Formål

Fagrådet skal sikre at tilstrekkelig informasjonssikkerhet og personvern ivaretas i de løsninger som utvikles gjennom felles kommunale digitaliseringsprosjekter. Fagrådet skal være rådgivende til KS’ Digitaliseringsutvalg.

Oppgaver

Fagrådet er et rådgivende organ

Fagrådet skal primært være et rådgivende organ for KS’ Digitaliseringsutvalg. Fagrådet skal også gi bistand til KS ved utarbeidelse av høringssvar, bidrag til og vurdering av tekster som skal publiseres på ks.no o.l. Arbeidsformen vil primært være e-post og elektroniske møter.

Fagrådet skal også gi råd til relevante prosjekter ved behov og sørge for at representanter for kommunesektoren i styringsgrupper o.l. får faglig støtte.

Fagrådet løfter relevante tema av prinsipiell betydning til KS’ Digitaliseringsutvalg

I fagrådet skal deltakerne gjensidig informere hverandre om initiativ, tiltak og erfaringer relatert til digitalisering i offentlig sektor, som er relevante for Digitaliseringsutvalget og KommIT-rådet. Fagrådet skal bidra til å sette relevante tema av prinsipiell betydning på KommIT-rådets dagsorden.

Slike tema skal ta utgangspunkt i kommunal sektors behov innenfor informasjonssikkerhet og personvern.

Fagrådet er pådriver for bruk av felles kommunale komponenter og løsninger

Ved å gå gjennom sjekklister, løsningsforslag osv sammen med digitaliseringsprosjekter, skal fagrådet sørge for at informasjonssikkerhet og personvern er tilstrekkelig ivaretatt gitt prosjektets formål. Dette er særlig relevant med tanke på personvernforordningens krav til innebygd personvern.

Fagrådet eier og forvalter dokumenter som fagrådet benytter

Dette inkluderer dokumentet “Sjekkliste informasjonssikkerhet og personvern” og relevante maler.

Arbeidsform

Fagrådet vil tilstrebe å effektivisere eget arbeid og legge opp til skriftlig saksbehandling når det er mer effektivt enn møter. Når saker sendes ut til skriftlig behandling, skal det gis rimelig frist for tilbakemelding.

Sammensetning

  • Ivar Aasgaard, Spesialrådgiver, Oslo kommune
  • Kenneth Eidsvåg Oppedal, Avdelingsleder, Bergen kommune
  • Ole-Bjørn Nordland, Informasjonssikkerhetsrådgiver, Trondheim kommune
  • Olve Sveen, Agder IKT, Sikkerhetsansvarlig
  • Terje Jensen, Moss kommune, Sikkerhetssjef
  • Tone Hoddø Bakås, Innlandet fylkeskommune, personvernombud
  • Trond Sundby, Bærum kommune, CISO
  • Suhail Mushtaq, KS, Fagsjef informasjonssikkerhet og personvern
  • KINS (observatør)

KS oppnevner medlemmer til fagrådet. Sammensetningen skal sørge for komplementerende kompetanse og at både fylkeskommuner og kommuner er representert. Medlemmene må ha anledning til å bidra i fagrådet. Ved behov vil fagrådet knytte til seg nødvendig kompetanse.