Hensikten er å jobbe sammen på strategisk nivå for å:

 • styrke den samlede kompetansen og dele på nøkkelkompetanse
 • øke gjennomføringskraften i utbredelse og gevinstrealisering av nasjonale løsninger
 • Være en premissgiver og pådriver i det nasjonale utviklingsarbeidet

Veien frem til etablering av digitaliseringsnettverk

Det første regionale digitaliseringsnettverket oppsto blant et knippe kommuner i Hordaland (nå Vestland) i 2017. Siden har alle regioner enten etablert eller er i ferd med å etablere sine regionale strukturer (nettverk). De aller fleste er i en eller annen form for etableringsfase.

Regionale digitaliseringsnettverk setter egne mål og prioriteringer. Disse gjenspeiler regionale behov og øvrige strukturer og samarbeid, men har også  mange fellestrekk. Mange handler om å utvikle et sterkere regionalt “mottaksapparat” for nasjonale fellesløsninger og stå sterkere sammen ved å dele på kompetanse. Felles for alle nettverkene er behovet for at innbyggerne får gode, helhetlige, brukerrettede tjenester. Samtidig står kommunes bærekraft og innovasjon som en muliggjører, sentralt. Arbeid i regionale digitaliseringsnettverk skjer også i et samspill med andre eksisterende aktører regionalt.

Kjennetegn ved regionale digitaliseringsnettverk

 • De søker å samle sekretariat og fagkompetanse innen digitalisering og smart bruk av IKT.
 • De har en viktig stemme inn mot det nasjonale digitaliseringsarbeidet.
 • De fungerer som en lyttepost for viktige spørsmål hva angår digitalisering og omstilling, som det er behov å drøfte med regionene.
 • De er lokalt forankret, og styrt regionalt av kommuner og i noen tilfeller også fylkeskommuner
 • De gir innspill til og råd i viktige saker som angår kommunene, som en viktig del av samstyringsfunksjonen på digitaliseringsområdet.
 • De kan gjøre veien, fra beslutninger- til utprøving og implementering av digitale tjenester til innbyggerne og næringslivet kortere.

Landstingets vedtak

I et vedtak fra Landstinget i 2020 fremgår at KS skal ivareta og videreutvikle samordnings- og samstyringsstrukturen for digitalisering i kommunal sektor i samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk. Dessuten skal KS være en pådriver for digital kompetanse, utvikling og utbredelse av sammenhengende tjenester og felles kommunale løsninger og komponenter i tett samarbeid med ressurser hos medlemmene og regionale digitaliseringsnettverk. 

KS' rolle

 • KS samler kommunesektoren i digitaliseringsarbeidet og fremmer deres interesser. Kommunesektorens behov defineres gjennom samstyringsorganer som KommIT-rådet, digitaliseringsutvalget og underliggende fagutvalg.
 • KS skal legge til rette for etablering og utbredelse av digitaliseringsnettverk.
 • KS har dialog med de enkelte nettverkene regionalt, og påser at arbeidet knyttes opp til drøftinger inn mot KommIT-rådet, og inn mot andre relevante strukturer og prosesser.
 • Arbeidet i de regionale digitaliseringsnettverkene reflekteres også i dialogene inn mot de nasjonale myndighetene, både på departements- og direktoratsnivå. Det vil også være viktig at aktører fra leverandørsiden knyttes inn i dette arbeidet. 

KS har etablert felles samlinger for lederne av digitaliseringsnettverkene, som del av koordineringsrollen.

I tillegg gjennomføres det egne fagmøter og samlinger som del av det løpende arbeidet (ad-hoc), også i nettverkenes egen regi. Det er også utstrakt dialog og samarbeid mellom nettverkene.

Sentrale dokumenter

Digitaliseringsstrategien, Én digital offentlig sektor ble utarbeidet og fremmet av KS og regjeringen i fellesskap. Den danner et viktig bakteppe og utgangspunkt for KS’ samordning av digitalisering generelt, og for arbeidet i de regionale digitaliseringsnettverkene, og kommunene spesielt.

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge omtaler også behovet for sterkere samordning mellom regionalt og statlig digitaliseringsarbeid. Dette er også ytterligere beskrevet i digitaliseringsstrategien.

I tillegg svarer digitaliseringsnettverkene på utfordringer og behov reflektert i andre viktige nasjonale strategier, som Innovasjonsmeldingen, En innovativ, offentlig sektor, kultur, ledelse og kompetanse