Fagrådets formål

Kommunal sektor har et bredt samfunnsoppdrag, som dekkes av en lang rekke tjenesteområder. Tjenesteområder som har ansvar for et bredt spekter av velferdsoppgaver pålagt ulike lovverk, og som leveres av tjenesteområdet alene, i samarbeid med andre tjenesteområder i og på tvers av kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Dette danner en kompleks og sammensatt virksomhetsarkitektur for sektoren. En arkitektur som ledere i sektoren må ta hensyn til når det skal besluttes endringer og prioriteringer.

Fagrådet for virksomhetsarkitektur er en del av samstyringsstruktur for kommunal sektor sammen med Digitaliseringsutvalget (DU) og KommIT-rådet som øverste organ. Fagrådet skal jobbe for en helhetlig forståelse av virksomhetsarkitekturen for kommunal sektor, og at beslutninger som påvirker arkitekturen, gjøres ut fra en forståelse av hvordan beslutningene påvirke helheten i arkitekturen.

Fagrådets ansvar

  • Fagrådet er rådgivende organ for kommunal sektor på virksomhetsarkitektur generelt, og kommunal sektors virksomhets arkitektur spesielt. Fagrådet skal gi råd til relevante tiltak i offentlig forvaltning ved behov, slik at beslutninger knyttet til kommunal sektors virksomhetsarkitektur kan tas på et informert grunnlag.
  • Fagrådet skal støtte kommunesektoren i faglige spørsmål knyttet til virksomhetsarkitektur og bidra til faglig utvikling og modning av kommunal sektor på virksomhetsarkitekturområdet.
  • Fagrådet har ansvar for å forvalte sektorens arkitekturprinsipper, og for å jobbe for at endringer i arkitekturen gjøres innenfor rammene gitt av arkitekturprinsippene.
  • Fagrådet skal løfte relevante tema og problemstillinger av prinsipiell betydning til DU og KommIT-rådet. Fagrådet skal bidra til å sette relevante tema innen virksomhetsarkitektur, av prinsipiell betydning på DU og KommIT-rådets dagsorden.

Arbeidsform

Arbeidsformen vil primært være månedlige møter som avvikles digital eller fysisk avhengig av hva som er mest formålstjenlig. Møtene kan holdes oftere hvis fagrådet finner det nødvendig. Fagrådet vil tilstrebe å effektivisere eget arbeid og legge opp til skriftlig saksbehandling når det er mer effektivt enn møter. Når saker sendes ut til digital behandling, skal det gis rimelig frist for tilbakemelding.

Fagrådet vil samarbeide med de regionale digitaliseringsnettverkene og aktuelle kommuner for å adressere utfordringene, gi råd og bidra til modning av kommunal sektor innen ovennevnte områder på en god måte.

Sammensetning

Fagrådene skal ha et tverrsektorielt perspektiv og samtidig ivareta behov og problemstillinger i et tjenstlig perspektiv. Denne balansen er krevende og må ivaretas gjennom å trekke inn nødvendig kompetanse ved behov.

Fagrådene ledes av KS. Lederen har ansvar for at fagrådet opererer innenfor sitt mandat og for å ivareta dialogen med samarbeidspartnere på vegne av fagrådet.

KS oppnevner minst 11 medlemmer til fagrådet. Sammensetningen skal sørge for komplementerende kompetanse hvor både fylkeskommuner og kommuner er representert. Ved behov vil fagrådet kunne knytte til seg ytterligere nødvendig kompetanse. Medlemmene oppnevnes i utgangspunktet for 2 år av gangen. Geografisk representasjon skal som hovedregel etterstrebes. Imidlertid vil kompetanse og kapasitet veie tyngst når nye medlemmer oppnevnes.

Det settes følgende krav til medlemmet i fagrådet:

  • Halvparten av medlemmet i rådet bør ha dybdekompetanse innen virksomhetsarkitektur.
  • Halvparten av medlemmet i rådet bør ha kommunal tjeneste-/prosesskompetanse (kunnskap innen helse, utdanning og oppvekst mv i kommunal sektor).
  • Medlemmene må ha anledning til å bidra aktivt inn i fagrådet. Belastningen vil kunne variere, men som minimum 20 timer i måneden.

Deltagelse i fagrådet er tosidig. Medlemmene skal både bidra aktivt med deres kompetanse samtidig vil deltagelse gi en kompetansehevning innen fagrådets områder.