Det er gledelig og oppløftende at så mange kommuner og statlige virksomheter har nytte av arbeidet vi gjør på vegne av våre medlemmer

Områdedirektør Kristin Weidemann Wieland i KS

«IT i praksis», som nylig ble publisert, har i en årrekke belyst status og utfordringer knyttet til offentlige virksomheters arbeid med digitalisering og innovasjon. Nytt av året er at alle kommuner var invitert til å delta i spørreundersøkelsen rapporten bygger på. 191 (54 %) av dem svarte, og det var god spredning med tanke på kommunestørrelse. Årets utgave var den 14. i rekken og ble lansert 2. september.

På vei mot målet

Det er utarbeidet egne indikatorer i undersøkelsen som viser hvordan offentlige virksomheter følger opp KS’ og Regjeringens digitaliseringsstrategi, «Én digital offentlig sektor». Bildet er, ifølge IT i praksis, «ikke entydig, men i stort peker det i retning av en viss stillstand, og at vi fortsatt er et stykke unna måloppnåelse».

- Det er selvsagt leit at innbyggerne ikke opplever raskere bevegelse mot målene i digitaliseringsstrategien «En digital offentlig sektor», men det har vært tatt en rekke grep de siste par årene som jeg er trygg vil gi resultater over tid, sier Kristin Weidemann Wieland. - Vi vet  at pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene, men at dette nok ikke synes så godt på indikatorene til digitaliseringsstrategien.

Halvparten er enige

For første gang er det flere offentlige virksomheter som svarer at de nå leverer sammenhengende tjenester (16% av de statlige virksomhetene og 3% av kommunene). Målet om å oppnå mer sammenhengende tjenester, på tvers av forvaltningsnivå og fagsektorer, står sentralt i digitaliseringsstrategien.

Over halvparten (54%) av de 191 kommunene som svarte sier seg svært enig eller enig i utsagnet «KS bidrar til at min virksomhet utvikler sammenhengende tjenester». Dette er en stor anerkjennelse av den jobben som er lagt ned de siste årene med å styrke samarbeidet i kommunal sektor og mellom kommunal sektor og stat, men også med å bygge opp Fiks-plattformen til det den er i dag.

Du kan laste ned IT i praksis gratis på Rambølls nettsider.

IT i praksis 2021

IT i praksis 2021 retter søkelyset mot digitaliseringsarbeid i offentlig sektor gjennom et eget indikatorsett knyttet til digitaliseringsstrategien for stat og kommune. I årets undersøkelse sees det i tillegg på bærekraft og vurderes hvordan offentlige virksomheter jobber med å nå FNs bærekraftsmål.