Forslaget på 1,6 milliarder kroner er en økning på 20 prosent fra fjoråret, og regjeringen presiserer i sin pressemelding at tiltakene kommer på toppen av eksisterende arbeid. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik begrunner satsningen slik:

«Om vi skal lykkast med å løyse samfunnsutfordringane framover må vi leggje til rette for at vi i Noreg drar nytte av dei moglegheitene som teknologien gir til å levere betre tenester og til å løyse utfordringane i samfunnet på nye og betre måtar. Derfor er digitalisering eit av områda som er høgt prioritert i budsjettframlegget.»

En av grunnene til at økningen fra fjoråret er så stor, skyldes at totalen av nye digitaliseringstiltak for 2023 lå lavt sammenlignet med tidligere år. Digitalisering er med andre ord høyere prioritert enn i fjor, men relativt sett på nivå med tidligere år når man justerer for prisstigning.

- For å møte fremtiden med langsiktig bærekraft, er det nødvendig med virkemidler for å understøtte omstilling gjennom innovasjon og bruk av teknologi, sier Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

- Vi skulle gjerne sett en mer offensiv politikk fra regjeringen for å lyktes med omstillingsarbeidet gjennom økt budsjett for medfinansieringsordningen, som et eksempel. Samtidig ser vi det som veldig positivt at det nå kommer midler som vil styrke arbeidet med felles støttetjenester for bedre regelverksetterlevelse i oppvekstsektoren. Dette er en direkte oppfølging av strategien for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole, som vi var sammen med regjeringen om å lansere i april i år. Vi er også positive til den viktige satsingen på ehelse – men bekymret for signalene om nye finansieringsprinsipper der aktørene skal betale tilbake statens kostnader, sier hun. Les mer om det i denne artikkelen: E-helsesatsingen må være økonomisk bærekraftig

Høyhastighets bredbånd til alle

Det var på forhånd varslet at regjeringen ville foreslå å bruke 400 millioner kroner til å støtte opp om bredbåndsutbygging. Justert for prisstigning er beløpet lavere enn hva regjeringen foreslo i fjor, og det er fortsatt et stort behov for drahjelp til utbygging rundt om i landet. Særlig i spredtbygde strøk der kun 77 prosent av husstandene har tilbud om gigabit-bredbånd. I tillegg til de 400 millioner kronene, har regjeringa foreslått 188 millioner kroner til økt sikkerhet og beredskap i mobil- og bredbåndsnettene i Norge.

Medfinansieringsordningen for statlige digitaliseringstiltak

Regjeringen foreslår å sette av 140,6 millioner kroner til medfinansieringsordningen for statlige digitaliseringstiltak. Ordningen er også av stor betydning for kommunal sektor. I 2023 fikk åtte prosjekter tilsagn om totalt 132,5 millioner kroner i medfinansiering. Prosjektene har et samlet gevinstpotensial på 82,9 millioner kroner i året, av disse er 70,9 millioner (eller 86%) i kommunal sektor. Tilsagnet til medfinansieringsordningen fikk et betydelig kutt i fjorårets budsjettframlegg, og innsatsen er ikke økt i år.

- Det er synd og ikke i tråd med regjeringens uttalte ambisjoner på digitaliseringsområdet, mener Kristin Weidemann Wieland.

Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole

KS mener det er positivt at det foreslås å styrke rammene for arbeid med digital kompetanse og infrastruktur med 40 millioner kroner til totalt 85 millioner kroner. Det er positivt at en vesentlig del av økningen er foreslått innrettet mot å «utgreie og etablere felles støttetenester for å betre regelverksetterlevinga …. Og til å utvikle dei digitale fellesløysingane i skulesektoren.»

-  Vi er glade for at det settes handling bak viktige tiltak fra strategien for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skoler, sier Kristin Weidemann Wieland.