Medlemmer i Digitaliseringsutvalget:

 • Kjetil Århus, Bergen kommune
 • Per Kjetil Grotnes, Oslo kommune
 • Ola Eirik Klingen, Trondheim kommune
 • Jon Skriubakken, Telemark fylkeskommune
 • Harald  Hjelde, Bærum kommune
 • Inger Bjørkum Leigvold, Stavanger kommune
 • Frode Seipäjärvi, Tromsø kommune
 • Torbjørn Pedersen, Skedsmo kommune
 • Ann-Helen Moum, Kristiansand kommune
 • Frode Nilsen, Bodø kommune
 • Dagfinn Grønvik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mandat

Formål

KommIT-rådet, strategisk råd for digitalisering og smart bruk av teknologi, skal bidra til en samordnet kommunal sektor som leverer helhetlige digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. Digitaliseringsutvalget (DU) er et arbeidsutvalg som forbereder saker til KommIT-rådet og tilrettelegger for effektiv saksbehandling og god måloppnåelse. Organet skal også være pådriver for det samlede digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren og bidra til forankring og oppfølging av dette. KommIT-rådet eller KS velger selv når det er hensiktsmessig å bruke DU.

Oppgaver

 1. DU er et saksforberedende organ for KommIT-rådet
  Når det er hensiktsmessig, fungerer DU som et saksforberedende organ for KommIT-rådet. Det kan innebære å bidra med tekst til saker og avgi innstilling i beslutningssaker, for eksempel om hvilke prosjekter som bør tas inn i finansieringsordningen DigiFin.
 2. DU løfter relevante tema av strategisk betydning til KommIT-rådet
  I DU skal deltakerne informere hverandre om relevante initiativ, tiltak og erfaringer relatert til digitalisering i offentlig sektor. DU kan ta initiativ til å ta opp nye saker innenfor rammene av KommIT-rådets mandat. DU skal bidra til å sette relevante tema av strategisk betydning på KommIT-rådets dagsorden.
 3. DU gir råd og innspill til KS’ aktiviteter på digitaliseringsområdet
  DU vil når det er hensiktsmessig involveres i det løpende digitaliseringsarbeidet til KS og gi råd og anbefalinger både på strategisk nivå og i oppfølgingen av eksisterende portefølje.
 4. DU bidrar til forankring av det nasjonale arbeidet i sin region
  DU skal være pådrivere og ambassadører for det fellesnasjonale arbeidet med digitalisering i kommunal sektor. Deltakerne har et særlig ansvar for å spre kunnskap om arbeidet i egen region – både administrativt og evt. også politisk når det er aktuelt. De forventes å holde seg oppdatert på utviklingsarbeid i egen region og bringe inn perspektiver fra dette i det nasjonale utviklingsarbeidet.

Arbeidsform

DU innretter sitt arbeid etter KommIT-rådets årsplan, men har normalt hyppigere møter (1–2 i måneden). Det forventes at arbeidet prioriteres. DU vil legge opp til skriftlig saksbehandling når det er mer effektivt enn møter. Når saker sendes ut til skriftlig behandling, skal det gis rimelig frist for tilbakemelding.

Sammensetning

DU består av elleve medlemmer, hvorav et medlem er fra KS og resten oppnevnes av KS. Utvalgets sammensetning skal ivareta behovet for kompetanse som følger av utvalgets oppdrag. Personer som representerer ressursmiljøer som er særlig viktige bidragsytere i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, skal prioriteres. Det er også et mål at KommIT-rådet og DU samlet sett dekker fleste mulige geografiske regioner. KS leder og er sekretariat for DU.

I utgangspunktet oppnevnes representantene for fire år om gangen, men det kan gjøres unntak for å sikre kontinuitet.