Medlemmer i Digitaliseringsutvalget:

 • Kjetil Århus, Bergen kommune
 • Terese Olstad Bjerke, Oslo kommune
 • Eva Kristin Lian, Levanger kommune
 • Jon Skriubakken, Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Tor Eid, Ringerike kommune
 • Torbjørn Pedersen, Lillestrøm kommune
 • Ann-Helen Moum, Kristiansand kommune
 • Frode Nilsen, Bodø kommune
 • Dagfinn Grønvik, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Rune Hauge, Stavanger kommune
 • Paul Ottar Tornes, Volda kommune
 • Vilhelm Einen, Larvik kommune
 • Boris Schürmann, Hedmark IKT
 • Ken Are Johnsen, Hammerfest kommune

Mandat

Formål

Digitaliseringsutvalget (DU) er en del av samstyringsstrukturen for digitalisering i kommunal sektor og fungerer blant annet som et saksforberedende utvalg for KommIT-rådet – KS’ strategiske råd for digitalisering og smart bruk av teknologi. Samstyringsstrukturen skal bidra til samordning og økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor, samt økt gjennomslagskraft for kommunal sektor i det nasjonale digitaliseringsarbeidet. Blant annet ved å utvikle felles kunnskap og posisjoner i samarbeid med stat og andre nasjonale aktører, og ved å bidra til en mer samordnet og samspillende kommunal sektor som leverer helhetlige digitale tjenester til innbyggere og næringsliv.

DU skal også være pådriver for det samlede digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren og bidra til forankring og oppfølging av dette. KommIT-rådet eller KS velger selv når det er hensiktsmessig å bruke DU.

Digitaliseringsutvalgets formål må sees i sammenheng med Landstingets oppdrag til KS på digitaliseringsområdet vedtatt i 2020:

«For å sikre samordning og økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor skal KS

 1. ivareta og videreutvikle samordnings- og samstyringsstrukturen for digitalisering og smart bruk av teknologi i kommunal sektor i samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk
 2. representere sektoren og dens interesser overfor staten og andre nasjonale aktører, og oppnevne sektorens representanter til råd, utvalg og nasjonale prosjekter innen digitalisering
 3. være en pådriver for digital kompetanse, utvikling og utbredelse av sammenhengende tjenester og felles kommunale løsninger og komponenter i tett samarbeid med ressurser hos medlemmene og regionale digitaliseringsnettverk, og støtte opp om prosjekter som er strategisk viktige for kommunene
 4. i samspill med medlemmene være en pådriver for utvikling av digitaliseringsvennlig regelverk og premissleverandør for utvikling av felles standarder og virksomhetsarkitektur for kommunal sektor»

Oppgaver

 1. DU er et saksforberedende organ for KommIT-rådet
  Når det er hensiktsmessig, fungerer DU som et saksforberedende organ for KommIT-rådet. Det kan innebære å bidra i utarbeidelsen av saker eller avgi anbefalinger til KommIT-rådet, for eksempel om hvilke prosjekter som bør tas inn i finansieringsordningen DigiFin.
 2. DU løfter relevante tema av strategisk betydning til KommIT-rådet
  I DU skal deltakerne informere hverandre om relevante initiativ, tiltak og erfaringer relatert til digitalisering i offentlig sektor. DU kan ta initiativ til å ta opp nye saker innenfor rammene av KommIT-rådets mandat. DU skal bidra til å sette relevante tema av strategisk betydning på KommIT-rådets dagsorden.
 3. DU er en pådriver for felles løsninger for kommunal sektor
  DU tar initiativ til, gir råd om og bidrar til prioritering av felles løsninger for kommunal sektor i tett samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk.
 4. DU gir råd og innspill til KS’ aktiviteter på digitaliseringsområdet
  DU vil når det er hensiktsmessig involveres i det løpende digitaliseringsarbeidet til KS og gi råd og anbefalinger både på strategisk nivå og i oppfølgingen av eksisterende portefølje, herunder Fiks-plattformen.
 5. DU bidrar til forankring av det nasjonale arbeidet i sin region
  DU skal være pådrivere og ambassadører for det fellesnasjonale arbeidet med digitalisering i kommunal sektor. Deltakerne har et særlig ansvar for å spre kunnskap om arbeidet i egen region – både administrativt og evt. også politisk når det er aktuelt. De forventes å holde seg oppdatert på utviklingsarbeid i egen region og bringe inn perspektiver fra dette i det nasjonale utviklingsarbeidet.

Arbeidsform

DU innretter sitt arbeid etter KommIT-rådets årsplan, men har normalt hyppigere møter (1–2 i måneden). Det forventes at arbeidet prioriteres. DU vil legge opp til skriftlig saksbehandling når det er mer effektivt enn møter. Når saker sendes ut til skriftlig behandling, skal det gis rimelig frist for tilbakemelding.

Sammensetning

DU består av sytten medlemmer, hvorav tre medlemmer er fra KS og resten oppnevnes av KS ved områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering. Utvalgets sammensetning skal ivareta behovet for kompetanse som følger av utvalgets oppdrag. For å ivareta nødvendig innsikt og nærhet til de strategiske og operative utfordringer KS’ medlemmer står overfor, bør utvalget fortrinnsvis bestå av ledere med direkte ansvar for det strategiske digitaliseringsarbeidet i egen kommune/fylkeskommune, typisk digitaliseringsdirektører/-sjefer. Personer som representerer ressursmiljøer som er særlig viktige bidragsytere i det nasjonale og regionale digitaliseringsarbeidet, skal prioriteres. KS leder og er sekretariat for DU.

Følgende fordeling legges til grunn ved utnevnelse av representanter:
1. én representant fra Oslo som kommune og fylkeskommune
2. to representanter fra fylkeskommuner i tillegg til Oslo
3. elleve representanter fra kommuner utenom Oslo:
a. Viken - to representanter
b. Agder - én representant
c. Vestfold og Telemark - én representant
c. Vestland - én representant
d. Rogaland - én representant
d. Møre og Romsdal - én representant
e. Trøndelag - én representant
e. Innlandet - én representant
f. Nordland - én representant
g. Troms og Finnmark - én representant

Når nye representanter skal oppnevnes, rådfører KS seg med regionale digitaliseringsnettverk og eventuelt fylkesvise kommunedirektørutvalg.

Når nye representanter skal oppnevnes fra fylkeskommunene, rådfører KS seg med fylkeskommunalt kollegium for HR og digitalisering/IKT.

I utgangspunktet oppnevnes representantene for fire år om gangen, men det kan gjøres unntak for å sikre kontinuitet.