Vi ønsker at KS digitale fellestjenester skal få et enda sterkere strategisk fokus enn det får i dag som en underavdeling blant mange i KS.

Kristin Weidemann Wieland

KS sender nå utredningen på innspillsrunde til medlemsorganer og andre aktører. Fristen for innspill er 31. mars.

Hvorfor eget selskap?

Kommuner og fylkeskommuner har over tid lagt vekt på felles arbeid på digitaliseringsområdet og gitt KS en viktig rolle i dette. Arbeidet omfatter både samordning av arbeidet i sektoren, interessepolitisk arbeid og støtte fra KS´som utviklingspartner.

En viktig, men avgrenset del av dette arbeidet er utvikling av felles digitale løsninger for kommunal sektor. De tjenestene som leveres av KS digitale fellestjenester dreier seg primært om felles infrastruktur og innbyggertjenester tilrettelagt for bruk av samtlige kommuner og fylkeskommuner. Disse er utviklet i tett samarbeid med medlemmene.
Tjenestene inngår som en viktig del av det nasjonale økosystemet for digital samhandling, og flere tjenester er utviklet i samarbeid med staten. Siden 2015 har omfang av tjenester og omsetningsvolum blitt mer enn tidoblet. Alle landets kommuner og fylkeskommuner bruker i dag én eller flere digitale fellestjenester levert av KS, og mange er av virksomhetskritisk karakter.

Anbefaler å skille ut til ikke-kommersielt selskap

I dag er arbeidet organisert i en ordinær avdeling blant mange i KS. Virksomheten skiller seg vesentlig fra KS´ primære oppgaver som politisk styrt arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. På grunn av økt volum og kritikalitet, er det behov for å gi området økt styringsmessig og strategisk oppmerksomhet og en mer robust organisering.

Utkastet til utredning anbefaler at dagens KS digitale fellestjenester bør skilles ut og etableres som et ikke-kommersielt aksjeselskap eid av KS eller eid av KS sammen med kommunene og fylkeskommunene. Forslaget begrunnes ut fra juridiske og styringsmessige forhold og fordi aksjeselskap er en selskapsform som legger til rette for kontroll og stabilitet over tid. Viktig for begge eieralternativene er å tilrettelegge for formalisert innflytelse fra medlemmene over selskapets virksomhet.

Ny organisering vil øke gjennomføringskraften

En viktig motivasjon bak forslaget er å bidra til å øke gjennomføringskraften i digitaliseringsarbeidet. 

- Vi ønsker at KS digitale fellestjenester skal få et enda sterkere strategisk fokus enn det får i dag som en underavdeling blant mange i KS. Dette er viktig både for å imøtekomme de betydelige forventningene fra medlemmene, og for å ha en organisering som tilrettelegger for dedikert fokus og oppmerksomhet. Samtidig har også tjenestene økt betydelig i omfang og kritikalitet for våre medlemmer, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. 
- Det er også en viktig og nødvendig ambisjon å styrke medlemmenes strategiske eierskap til arbeidet, og sikre at behovene ivaratas på en god måte. Samtidig må vi også i fortsettelsen ta vare på det tette samspillet mellom KS som samordningsaktør og interessepolitisk organisasjon og KS digitale fellestjenester.  

Behovet for å vurdere å skille dette fra KS´ primære virke som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon var et av temaene som ble tatt opp på Landstinget 2020 i tilknytning til digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor.  

Innspillene fra medlemmene er lagt vekt på

I utredningen har innspillene fra en rekke ulike medlemsorganer (KS regionale kommunedirektørutvalg og fylkesstyrer, gjentatte drøftinger med KommIT-rådet og Digitaliseringsutvalget – og annen medlemsdialog) blitt tillagt stor vekt. Høsten 2021 og vinteren 2022 er det jobbet mye med å utvikle konkrete modeller, å drøfte og forankre disse med medlemmene og å kvalitetssikre dem juridisk. Særlig viktig har det vært at organiseringen må kunne ivareta unntaket i anskaffelsesregelverket for utvidet egenregi, slik at tjenestene også i fremtiden kan utgjøre felles infrastruktur for kommunal sektor.

Parallelt med- og i etterkant av innspillsrunden vil det arbeides med videreutvikling av modellene som presenteres i utredningen og videre juridisk kvalitetssikring av utredningen. Blant annet skal det hentes inn ytterligere erfaringer fra våre naboland.

- Målet er at anbefalingen som legges frem for hovedstyret mai 2022 vil være det som samlet sett ivaretar både KS og medlemmenes behov på en best mulig måte, sier Kristin Weidemann Wieland.  

- Det er viktig at vårt felles digitaliseringsarbeid organiseres for best mulig understøttelse av samlet gjennomføringskraft. Vi håper at medlemsrunden vil gi støtte til de grep som KS nå foreslår gjennom etablering av et eget ikke-kommersielt selskap og styrke behovsstyring og medlemsinnflytelse i arbeidet.

Egen strategisk utredning

Den felles infrastrukturen som KS digitale fellestjenester utgjør i digitaliseringsarbeidet er en viktig, men likevel en avgrenset del av det samlede IKT-arbeidet i kommunesektoren. KommIT-rådet har derfor satt på dagsorden at det er behov for en egen strategisk utredning omkring hvordan det samlede IKT-utfordringsbildet best kan ivaretas i fremtiden og hva som bør løses lokalt, regional og nasjonalt. Dette er ikke omfattet av den utredningen som nå sendes på innspillsrunde, men vil være et viktig arbeid i forlengelsen av dette.

Til hovedstyret i mai

En justert konseptutredning vedtas etter planen av hovedstyret i KS mai 2022. I etterkant av vedtak vil det arbeides videre med planlegging av hvordan fremtidig organisering kan etableres. Disse prosessene vil avhenge av hvilken modell som velges og Hovedstyrets vedtak.

Utredningen sendes nå til regionale kommunedirektørutvalg og fylkesstyrer og offentliggjøres samtidig for alle andre som ønsker å gi innspill. Innspillsfristen er 31. mars.  

Lenkeblokk Icon Konseptutredning: Framtidig organisering av KS digitale fellestjenester