KS fikk et tydelig oppdrag fra medlemmene på digitaliseringsområdet under landstinget i 2020. En av oppgavene som ble gitt, var å styrke arbeidet med å samordne sektoren. Det er flere grunner til at vi er tjent med å samordne oss:

  • Vi har større gjennomslagskraft i møte med stat og nasjonale leverandører når vi står sammen kontra hver for oss.
  • Det er mer effektivt å utvikle digitale løsninger sammen enn hver for oss.
  • Sammenhengende tjenester går ikke bare på tvers av forvaltningsnivå og fagsektorer, men også på tvers av kommunegrenser.
  • Sektoren skal tilby likeverdige tjenester, samordning og felles løsninger bidrar til at vi løfter oss samlet som sektor.

Samstyringsstrukturen består av medlemsutvalg på ulike nivåer:

Medlemsutvalgene gir KS råd og retning i en rekke saker, alt fra hvilke nye fellesprosjekter kommunal sektor skal gjennomføre til interessepolitiske saker og utforming av veiledere og retningslinjer.

Landstingsvedtaket i 2020 forutsatte at KS’ oppdrag skulle løses i tett samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk. Disse har en viktig oppgave både med å bidra til erfaringsdeling og utbredelse av felles løsninger – men også til å forankre det samlede arbeidet lokalt og regionalt og gi råd inn til det nasjonale arbeidet. I takt med at de regionale digitaliseringsnettverkene har utviklet seg, har omfanget og båndene til den nasjonale samstyringsstrukturen også blitt sterkere.

Det fylkeskommunale kollegiet for HR og IKT/digitalisering og de regionale digitaliseringsnettverkene bidrar til økt kompetanse og kapasitet og bidrar som del av samstyringsstrukturen til en helt nødvendig forankring av det nasjonale arbeidet. Det er en ambisjon at dette skal bidra til å raskere kunne identifisere utviklingsbehov som bør løses nasjonalt. Det ligger også et stort potensial i å dele erfaringer og beste praksis ved innføring av nasjonale fellesløsninger.