Til hovedinnhold

Styring og organisering

KS samler kommunesektoren i digitaliseringsarbeidet og fremmer deres interesser. Kommunesektorens behov defineres gjennom samstyringsorganer som KommIT-rådet, digitaliseringsutvalget og underliggende fagutvalg.

Artikler

Webinar om Drømmeplan

Drømmeplan har som mål å gjøre reguleringsplaner lettere tilgjengelige for innbyggerne digitalt. Dette var hovedtema i det andre i rekken av webinarer om vårt digitaliseringsarbeid. Se det i opptak her.

Foto: Shutterstock

Webinarrekke om digitalisering

KS inviterer til faste webinarer om digitaliseringsarbeidet. Tema vil være relevante for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, men også andre aktører. Neste webinar kommer 5. september - om KI i kommunal sektor.

Foto: Bly

Status Kommune 2024: Der folk bor

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2024. Publikasjonen kommer ut hvert år.

Foto: Mostphotos

KI på dagsorden i kommunesektoren

- KI er allerede rundt oss, over alt, det handler om hvordan vi kan ta det i bruk. Det er viktig at temaet settes på dagsorden både på politisk og administrativt nivå i kommuner og fylkeskommuner, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS.

Veiviser skal hindre dataangrep og digitale hendelserFoto: BDO

Veiviser skal hindre dataangrep og digitale hendelser

Veiviseren skal øke fokus på sikkerhet og personvern hos kommunalt ansatte, og målet er å bidra til å redusere sikkerhetsrisikoen. Månedens tiltak er å være oppmerksom på om noen kan lytte til en jobbrelatert samtale eller se skjerm med jobbrelatert info.

Foto: Shutterstock

Kommunal sektor er sentral i ny digitaliseringsstrategi

- Det er avgjørende at en ny nasjonal digitaliseringsstrategi gir oss økt gjennomføringskraft i møte med samfunnsutfordringene, sier Kristin W. Wieland, områdedirektør for forskning innovasjon og digitalisering i KS.

Foto: Shutterstock

Styrker digital sikkerhet i kommunene

- Vi er glade for at regjeringen nå etablerer et senter som kan bistå kommunene i møte med digitale trusler og hendelser, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Regionale digitaliseringsnettverkFoto: Bly

Regionale digitaliseringsnettverk

Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbygger og næringsliv.

Foto: Mostphotos

KS utvikler digitaliseringsrollen gjennom DIF AS

KS samordner kommunal sektor på digitaliseringsområdet og representerer kommunal sektor i digitaliseringsarbeidet. Aksjeselskapet KS digitale fellestjenester AS (DIF) er opprettet for å utvikle, drifte og forvalte digitale fellestjenester.

Foto: Johnny Syversen

Digitalisering – høyt prioritert eller på det jevne?

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen totalt 1,6 milliarder kroner til nye digitaliseringstiltak. Flere av tiltakene er av stor betydning for kommunal sektor, bl.a. innen helse, oppvekst og utdanning og bredbåndsutbygging.

Foto: Mostphotos

Samarbeid om sammenhengende IT-tjenester øker

Årets «IT i praksis» viser at to tredjedeler av kommunene samarbeider med andre om utvikling av sammenhengende tjenester. En framgang på hele 27 prosentpoeng fra fjoråret. Undersøkelsen er et samarbeid mellom KS, IKT-Norge, Digdir og NTNU.

Foto: KS

Nytt selskap skal bli et lokomotiv i digitaliseringsarbeidet

- KS Digitale fellestjenester AS (DIF) er et «ektefødt barn» av kommunal sektors vilje og evne til å samarbeide om vanskelige oppgaver som løses best i fellesskap, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen under markeringen av oppstarten av selskapet.

Foto: Mostphotos

Innspillsmøte om ny nasjonal digitaliseringsstrategi

KS og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) arrangerte digitalt innspillsmøte om ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Se møtet i opptak her.

Foto: KS

Styre for KS Digitale Fellestjenester AS

KS' Hovedstyre har nå oppnevnt et styre for det nye aksjeselskapet KS Digitale Fellestjenester AS. Erik Hansen, direktør eHelse i Helse Vest RHF, blir styreleder og får blant annet med seg Harald Danielsen og Gro Jære.

Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin)Foto: BLY

Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin)

Finansieringsordningen gir støtte til nasjonale prosjekter som vil gi innbyggerne bedre tjenester og en enklere hverdag.

LivshendelserFoto: Pixabay

Livshendelser

Syv livshendelser skal prioriteres i arbeidet med brukervennlige og sammenhengende tjenester: Få barn, Alvorlig sykt barn, Miste og finne jobb, Ny i Norge, Starte og drive en bedrift, Starte og drive en frivillig organisasjon og dødsfalll og arv.

Foto: Shutterstock

KS bidrar til å skape bedre sammenhengende tjenester

Årets utgave av undersøkelsen «IT i praksis» viser at over halvparten sier seg «svært enig/enig» i at KS bidrar til at deres virksomhet utvikler sammenhengende tjenester.

Foto: Shutterstock

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan kan læring på arbeidsplassen organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt og gi alle medarbeidere mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse? En rapport og veileder ble lansert på webinaret 22. september.

Foto: Hege Pedersen/KS

KommIT-rådet

KommIT-rådet er et rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi. Rådet skal bidra til utvikling av felles løsninger og ivareta kommunesektorens interesser.

Digital infrastrukturFoto: Bly

Digital infrastruktur

Digital infrastruktur, som bredbånd og mobilnett, binder Norge sammen og legger til rette for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. God nok digital infrastruktur i kommunesektoren er en forutsetning for innovasjon, digitalisering og gründerskap.

MER OM DIGITALISERING

Foto: Shutterstock

Framtidig organisering av KS digitale fellestjenester

KS leverer i dag en rekke digitale fellestjenester til medlemmene. De siste årene har både antall tjenester og volumet økt vesentlig. I et rapportutkast om fremtidig organisering, foreslås det å skille aktiviteten ut i eget ikke-kommersielt selskap.

Foto: KS

Sammen om én digital offentlig sektor

Kommunal sektor skal trekkes tidligere inn og gis reell innflytelse i statlige digitaliseringsprosjekter sektoren berøres av. Det har regjeringen og KS blitt enige om i en ny digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.

Foto: Askøy kommue

Digitaliseringsnettverk gjør digitaliseringen raskere og bedre

Askøy kommune var tidlig ute med å ta i bruk digitale løsninger som Digisos. Det har redusert saksbehandlingstiden med 70 prosent. – Digitalisering og omstilling går raskere gjennom samarbeid, mener rådmannen i Askøy kommune.

Historien om Tim. En nasjonal fremtidsvisjon

Husker du Oslo kommunes fremtidshistorie om Tim? Her er en oppfølger der Tim flytter ut av Oslo og blir en innbygger av Norge. Her samarbeider forvaltningsnivåer på tvers for å gi Tim de tjenestene han trenger når han trenger det.

Foto: Illustrasjon: Bly

Fagrådet for informasjonssikkerhet og personvern

For å gi KS faglige råd innen informasjonssikkerhet og personvern, er det etablert et eget fagråd med eksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Fagrådet deltar i prosessen med å kvalitetssikre nye felles prosjekter for kommunal sektor.

Les flere artikler

KONTAKT