi gjennom 2021.

Uke 33

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Økt underliggende inflasjon – sterkere krone

Økende underliggende inflasjon har bidratt til at TBU har revidert prisprognosen for 2020 litt opp - til 1,4 prosent. Krona har styrket seg gjennom sommeren og var importveid på torsdag bare 3 prosent svakere enn ved inngangen til året.

Juli 2020

Uke 31-32

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: NAV-ledighet, varekonsum, boligpriser og gjeldsvekst

Himmelhøyt varekonsum i juni. Antall helt arbeidsledige økte i juli, men inkluderes de delvis ledige, var det fortsatt nedgang. Boligprisene gikk opp i juli, mens gjeldsveksten i husholdningene var uendret.

Uke 29-30

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, byggeareal, skatt og industrilederes konjunkturbedømming

AKU-ledighet gikk litt ned fra mai til juni, men økte klart fra 1. til 2. kvartal. Industrilederne er pessimistiske for utviklingen fra 2. til 3. kvartal, men uklart om situasjonen er svakere enn under oljenedturen.

Uke 28

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Inflasjon, nasjonalregnskap og utsiktene framover

Fastlands-BNP øker, men nivået er fremdeles meget lavt sammenliknet med potensialet. Utviklingen er rimelig i tråd med BNP-prognosene fra de ledende institusjonene. Veksten i konsumprisindeksen (KPI) økte litt i juni.

Juni 2020

Uke 27

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsmarked, boligpris, renter og gjeld

NAV-ledigheten faller videre, men antall jobber går også ned. Rentene fortsatte å gå ned i mai, mens boligprisene gikk opp i juni. 

Uke 26

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, varekonsum og igangsetting av bygg

Økt AKU-arbeidsledighet dempes kraftig av at folk trekker seg ut av arbeidsstyrken. NAV-ledigheten går videre ned. Igangsetting av bygg økte i mai, mens varekonsumet økte voldsomt. IMF er nå enda mer pessimistiske på vegne av verdensøkonomien.

Uke 25

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Norges Bank mindre pessimistiske, og fortsatt lavere arbeidsledighet

Norges Banks siste prognoser var klart mindre pessimistiske enn sist, og den svært høye NAV-arbeidsledigheten fortsetter å gå ned.

Uke 24

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Inflasjon, arbeidsledighet og regionalt nettverk

Inflasjonen økte i mai, mens den svært NAV-arbeidsledigheten fortsetter å gå ned.

Uke 23

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledigheten ned – BNP stuper – nye SSB-prognoser

NAV-arbeidsledigheten fortsetter å falle, men nivået er fortsatt svært høyt. BNP stupte i april, men økte trolig klart i mai. Boligprisene steg i mai, men investeringsutsiktene er svake i industri, kraft- og oljenæringen. 

Mai 2020

Uke 22

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledigheten, gjeld, varekonsum, Holden-rapport og nye tiltak

NAV-arbeidsledigheten fortsetter å falle, men nivået er fortsatt svært høyt. Varekonsum utenom bil kraftig opp i april, mens gjeldsveksten gikk ned. Ny Holden-rapport kom onsdag og en ny stimuleringspakke ble lagt fram fredag.

Uke 21

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: NAV-ledigheten ned og lav forventet lønnsvekst

NAV-arbeidsledigheten fortsetter å falle, men nivået er fortsatt svært høyt. Ifølge Norges Banks forventningsundersøkelse anslår partene i arbeidslivet lønnsveksten til 2,0 prosent i år. Oljeprisen har økt, krona styrket seg, mens fondet er uendret.

Uke 20

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Optimistisk RNB og lavere arbeidsledighet, men økt inflasjon

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) legger til grunn en rask gjeninnhenting etter koronastengingen i mars, og har dermed et mer optimistisk syn enn «alle andre». NAVs registrerte arbeidsledighetstall faller raskt, men nivået er fremdeles svært høyt.

Uke 19

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Mens vi venter på RNB: Arbeidsledighet, boligpris, industriproduksjon – 0-rente og ny prognose fra Norges Bank

Mange registrerte ledige, men det blir raskt færre. Svak boligprisnedgang og markert nedgang i industriproduksjonen. Overraskende nedsettelse av styringsrenta til 0 prosent bidrar til at folk flest kan få mer å rutte med de neste to årene.

April 2020

Uke 18

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavere varekonsum, gjeldsvekst og arbeidsledighet

NAVs tall for registrerte ledige er svært høy, men falt gjennom april. Gjeldsvekst og varekonsum gikk ned i mars. Nokså store bevegelser i oljeprisen, litt sterkere krone og klare økninger på verdens børser siste uke har gitt uendret oljefond.

Uke 17

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Oljepriskollaps og nye makroprognoser

Oljeprisen var onsdag denne uken under 17 dollar per fat, men er fredag ettermiddag 21. SSB tror BNP Fastlands-Norge vil falle med 5,5 prosent i 2020 og øke med 4,7 prosent i 2021, og er litt mindre pessimistiske enn IMFs siste analyse.

Uke 16

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Ny kort uke med store tall

Krona har svekket seg og oljefondet har økt klart i verdi. Det internasjonale pengefondet (IMF) tror BNP vil falle mye i 2020 både i Norge og i utlandet.

Uke 15

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Dystre makroprognoser

Kort uke – store tall. Flere prognosemakere antyder et fall for fastlands-BNP på nærmere 10 prosent i 2020. Krona har styrket seg noe siste uke. Stabil inflasjon og god økning i BNP Fastlands-Norge i februar, rett før koronakrisen.

Mars 2020

Uke 14

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: NAV-ledigheten til himmels

Ny uke med store markedsutslag, ny tiltakspakke og nedjustert makroutsikter. Krona har styrket seg noe siste uke. Registrerte helt ledige hos NAV kom opp i 10,7 prosent i mars. 

Uke 13

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Tiltak og markedsreaksjoner - arbeidsledighet, konsum og byggeareal

Ny uke med store markedsutslag, nye tiltakspakker og nedjustert makroprognose. Krona har styrket seg siste uke. NAV-ledigheten går rett til himmels, mens privat varekonsum økte i februar.

Uke 12

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: COVID-19 alpha og omega i makro-verden

Det er stadige markedsutslag og ulike tiltak – mot smittespredning og for å dempe økonomiske konsekvenser. Oljeprisen har gått kraftig ned, jojo-krone har falt 10 prosent på en uke, renta kuttet 0,75 prosentpoeng og lønnsoppgjøret utsatt til høsten.

Uke 11

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Kraftig fall i børskurser, oljepris, kroneverdi og inflasjon

Koronasmittetiltak, finanspolitiske grep, rentekutt og markedsreaksjoner overskygger fullstendig ny statistikk i nyhetsverdi om norsk økonomi. Inflasjonen falt imidlertid klart tilbake i februar etter et høyt tall i januar.

Uke 10

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Svak vekst i fastlandsøkonomien og korona vil dempe

Nasjonalregnskapstallene viser en 0,2 prosents økning for BNP Fastlands-Norge i januar, men ingen vekst fra juli 2019. Det nye koronaviruset vil få realøkonomiske effekter og bidra til svakere underliggende vekst en tid framover.

Februar 2020

Uke 9

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Stabil arbeidsledighet, svakt konsum og korona-effekter

Flat arbeidsledighet, fall i varekonsumet og nedgang i gjeldsveksten i januar for alle sektorer utenom kommunene. Korona-viruset har så langt først og fremst påvirket finansmarkedene. Hvor store de realøkonomiske effektene blir er et åpent spørsmål.  

Uke 8

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Utsikter til svak investeringsutvikling og lav inflasjon

Nye SSB-tall viser at investeringene i de viktige næringene olje, kraft og industri trolig vil falle gjennom inneværende år. Samlet sett kommer fallet neppe til å bli veldig kraftig. Lav prisvekst vil trolig bidra til markert reallønnsvekst i år. 

Uke 7

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Inflasjonssjokk?

Underliggende inflasjon gjorde et skikkelig hopp i januar, men fall i elektrisitetsprisene bidro til lav samlet prisvekst. Spørsmålet er om hoppet var en «blipp» – eller representerer flere knepp opp på prisstigningen i et litt lengere perspektiv. 

Uke 6

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Klokkeklar statistikk: Konjunkturnedgangen har begynt

BNP Fastlands-Norge økte bare 0,2 prosent i 4. kvartal 2019, og nivået var lavere i desember enn i juli. Tradisjonell vareeksport var et klart lyspunkt. Boligprisene steg mye i januar, mens kronekursen har vært rekordlav og oljefondet rekord stort.

Januar 2020

Uke 5

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, gjeldsvekst, varekonsum, kroneverdi, prisutsikter – alt ned

Sprik i makrostatistikken: Arbeidsledigheten registrert av NAV gikk litt ned, mens varekonsumet i desember var meget svakt og gjeldsveksten falt. Krona har svekket seg etter nyttår, men lave el-prisutsikter peker mot lav prisvekst.

Uke 4

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Arbeidsledighet, igangsetting, rente, og optimisme

Arbeidsledigheten krabber oppover, igangsettingen av bygninger nedover, mens renta er på stedet hvil. Optimismen i norsk industri forsvinner og Norges Bank rente-overrasket ingen – med ingen endring.

Uke 3

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Boliglånsrenta sniker seg oppover og boligprisveksten er moderat

Renta på typiske boliglån har økt med 0,6 prosentpoeng fra bunnen høsten 2018 og var i november 2019 på 3,1 prosent. Boligprisene økte 0,5 prosent i 4. kvartal som ga 2,5 prosent vekst i årsgjennomsnitt for 2019.

Uke 2

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Konjunkturnedgang og lav inflasjon

Nasjonalregnskapstall for november bekrefter at konjunkturoppgangen er over. Prisveksten var lav i desember, og blir trolig lav i 2020. Gjeldsveksten i kommunene økte i november til høyeste vekstrate etter 2015. Nær uendrede boligpriser i desember.

Uke 52-1

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Varekonsum, arbeidsledighet, kraftpriser og kronekurs

Arbeidsledigheten har gått litt ned i det siste, men er likevel markert høyere enn bunn-nivået våren 2019. Varekonsumet tok seg opp i november, men det er neppe et varsel om sterkere vekst. Kronekurs og kraftpris bærer bud om moderat prisvekst i 2020.

Desember 2019

Uke 51

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: NB-prognoser og rentemøte, NAV-ledighet, byggeareal, inntektsfordeling og BNP per innbygger

Ingen renteendring, stabil NAV-ledighet og igangsettingen av nye bygg moderat på veg ned. Medianhusholdningen hadde lavere realinntekt i 2018 enn fem år tidligere. Statistikk fra Eurostatt og SSB viser at vi er litt mindre «rikere» enn andre land enn før.

Uke 50

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Konjunkturoppgangen over?

Tolket bokstavelig viser de siste nasjonalregnskapstallene at konjunkturoppgangen er over. Norges Banks regionale nettverk peker i samme retning. Inflasjonen er nå på målet, men fortsatt svak krone vil kunne trekke den opp.

Uke 49

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: SSB-prognoser, boligpriser, ringvirkninger av oljevirksomheten, industriproduksjon og utenriksøkonomi

Konjunkturoppgangen er snart over, men ingen nedtur i ny SSB-prognose. Det er ikke noe i ukens statistikk som strider mot et slikt syn. Ringvirkningene av oljevirksomheten anslås nå lavere enn tidligere.

November 2019

Uke 48

Varekonsumet faller, litt sprik i statistikken med økende eller stabil arbeidsledighet, mens gjeldsveksten i husholdningene går ned. Antydninger til en underliggende gjeldsvekst i bedriftene kan være et lyspunkt for investeringsutsiktene.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Ukens statistikker peker mot en svakere aktivitetsutvikling

Uke 47

Få lyspunkt knyttet til investeringene peker mot lavere aktivitetsvekst i norsk økonom i 2020: Investeringsplanene for 2020 i olje, kraft og industri er moderate. Det er en negativ tendens i igangsetting av boliger, men positiv for næringsbygg.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Investeringsutsikter i fokus

Uke 46

BNP-veksten faller, men er fremdeles over trend. Antall ledige stillinger ned i 3. kvartal. Ennå ingen tegn til at den svake krona har slått inn i konsumprisindeksen (KPI).

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: BNP-veksten faller, mens inflasjonen er stabil

Uke 45

Uendrete boligpriser og industriproduksjon. Innstillingen fra havbruksskatteutvalget har vært ukas store tema.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Ukens makrostatistikk på det jevne

Oktober 2019

Uke 44

Ukens makrostatistikk peker i retning av svak innenlandsk etterspørsel. Rekordsvak krone kan gi et eksportoppsving og dermed bidra til å forlenge den inneværende konjunkturoppgangen.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Rekordsvak krone, svak konsumutvikling og moderat gjeldsvekst

Uke 43

Ukens makrostatistikk peker i retning av at den moderate konjunkturoppgangen har fortsatt og at økonomien er inne i en meget beskjeden høykonjunktur. Fremtiden ser imidlertid mindre lys ut og styringsrenta ble holdt uendret.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Litt lavere ledighet, moderat industrioptimisme, lett depressive konsumenter og lite futt i boligbygging

Uke 42

Rekordsvak krone bidrar til rekordstort oljefond målt i kroner. Moderat boligprisvekst også ifølge SSB.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Krona, oljefondet og boligprisene

Uke 41

Nasjonalbudsjettet med overraskende optimistiske prognoser og et litt strammere statsbudsjett enn forventet. Få overraskelser i ukens statistikk, med fortsatt konjunkturoppgang og litt lavere prisvekst.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Nasjonalbudsjett, nasjonalregnskap, inflasjon og industriproduksjon

Uke 40

Uka har gitt svake konsumtall, beskjeden boligprisvekst og markerte bevegelser i oljefond og krone. Innstillingen fra vannkraftsskatteutvalg kom mandag og vil – om forslagene realiseres – ramme kommunesektoren og noen kommuner hardt.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavt privat konsum – kjipe forslag fra vannkraftskatteutvalget

September 2019

Uke 39

Sysselsetting har steget i det siste, men arbeidsstyrken har steget mer – dermed øker ledigheten målt ved (AKU). NAVs registrerte ledighet gikk derimot litt ned. Ellers er det beskjeden fart i igangsettingen av bygg og gjeldsveksten går litt ned.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Sprik i ledighetstallene og redusert gjeldsvekst

Uke 38

Norges Bank ikke lenger uklar: Renteøkning og rentetoppen (trolig) nådd.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Norges Bank økte renta

Uke 37

12-månedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) falt til 1,6 prosent i august. Nasjonalregnskapet viser markert investeringsdrevet vekst i BNP Fastlands-Norge i juli, og Norges Banks regionale nettverk indikerer ganske høy vekst ut året.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Høy aktivitetsvekst i juli, inflasjonen litt ned august

August 2019

Uke 36

Den gode veksten i industriproduksjonen fortsatte i juli. Boligprisene tok seg opp i august etter fall i juli. SSB tror imidlertid at omslaget til moderat konjunkturnedgang kommer i vinter slik at arbeidsledigheten vil gå litt opp i årene framover.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: SSB-prognosen: Konjunkturoppgang ut året – ingen renteøkning

Uke 35

Økte oljeinvesteringer gir fart i fastlandsproduksjonen og det er god vekst i sysselsettingen. Investeringene i fastlandsbedrifter og tradisjonell eksport går ned, og privat konsum utvikler seg svakt. Lite tyder på fortsatt oppgang neste år.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Fortsatt konjunkturoppgang – når er det slutt?

Uke 34

Oljeselskapenes investeringsplaner innebærer en betydelig vekst i år, mens nivået kan forbli nær uendret neste år. Arbeidsledigheten har steget, mens sysselsettingen har tatt seg klart opp i det siste.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Investeringer og arbeidsmarkedet i fokus – stabilisering av befolkningsveksten

Uke 33

Norges Bank med litt uklare rentesignaler, mener sjeføkonom Torbjørn Eika i denne ukens rapport.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Norges Bank i fokus

Uke 32

Inflasjonen holdt seg i juli uendret på 1,9 prosent, mens boligprisene falt etter økning i juni. Siste 10 dager har oljeprisen har gått ned med 7 dollar og krona har svekket seg. Det har også vært markerte bevegelser på verdens aksjebørser.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Moderat utvikling i konsumpriser, boligpriser og industriproduksjon – men markerte markedsbevegelser

Juli 2019

Uke 31

Økte bilkjøp bidrar til det som er av vekst i varekonsumet. Gjeldsveksten er for tiden ganske stabil og den registrerte arbeidsledigheten hos NAV økte litt i juli. Verdens børser og valutamarkeder har derimot beveget seg markert i det siste.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Varekonsum i krabbegir, stabil gjeldsvekst og liten økning i registrert ledighet, mens sommerstillheten er slutt i markedene

Uke 29-30

Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) for 2. kvartal viser lav arbeidsledighet, men økning i juni. I industrien hersker optimisme for den nære fremtiden. Igangsettingen av bygg falt i juni, men det er fortsatt en positiv underliggende tendens.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lav arbeidsledighet, optimisme i industrien, men fall i igangsettingen av byggeprosjekter

Uke 27-28

Nasjonalregnskapstallene for mai bekrefter den bredt baserte konjunkturoppgangen. Inflasjonen har falt fra 3,7 prosent i desember i fjor til 1,9 prosent i juni. Boligprisene vokser, men har siden starten av 2017 steget mindre enn inflasjonen.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Fortsatt konjunkturoppgang, redusert inflasjon og moderat boligprisvekst

Juni 2019

Uke 26

AKU bidro med miksede signaler om konjunktursituasjonen, med fall i ledigheten som i det siste skyldes redusert yrkesdeltagelse og ikke økt sysselsetting. Den registrerte ledigheten (NAV) falt litt i juni og er med det tilbake på april-nivå. Varekonsumet utvikler seg svakt, mens husholdningenes gjeldsvekst er stabil.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Sprikende signaler fra arbeidsmarkedet, stabil gjeldsvekst, mens konsumet faller tilbake

Uke 25

Norges Bank tror konjunkturoppgangen holder seg ut 1. kvartal neste år og hevet styringsrenta torsdag til 1,25 prosent. De regner med ytterligere to økninger á 0,25 prosentpoeng innen neste sommer.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Økt rente og optimistisk sentralbank, økt igangsetting

Uke 24

Norges Banks nettverk antyder økt vekst i neste halvår. Klart fall i inflasjonen i mai og utsikter til reduserte elpriser peker mot klar reallønnsvekst.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavere inflasjon og optimistiske bedrifter

Uke 23

Nasjonalregnskapet viser fortsatt konjunkturoppgang, men det meste er «moderat»: Styrken i oppgangen, boligprisveksten, industriproduksjonen samt de økonomiske utsiktene.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Den moderate konjunkturoppgangen går mot slutten ifølge SSB

Mai 2019

Uke 22

Investeringsanslag og positive konsumindikasjoner forsterker troen på at konjunkturoppgangen fortsetter i år. Det er få slike tegn for 2020.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Sterkere investeringsimpulser i år

Uke 21

Befolkningsveksten i 1. kvartal i år var relativt lav. Veksten var lavere enn i samme kvartal i fjor, men det var en økning i antall fødsler sammenliknet med i fjor. AKU-ledigheten utgjorde 3,5 prosent av arbeidsstyrken i perioden februar-april. Ledighetene er nå i underkant av gjennomsnittet de siste 20-25 årene.

Lenkeblokk Icon Ukerapport: Fortsatt svak befolkningsvekst og nedgang i arbeidsledigheten

Uke 20 

Nasjonalregnskapet for 1. kvartal viser moderat vekst fra kvartalet før. Regjeringen venter i Revidert nasjonalbudsjett 2019 at konjunkturoppgangen fortsetter i år og neste år.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport:Nasjonalregnskapet for 1. kvartal og Revidert nasjonalbudsjett 2019

Uke 19

Flate boligpriser og fallende industriproduksjon, men inflasjonen i april er fortsatt over målet på 2 prosent. Bare det siste er nytt siden Norges Bank annonserte at de trolig øker renta i juni.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Boligpriser, inflasjon og industriproduksjon i ulik retning, men renta skal heves

Uke 18

AKU og NAV signaliserer nå begge en bedring i arbeidsmarkedet. Husholdningens varekonsum og gjeldsveksten i kommuneforvaltningen økte i mars. Statens pensjonsfond utland er stadig vekk «all time high».

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Lavere ledighet, økt konsum og økt kommunegjeld: Litt mer futt i oppgangen

April 2019

Uke 17

Igangsettingstall på det jevne, men positive signaler fra industrien. Både oljepris og oljefond har steget i det siste. Nettoinnvandringen gikk ned i fjor, men var først og fremst knyttet til syriske statsborgere.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Byggevirksomhet, industri og oljet glede

Uke 15

Inflasjonen er litt høyere enn forventet, men helt i tråd med TBU-prognosen. BNP Fastlands-Norge falt fra januar til februar på grunn av lav el-produksjon, men den underliggende utviklingen viser fortsatt konjunkturoppgang.

Lenkeblokk Icon Uke 15: Inflasjon, boligpris og nasjonalregnskapstall

Uke 14

Produksjonen i industrien viser fortsatt en positiv trend til tross for nedgang i februar, og boligprisene økte noe i mars.

Lenkeblokk Icon Uke 14: Moderat vekst i boligpriser og stor økning i oljefondet

Mars 2019

Uke 13

Ifølge AKU (Arbeidskraftundersøkelsen) er det nå en tendens til økning i arbeidsledigheten, mens den registrerte ledigheten hos NAV fortsetter å falle.

Lenkeblokk Icon Uke 13: Blandede signaler om Arbeidsledighet, økt kommunegjeld og svakt varekonsum

Uke 12

Finansdepartementet og Norges Bank kom med optimistiske aktivitetsprognoser for norsk økonomi denne uka. Norges Bank økte styringsrenta som forventet, men antyder flere/raskere renteøkninger fram til sommeren 2020.

Lenkeblokk Icon Uke 12: Byggeareal drukner i økt styringsrente og optimistiske prognoser

Uke 11

Typiske boliglånsrenter overrasket med en liten nedgang. Nye og foreløpige KOSTRA-tall kom fredag 15. mars. Og som en bonus: Hva betyr RESESJON?

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Rentestatistikk, KOSTRA og hva er resesjon?

Uke 10

SSBs prognoser er litt nedjustert, og etter moderat oppgang i år ventes konjunktursituasjonen å være nær konjunkturnøytral ut 2022. Nasjonalregnskapsstatistikk for januar underbygger vurderingen for i år.

Lenkeblokk Icon Uke 10: Nedjusterte SSB-prognoser og et knippe nye makrotall

Februar 2019

Uke 9

Siste varekonsumindeks og arbeidsledighetsrate kan umiddelbart se ut til å peke mot fortsatt konjunkturoppgang. Nærmere studier av tallene gjør denne konklusjonen mindre opplagt.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Uklare signaler

Uke 8

Befolkningsveksten faller og investeringene i oljevirksomhet og industri ser ut til å øke markert i år. Investeringsutviklingen er en nøkkelfaktor i konjunkturforløpet. De nye tallene styrker troen at konjunkturoppgangen fortsetter i år - noe som fremdeles slett ikke er opplagt. Det er også en liten positiv indikasjon for 2020.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Befolkning, investeringer og litt til

Uke 7

Konsumprisveksten var i januar på 3,1 prosent, men hva er KPI-JAE og hva har det med rentesettingen til Norges Bank å gjøre? Sjeføkonomen ser litt på dette i dagens makrotall.

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Priser i fokus

Uke 6

Her kommenterer Eika de første helhetlige «regnskapstallene» for norsk økonomi for hele 2018 (Statistisk sentralbyrå). 

Nasjonalregnskapstall for 2018 viser blant annet vekst i BNP Fastlands-Norge på 2,2 prosent, og med et klart oppsving i 4. kvartal. Det er petroleumsinvesteringene og i mindre grad tradisjonell eksport som kan sies å ha vært «faktorene» bak konjunkturoppgangen i 2018. 

BNP i alt økte i 2018 med bare 0,5 prosent, som en følge av lav volummessig petroleumsproduksjon. Årslønnsveksten i 2018 er beregnet til 2,8 prosent, som forventet. 

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Moderat konjukturoppgang

Uke 5

Statistikk fra den første uken i februar viser at det i 2018 har vært svak vekst i varekonsumet og at gjeldsveksten i husholdningene er på vei ned. Tall fra NAV viser at arbeisledigheten er på vei ned. 

Lenkeblokk Icon Ukesrapport: Moderate bevegelser