Hensikten er å jobbe sammen på strategisk nivå for å:

 • styrke den samlede kompetansen og dele på nøkkelkompetanse
 • øke gjennomføringskraften i utbredelse og gevinstrealisering av nasjonale løsninger
 • Være en premissgiver og pådriver i det nasjonale utviklingsarbeidet

Bakgrunn for etablering av digitaliseringsnettverk

Det første regionale digitaliseringsnettverket oppsto blant et knippe kommuner i Hordaland (nå Vestland) i 2017. Siden har alle regioner i landet enten etablert eller er i ferd med å etablere sine regionale strukturer (nettverk). De aller fleste nettverkene er i en eller annen form for etableringsfase, men flere er også etablert og i en eller annen form for driftsfase.
Regionale digitaliseringsnettverk setter egne mål og prioriteringer. Disse gjenspeiler regionale behov og øvrige strukturer og samarbeid, men har også mange fellestrekk. Mange nettverk har det felles at de ønsker å utvikle et sterkere regionalt “mottaksapparat” for nasjonale digitale fellesløsninger og styrke den digitale kapasiteten, gjennom å ta del i et regionalt og nasjonalt nettverk. Felles for alle nettverkene er behovet for å jobbe for å realisere nasjonale og sentrale målsettinger: at innbyggerne får gode, helhetlige, brukerrettede tjenester. Samtidig står kommunes bærekraft og innovasjon sentralt i dette arbeidet. Arbeid i regionale digitaliseringsnettverk skjer også i et samspill med andre eksisterende aktører regionalt.

Kjennetegn ved regionale digitaliseringsnettverk

 • De søker å samle sekretariat og fagkompetanse innen digitalisering og smart bruk av IKT.
 • De har en viktig stemme inn mot det nasjonale digitaliseringsarbeidet.
 • De fungerer som en lyttepost for viktige spørsmål hva angår digitalisering og omstilling, som det er behov å drøfte med regionene.
 • De er lokalt forankret, og styrt regionalt av kommuner og i noen tilfeller også fylkeskommuner
 • De gir innspill til og råd i viktige saker som angår kommunene, som en viktig del av samstyringsfunksjonen på digitaliseringsområdet.
 • De kan gjøre veien, fra beslutninger- til utprøving og implementering av digitale tjenester til innbyggerne og næringslivet kortere.

Landstingets vedtak

I et vedtak fra Landstinget i 2020 fremgår at KS skal ivareta og videreutvikle samordnings- og samstyringsstrukturen for digitalisering i kommunal sektor i samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk. Dessuten skal KS være en pådriver for digital kompetanse, utvikling og utbredelse av sammenhengende tjenester og felles kommunale løsninger og komponenter i tett samarbeid med ressurser hos medlemmene og regionale digitaliseringsnettverk. 

KS' rolle

 • KS samler kommunesektoren i digitaliseringsarbeidet og fremmer deres interesser. Kommunesektorens behov defineres gjennom samstyringsorganer som KommIT-rådet, digitaliseringsutvalget og underliggende fagutvalg.
 • KS skal legge til rette for etablering og utbredelse av digitaliseringsnettverk.
 • KS har dialog med de enkelte nettverkene regionalt, og påser at arbeidet knyttes opp til drøftinger inn mot KommIT-rådet, og inn mot andre relevante strukturer og prosesser.
 • Arbeidet i de regionale digitaliseringsnettverkene reflekteres også i dialogene inn mot de nasjonale myndighetene, både på departements- og direktoratsnivå. Det vil også være viktig at aktører fra leverandørsiden knyttes inn i dette arbeidet. 

KS har etablert felles samlinger for lederne av digitaliseringsnettverkene, som del av koordineringsrollen.

I tillegg gjennomføres det egne fagmøter og samlinger som del av det løpende arbeidet (ad-hoc), også i nettverkenes egen regi. Det er også utstrakt dialog og samarbeid mellom nettverkene.

Sentrale dokumenter

Digitaliseringsstrategien, Én digital offentlig sektor ble utarbeidet og fremmet av KS og regjeringen i fellesskap. Den danner et viktig bakteppe og utgangspunkt for KS’ samordning av digitalisering generelt, og for arbeidet i de regionale digitaliseringsnettverkene, og kommunene spesielt.

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge omtaler også behovet for sterkere samordning mellom regionalt og statlig digitaliseringsarbeid. Dette er også ytterligere beskrevet i digitaliseringsstrategien.

I tillegg svarer digitaliseringsnettverkene på utfordringer og behov reflektert i andre viktige nasjonale strategier, som Innovasjonsmeldingen, En innovativ, offentlig sektor, kultur, ledelse og kompetanse