Eystein Venneslan deltok på arbeidslivskonferansen 2021 og snakket om sine erfaringer når det gjelder digital transformasjon. Han mener kommuner kommer raskere i gang med digitalisering og omstilling gjennom å dele kompetanse og erfaringer.

- Kommunene Askøy og Voss har utarbeidet en innføringshåndbok til bruk i den digitale omstillingen. Innføringshåndboken og kompetanse gjøres tilgjengelig for andre kommuner og gjør det lettere å rulle ut digitale løsninger for andre kommuner i regionen.  Opplæring av medarbeidere, både fagpersonale og hele kontoret, er en kritisk suksessfaktor, sier Venneslan. Bjørnafjorden kommune har hatt ansvar for Digihelse. Her får Askøy en innføringshåndbok og kompetanseoverføring, noe som gjør innføringen vesentlig lettere for oss. På den måten kan alle kommunene være med å bygge sin spisskompetanse på digitalisering.

Kommunen har erfart at de kom til kort når det gjelder å håndtere de mange statlige føringene og tilhørende behov, og å opprettholde tempo i digitalisering av tjenestetilbudene.

- Det er umulig for en enkelt kommune å håndtere og følge opp alle pågående og nye statlige digitale prosjekter og løsninger. Det er helt nødvendig å stå sammen om dette regionalt, som forutsetter koordinering og deling av kompetanse, som også handler om god prosjektledelse, og – gjennomføring, sier Venneslan.

Ingen kan stå alene – samarbeid er svaret

Det er mange grunner til at det lønner seg å samarbeide regionalt når det gjelder å ta i bruk digitale løsninger. Dette er også bakgrunnen for at det blir etablert regionale digitaliseringsnettverk i hele landet.

Lenkeblokk Icon Regionale digitaliseringsnettverk

Etablering av regionale digitaliseringsnettverk er forankret i et Landstingvedtak fra februar 2020, sammen med en forventning om en utbredelse nasjonalt. Askøy kommune er representert i digitaliseringsnettverket, Digi-Vestland som omfatter det tidligere Digi-Hordaland med utvidelse av Sogn og Fjordane.

Digivestland - Heim

KS understøtter og koordinerer de regionale digitaliseringsnettverkene som del av samstyringen for digitalisering i offentlig sektor, og realiseringen av målene satt i digitaliseringsstrategien, En digital offentlig sektor.

- En toppleder i dag må sette søkelys på digitalisering. Digitalisering er omfattende og komplekst, og endrer arbeidshverdagen. Det krever en ledelse som erkjenner at det handler om omstillingsprosesser. Både arbeidsrutiner og arbeidsformer blir endret som følge av digitaliseringen, sier Eystein Venneslan, rådmann i Askøy kommune.

KS spiller en viktig rolle

Venneslan er tydelig på behovet for at KS tar en mer sentral rolle for digitalisering, og ser gjerne en enda sterkere samordning på digitaliseringsområdet enn i dag.

Venneslan påpeker også behovet for å ha gode forutsetninger for finansiering på plass, hvor statsforvalterne har en viktig rolle, som blant annet bidrar med skjønnsmidler. Men også departementet bør vurdere en mer aktiv finansieringsrolle, eventuelt gjennom ks. Finansiering blir fort et hinder i en ellers presset kommuneøkonomi.

Digisos

  • Digisos er et samarbeid mellom KS, kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet om utvikling av digitale tjenester for sosialhjelpsområdet på nav.no.
  • Tjenestene som kommunene kan koble seg på er digital søknad om økonomisk sosialhjelp, og at innbygger får innsyn i egne saker.
  • Tjenestene utvikles etter innsiktsarbeid med tilbakemeldinger og testing fra både søkere og NAV-medarbeidere.
  • Foreløpig har 319 av 356 kommuner lagt til rette for å tilby innbyggerne alle eller deler av disse tjenestene.
Lenkeblokk Icon Mer om digisos