Formålet er å jobbe sammen for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv. KS er av Landstinget gitt en rolle i å koordinere dette arbeidet, som del av mandatet på digitaliseringsområdet.

Hensikten er å jobbe sammen for å:

 • Styrke den samlede kompetansen og dele på nøkkelkompetanse
 • Øke gjennomføringskraften i utbredelse av, og gevinstrealisering av nasjonale løsninger og prosjekter
 • Gjennom å ta del i nasjonalt arbeid, forsterke og påvirke det nasjonale utviklingsarbeidet, herunder delta i arbeidet med å få frem behovene i sektoren (kommunene).

 Bakgrunn for etablering av digitaliseringsnettverk

Det første regionale digitaliseringsnettverket oppsto blant et knippe kommuner i Hordaland (nå Vestland) i 2017. Siden har alle regioner i landet enten etablert eller er i ferd med å etablere sine regionale strukturer (nettverk), som nå dekker hele landet. 

De aller fleste nettverkene er i en eller annen form for etableringsfase, men flere er også etablert og i en eller annen form for driftsfase.

Regionale digitaliseringsnettverk setter egne mål og prioriteringer. Disse gjenspeiler regionale behov og øvrige strukturer og samarbeid, men har også mange fellestrekk. Mange nettverk har det felles at de ønsker å utvikle et sterkere regionalt “mottaksapparat” for nasjonale digitale fellesløsninger og styrke den digitale kapasiteten, gjennom å ta del i et regionalt og nasjonalt nettverk. Felles for alle nettverkene er behovet for å jobbe for å realisere nasjonale og sentrale målsettinger: at innbyggerne får gode, helhetlige, brukerrettede tjenester. Samtidig står kommunes bærekraft og innovasjon sentralt i dette arbeidet. Arbeid i regionale digitaliseringsnettverk skjer også i et samspill med andre eksisterende aktører regionalt.

Kjennetegn ved regionale digitaliseringsnettverk

 • De søker å samle sekretariat og fagkompetanse innen digitalisering og smart bruk av IKT.
 • De har en viktig stemme inn mot det nasjonale digitaliseringsarbeidet.
 • De fungerer som en lyttepost for viktige spørsmål hva angår digitalisering og omstilling, som det er behov å drøfte med regionene.
 • De er lokalt forankret, og styrt regionalt av kommuner og i noen tilfeller også fylkeskommuner
 • De gir innspill til og råd i viktige saker som angår kommunene, blant annet gjennom samstyringsfunksjonen på digitaliseringsområdet.
 • De kan gjøre veien, fra beslutninger- til utprøving og implementering av digitale tjenester til innbyggerne og næringslivet kortere.

 Landstingets vedtak

I et vedtak fra Landstinget i 2020 fremgår det at KS skal ivareta og videreutvikle samordnings- og samstyringsstrukturen for digitalisering i kommunal sektor i samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk. Dessuten skal KS være en pådriver for digital kompetanse, utvikling og utbredelse av sammenhengende tjenester og felles kommunale løsninger og komponenter i tett samarbeid med ressurser hos medlemmene og regionale digitaliseringsnettverk. 

Dette er formulert på følgende måte:

For å sikre samordning og økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor er det vedtatt at KS skal:

 1. ivareta og videreutvikle samordnings- og samstyringsstrukturen for digitalisering og smart bruk av teknologi i kommunal sektor i samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk
 2. representere sektoren og dens interesser overfor staten og andre nasjonale aktører, og oppnevne sektorens representanter til råd, utvalg og nasjonale prosjekter innen digitalisering
 3. være en pådriver for digital kompetanse, utvikling og utbredelse av sammenhengende tjenester og felles kommunale løsninger og komponenter i tett samarbeid med ressurser hos medlemmene og regionale digitaliseringsnettverk, og støtte opp om prosjekter som er strategisk viktige for kommunene
 4. i samspill med medlemmene være en pådriver for utvikling av digitaliseringsvennlig regelverk og premissleverandør for utvikling av felles standarder og virksomhetsarkitektur for kommunal sektor

KS' rolle i arbeidet med de regionale digitaliseringsnettverkene

 KS bidrar, som del av koordineringsrollen, til å understøtte at nettverkene trekker i samme retning, har god tilgang til informasjon om pågående arbeid, og kan ta del i en felles, strategisk dialog om mål og aktuelle veivalg. Å etablere felles arenaer og møteplasser er en viktig del av dette, som også må tilpasses og videreutvikles i takt med nye og endrede behov.

De regionale digitaliseringsnettverkene eies av kommunene. Ansvaret for å realisere gevinster ligger hos kommuner og tjeneste-eier.

Sentrale dokumenter

Digitaliseringsstrategien, Én digital offentlig sektor ble utarbeidet og fremmet av KS og regjeringen i fellesskap. Den danner et viktig bakteppe og utgangspunkt for KS’ samordning av digitalisering generelt, og for arbeidet i de regionale digitaliseringsnettverkene, og kommunene spesielt.

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge omtaler også behovet for sterkere samordning mellom regionalt og statlig digitaliseringsarbeid. Dette er også ytterligere beskrevet i digitaliseringsstrategien.

I tillegg svarer digitaliseringsnettverkene på utfordringer og behov reflektert i andre viktige nasjonale strategier, som Innovasjonsmeldingen, En innovativ, offentlig sektor, kultur, ledelse og kompetanse.