Rådet behandler blant annet nasjonale prosjekter som har søkt om støtte fra finansieringsordningen for digitale fellesprosjekter. KommIT-rådets anbefaling sendes KS som tar den endelige beslutninger.

Rådet ledes av kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune

Rådets sammensetning:

 • Arild Sundberg, kommunaldirektør i Oslo kommune (leder)
 • Ole Magnus Stensrud, rådmann i Skien kommune
 • Robert Rastad, kommunaldirektør i Bergen kommune
 • Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann i Telemark fylkeskommune
 • Kristin Barvik, kommunaldirektør i Sandnes kommune
 • Monica Larsen, rådgiver i Harstad kommune
 • Tord Buer Olsen, rådmann Lillehammer kommune
 • Knut Allstrin, IT-sjef i Nordland fylkeskommune

 

KommIT-rådet baserer sitt arbeid på følgende mandat:

1. Bakgrunn

Det er en gjennomgående forventning til kommunesektoren at det tilbys digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. Tjenestene skal være tilpasset den enkeltes behov og være enkle og intuitive. Viktige tiltak må bli gjennomført i en koordinert samhandling mellom stat og kommune på områder der kommunesektoren er sterkt involvert.

Erfaringsmessig preges kommunesektoren av at:

 • Kommunene har varierende digital modenhet på hvordan IKT kan understøtte arbeidet med å utvikle bedre tjenester til innbyggerne
 • Mange kommunale IKT-systemer er ikke tilrettelagt for digitale tjenester til innbyggere og næringsliv.

Samhandling mellom staten og kommunal sektor på digitaliseringsområdet forutsetter at:

 • Nasjonale felleskomponenter blir lagt til rette for kommunal bruk, både organisatorisk, økonomisk og teknisk
 • Staten involverer kommunal sektor i sine satsninger og strategier
 • Kommunal sektor etablerer mekanismer for å ivareta sine interesser i samarbeidet med staten

2. Formål

Formålet med etableringen av KommIT-rådet er å styrke KS’ digitale satsing på strategi og utviklingsarbeid, og gi styrket grunnlag for en aktiv interessepolitikk. Det er avgjørende at det strategiske og interessepolitiske arbeidet henger godt sammen med utviklingsarbeidet i framtiden, og KS vil at medlemmene har stor påvirkning på dette. For å nå målet om en samordnet kommunal sektor som leverer digitale tjenester til innbyggere og næringsliv, er det sentralt at KS’ arbeid med IKT-samordning i kommunesektoren er godt forankret. Etableringen av et digitaliseringsråd – KommIT-rådet skal bidra til dette.

Hovedstyret har vedtatt at KommIT-rådet skal:

 1. delta i utviklingen av digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner sammen med KS.
 2. gi sin tilrådning til strategi og prioritering av utviklingsoppgavene i KS
 3. involveres løpende i oppfølgingen av digitaliseringsarbeidet i KS

3. Oppgaver og myndighet

KommIT-rådet er et rådgivende organ overfor KS v/administrerende direktør.  KS ivaretar sekretariatsfunksjonen og legger til rette for rådets arbeid. Det innebærer blant annet å få fram satsingsområder og påse løpende faglig oppfølging av prioriterte tiltak, samt bidra til utvikling av interessepolitikk og strategi på digitaliseringsområdet.

Gjennom løpende samhandling mellom rådet og KS er målet å sikre styring, prioritering og rettidig gjennomføring av tiltak, innenfor gjeldende økonomiske og ressursmessige rammer. KS skal gjennom en styrket satsing gjennomføre, eller sørge for gjennomføring av prioriterte oppgaver og tiltak.  KS skal også forvalte eller sørge for forvaltning av felleskommunale løsninger. Denne samhandlingen vil også gi rådet et godt grunnlag for til enhver tid å kunne komme med forslag til nødvendige endringer av prioriteringer.

Gjennom denne samhandlingen vil rådet også ha et godt grunnlag for å bidra i det interessepolitiske arbeidet, og dermed medvirke til at kommunale interesser blir ivaretatt.

KommIT-rådets ansvarsområder

Strategiprosess:

 • Løfter fram forslag til satsingsområder, bidra til prioritering og omfang for digitaliseringsstrategien
 • Bidra med formulering av digitaliseringsmål for kommuner og fylkeskommuner
 • Bidra med formulering av KS’ posisjoner på digitaliseringsområdet

Utviklingsoppgaver:

 • Gi råd, foreslå prioriteringer og følge opp gjennomføringen av felles utviklingsprosjekter
 • Gi råd og foreslå prioritering av hvilke utviklingsprosjekter som bør gis støtte fra DigiFin
 • Bidra til utbredelse av felles kommunale løsninger

Forvaltningsstyring:

 • Rådgi og foreslå modeller for drift og forvaltning av fellesløsninger for kommunesektoren
 • Anbefale prioritering av videreutvikling av fellesløsninger for kommunesektoren
 • Foreslå representanter for sentrale styrer, råd og utvalg

Andre oppgaver:

 • Bidra i utvikling av KS’ posisjoner i saker som får betydning for kommunesektoren, for eksempel lovarbeid og høringer

4. Sammensetning

Rådets sammensetning og kompetanse skal gjenspeile kommunal sektor med representasjon fra både større og mindre kommuner, og bestå av representanter med IKT-faglig og strategisk lederkompetanse.

Administrerende direktør i KS utpeker rådets leder og representanter.

Utvalgets medlemmer og leder oppnevnes som hovedregel for to år om gangen.  Ved oppnevning av nye medlemmer til rådet, skal det legges vekt på å sikre kontinuitet i rådets arbeid.  Rådets sammensetning vil første gang bli vurdert ved utgangen av 2018.

5. Sekretariat og møteplan

KS har sekretariatsfunksjonen for rådet. KommIT-rådet skal avholde minst fem møter hvert år.

Referater og sakspapirer legges fortløpende ut her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/Boards/Details/212542