Mer brukervennlige tjenester støtter KS fullt ut, og det har over tid vært en høyt prioritert satsing for oss

Kristin Weidemann Wieland

IT i praksis

IT i praksis er den mest omfattende undersøkelsen om strategisk bruk av IT og av arbeidet med digitalisering i offentlige virksomheter og kommuner. IT i praksis tar utgangspunkt i den felles digitaliseringsstrategien for stat og kommune, og stiller digitaliseringsansvarlige i alle statlige virksomheter og kommuner en rekke spørsmål om hvordan de jobber strategisk og operativt med digitalisering.

IT i praksis er den mest omfattende undersøkelsen om strategisk bruk av IT og av arbeidet med digitalisering i offentlige virksomheter og kommuner.

Undersøkelsen er gjennomført av Rambøll Management Consulting, i samarbeid med KS, IKT-Norge, Norwegian Digitalisation Agency og Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

IT i praksis tar utgangspunkt i den felles digitaliseringsstrategien for stat og kommune, og stiller digitaliseringsansvarlige i alle statlige virksomheter og kommuner en rekke spørsmål om hvordan de jobber strategisk og operativt med digitalisering. 

Her kan du se opptak av lanseringen og bestille rapporten

  • IT i praksis

    I år fokuserer IT i praksis på tre grunnforutsetninger for å lykkes med digitalisering i offentlig sektor. De tre forutsetningene er både kritiske utfordringer, men også viktige muliggjørere for å lykkes med digitalisering fremover: 

    1. Tillit til offentlig sektor og de offentlige, digitale tjenestene 
    1. Effektiv ressursutnyttelse og samordning i digitaliseringsarbeidet 
    1. Omstillings- og innovasjonsevne i offentlig sektor 

Tillit er en forutsetning for å lykkes med digitalisering 

Tillit til offentlige digitale tjenester er en forutsetning for å lykkes med digitalisering i offentlig sektor. Enten det er digitalisering av selvangivelsen, bruk av kunstig intelligens til diagnostisering i sykehus eller automatisert saksbehandling; ny teknologi har stort potensial til å effektivisere offentlig sektor og skape bedre, mer tilgjengelige tjenester. Tillit fra innbyggerne er likevel en nødvendig forutsetning for å kunne ta i bruk nye løsninger i det offentlige. 

Det norske samfunnet kjennetegnes av høy tillit til offentlige myndigheter og institusjoner. Likevel viser IT i praksis at den høye tilliten til myndighetene generelt ikke nødvendigvis lar seg overføre til offentlige, digitale tjenester. Hver sjette innbygger over 16 år har lav tillit til måten digitale løsninger ivaretar deres rettigheter og personopplysninger. Det tilsvarer over 750.000 nordmenn. 

Tilpasse digitale tjenester

For å styrke tilliten, trengs det mer brukervennlige tjenester. Undersøkelsen viser at det fortsatt er behov for mer brukerorientering når det offentlige utvikler digitale tjenester. Kun 4 av 10 statlige virksomheter og kommuner jobber systematisk med å tilpasse sine digitale tjenester til ulike brukergrupper og -behov. Like få innbyggere opplever offentlige og kommunale tjenester som tilpasset deres behov. 

Kristin Weidemann Wieland. Foto: Johnny Syversen

- KS støtter mer brukervennlige tjenester ut, og det har over tid vært en høyt prioritert satsing for oss, forteller Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. - Vi må sørge for at de digitale løsningene blir enkle og intuitive og møter innbyggernes behov. Samtidig må vi legge til rette for de som av ulike årsaker ikke har mulighet for selv å bruke digitale tjenester, for eksempel gjennom velfungerende fullmaktsløsninger. 

Ny nasjonal digitaliseringsstrategi 

Siden 2019 har digitaliseringsstrategien for statlig og kommunal sektor «Én digital offentlig sektor» lagt føringer for digitalisering av offentlig sektor. Konklusjonen etter fire år er at digitaliseringen i offentlig sektor har beveget seg riktig vei, men for sakte. 

Nå har regjeringen startet arbeidet med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Strategien skal blant annet stake ut kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, med mål om sterkere samordning og utvikling av en helhetlig politikk, på tvers av offentlig og privat sektor. 

Må legge kraft i innsatsen

- Digitaliseringsstrategien «Én digital offentlig sektor» satte innbygger og bruker i sentrum og la vekt på behovet for samspill mellom privat og offentlig sektor, utvikling av sammenhengende tjenester og deling av data. Videre og ikke minst, et likeverdig samarbeid mellom stat og kommunal sektor som den store tjenesteleverandøren i offentlig sektor. Mye har skjedd, men ikke nok. Nå trenger vi først og fremst at vi med oppdatert kunnskap legger felles kraft i innsatsen, og at vi går fra ord til handling med konkrete tiltak for gjennomføring som også fanger behovene i privat sektor, avslutter Kristin Weidemann Wieland.