Vi er veldig fornøyde med denne sammensetningen av styret

Gunn Marit Helgesen

Siden Hovedstyret i januar i år vedtok etableringen av eget selskap for digitale fellestjenester, har administrasjonen i KS jobbet aktivt med rekruttering av kandidater til et fremtidig selskapsstyre, med hovedansvaret for styrevirksomheten i selskapet. Selskapet skal i tillegg samspille tett med alle kundene gjennom samstyringsstrukturen for digitalisering og brukerråd for de ulike tjenestene.

Styret skal bestå av syv medlemmer, hvorav et medlem fra KS' administrasjon, en ansattrepresentant fra digitale fellestjenester, og fem eksterne medlemmer. Når selskapet er vel etablert, vil størrelsen på styret bli vurdert igjen.

Bredt sammensatt styre

Hovedstyret i KS har nå oppnevnt følgende til interimstyre for KS Digitale fellestjenester AS frem til selskapet er etablert:

  • Erik Hansen, styreleder
  • Harald Danielsen, medlem
  • Synnøve Farstad, medlem
  • Gro Jære, medlem
  • Anders Aagaard Sørby, medlem
  • Kristin Weidemann Wieland, medlem som KS administrative representant
  • Børge Nese, medlem som ansattrepresentant

Fornøyd med styresammensetningen

- Vi er veldig fornøyde med denne sammensetningen av styret, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. – Kandidatene er håndplukket ut fra kompetanse og egnethet, de har bred og sammensatt erfaring både fra kommunal sektor, kombinert med kommersiell erfaring og erfaring med oppbygging av offentlige IKT-selskaper.

- Det blir spennende å lede dette interimstyret. Selskapet har et viktig oppdrag i arbeidet med videreutvikling av digitale fellesløsninger for kommuner og fylkeskommuner. Selskapet skal bidra til en enda bedre samordnet digital tjenesteutvikling i kommunesektoren, sier Erik Hansen. – Jeg mener at det er mye å vinne på å utvikle og forvalte digitale løsninger i fellesskap.

Rekruttering av daglig leder

Interimstyrets viktigste oppgave frem til selskapet blir stiftet over sommeren, vil være rekruttering av daglig leder til selskapet.

KommIT-rådet har vært involvert i prosessen med å foreslå kandidater til styret og vurdere styresammensetning utfra de mest de aktuelle kandidatene.  KommIT-rådet vil sammen med samstyringsstrukturen for digitalisering for øvrig ha en viktig rolle inn mot selskapet også fremover som rådgivende organ på vegne av kundene.

Les mer om selskapsetableringen her: https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styring-og-organisering/ks-etablerer-aksjeselskap-for-digitale-fellestjenester/

Bakgrunn for etableringen

Arbeidet med vurdering av framtidig organisering av KS digitale fellestjenester (DIF) startet i 2019.  Arbeidet tok utgangspunkt i Landstingssaken om digitalisering, og det ble intensivert fra våren 2021.

I konseptutredningen som ble fremmet for hovedstyret mai 2022 ble det vurdert som hensiktsmessig å skille ut DIF som eget selskap fra KS’ øvrige virksomhet. Dette ble grunngitt i behovet for å bidra til økt gjennomføringskraft, samt å gi digitale fellestjenester mer dedikert styringsmessig oppmerksomhet, gitt tjenesteområdets virksomhetskritiske karakter for landets kommuner og fylkeskommuner.

Virksomheten i avdeling for digitale fellestjenester skiller seg vesentlig fra KS øvrige oppgaver som politisk styrt interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. En tilleggsbegrunnelse for selskapsetablering var ønske om et sterkere strategisk fokus for DIF og en mer selvstendig og rendyrket økonomi enn det virksomheten får som en avdeling blant mange i KS.