DIF skal også hjelpe KS med å ivareta medlemmenes behov på digitaliseringsområdet.  

Våre naboland Sveige og Danmark har lyktes godt med samarbeidet mellom kommunesektorens medlemsorganisasjoner og tilsvarende tjenestetilbydere som DIF AS på grunn av god rolleforståelse, tett samarbeid og oppgavedeling. I denne artikkelen klargjør vi hvordan vi sammen skal løse oppdraget sektoren har gitt oss. 

Et operativt verktøy 

Landstinget ga KS i 2020 en rolle og et oppdrag som pådriver for digitalisering i kommunal sektor. KS skal samordne og representere sektoren, og bidra til økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet. I vedtaket fra Landstinget står det blant annet at KS skal være en pådriver for utvikling og utbredelse av sammenhengende tjenester og felles kommunale løsninger og komponenter.
KS skal også være en premissleverandør for utvikling av felles standarder og virksomhetsarkitektur for kommunal sektor. Det nye selskapet DIF AS er vårt viktigste operative verktøy for å levere dette.
 

Skal forankre beslutninger 

DIF ble opprettet som virksomhet 1. september 2023. Ansatte fra avdeling Digitale fellestjenester ble overført til det nye selskapet gjennom en virksomhetsoverdragelse. Eierskapet til løsningene som avdelingen hadde utviklet ble også overført fra KS til selskapet.  

Selskapet er 100 prosent eid av KS, og det er KS som gir oppdragene til selskapet der eierstyringen skal skje i nært samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. KS har utviklet og vedtatt en
eierstrategi for DIF A/S for perioden 2023-2027. Eierstrategien setter rammer og retning for selskapet. I tillegg er det utviklet et oppdragsdokument med forventninger til selskapet for den første driftsperioden ut 2024. Både eierstrategi og oppdragsdokumentet er utviklet i tett samarbeid med våre medlemmer, og er godt forankret i KS’ samstyringsstruktur for digitalisering.
Disse styringsdokumentene tydeliggjør forventningene til hva selskapet skal levere. Det er imidlertid opp til DIF AS hvordan oppdraget løses. Løsning av oppdraget skal DIF gjøre i nær dialog med KS, og KS’ medlemmer. DIF deltar derfor i samstyringsstrukturen for digitalisering, og skal forankre strategisk viktige forhold her før beslutninger tas av selskapets styre eller daglig leder.
 

Har aktiv dialog med brukerne 

DIF tilbyr i dag 18 digitale fellestjenester, og alle kommuner og fylkeskommuner bruker flere av dem. Flere tjenester er underveis. Tjenestene skal prises etter bærekraftig selvkost over tid, og KS kan ikke ta ut utbytte av selskapet. Bruken er løsningene er frivillig, der hver kommune og fylkeskommune inngår avtale om kjøp av de ulike tjenestene med DIF.
For å levere sikre, attraktive og brukervennlige tjenester vil DIF ha aktiv dialog med brukerne av tjenestene og samhandle tett med KS’ medlemmer, deres selskaper og regionale digitaliseringsnettverk. Selskapet vil fortsatt også ha mye operativ dialog med leverandørene av løsninger til kommunesektoren. Dette gjelder både under utvikling og i forvaltning av tjenestene.
DIF er økonomisk, juridisk og kvalitetsmessig ansvarlig for tjenestene som blir tilbudt. Det vil derfor være DIF som uttaler seg om løsningene de leverer, feilhåndtering og andre operative forhold.
 
 
DIF leverer tjenestene, KS representerer kommunal sektor på området 

KS har ansvaret for den strategiske samordningen av kommunal sektor på digitaliseringsområdet – både overfor DIF og andre. I tillegg til å være eier, nær samarbeidspartner med og oppdragsgiver for DIF, er KS den som representerer kommunal sektor og er ansvarlig for det interessepolitiske arbeidet. KS uttaler seg derfor om eierforhold og hva som er DIFs rolle og oppdrag både i kommunesektoren og i digitalisering av offentlig sektor i stort. Ivaretagelse av rollen innebærer dialog med KS medlemmer, myndigheter, andre interesseorganisasjoner, statlige virksomheter og strategisk dialog med leverandører. Når en slik dialog er nødvendig for utvikling og forvaltning av tjenester i DIF, skjer det i samarbeid mellom KS og DIF.  

KS er også det primære kontaktpunktet for nye initiativ og samarbeid, De som ønsker dialog om dette kan henvende seg til digiprosjekter@ks.no.  Der nye initiativ oppstår i den løpende operasjonelle dialogen DIF har med samarbeidspartnere og brukere, vil DIF sørge for å løfte disse til KS for felles vurdering og forankring i samstyringsstrukturen for digitalisering. 

Dersom KS’ medlemmer ønsker nye tjenester fra DIF, vil DIF og KS forankre dette i samstyringsstrukturen for digitalisering. Finansiering av utviklingsløp i DIF kan skje gjennom Digifin-ordningen som forvaltes av KS. Utvikling kan også skje etter tilskudd fra andre, også dette etter forankring i samstyringsstrukturen for digitalisering.  

Har du spørsmål eller ønske om utviklingsrettet samarbeid– ta kontakt med: digiprosjekter@ks.no