- Vi er spesielt fornøyde med at vi sammen med regjeringen har lagt til rette for et likeverdige samarbeid mellom kommunesektoren og staten. Det er nødvendig om vi skal lykkes i fellesskap. Frem til nå har ikke staten vært god nok på å involvere kommunal sektor i digitaliseringsprosjekter, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

I filmen «Historien om Tim: En nasjonal fremtidsvisjon» samarbeider forvaltningsnivåer og sektorer på tvers for å gi Tim de tjenestene han trenger når han trenger det. Se filmen her:

Felles strategi

Det er første gang at KS og regjeringen har gått sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Målet er å gi innbyggerne tilgang på det de trenger, når de trenger det – uavhengig av om det er kommunen, staten, næringslivet eller det frivillige som leverer tjenesten

I arbeidet med strategien har KS vært opptatt av å gi dem som til daglig møter innbyggernes ønsker og behov sterk innflytelse i utviklingen av nye tjenester, og i tillegg få på plass gode mekanismer for samstyring.

- Arbeidet med digitaliseringsstrategien er i seg selv et godt eksempel på det likeverdige samarbeidet som må være mellom kommunesektoren og staten om vi skal oppnå det vi ønsker om sømløse persontilpassede tjenester. KS og kommunene har levert viktige bidrag inn i arbeidet, og har fått gjennomslag for mange innspill, sier Helgesen.

Deling av data

I dag må brukerne ofte gå fra nettsted til nettsted for å hente informasjon og løse sine behov. Årsaken er at offentlig sektor i dag ikke er flinke nok til å se tjenester i sammenheng. Et av tiltakene i strategien er derfor at offentlige, private og frivillige aktører må samarbeide på tvers for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov - uavhengig av hvem som leverer tjenesten. Den legger til rette for å dele og gjenbruke mer offentlige data, og sørger for at regelverket er digitaliseringsvennlig.

- Folk bryr seg ikke om det er kommunen, fylkeskommunen eller staten som leverer en tjeneste. Det viktigste er at den holder høy kvalitet. Hvis vi skal lykkes med det, må vi samarbeide på nye måter og finne gode modeller for samarbeid og samstyring på tvers av kommunal sektor og nasjonale initiativ. Jeg er derfor veldig glad for at vi for første gang har laget en felles strategi for både kommunal sektor og staten. Nå ligger alt til rette for at digitalisering kan bidra til bedre og mer sømløse tjenester i offentlig sektor, økt verdiskaping for næringslivet, og ikke minst en enklere hverdag for folk flest, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

- Jeg er stolt av at vi sammen med regjeringen har satt innbyggere, næringsliv og frivillig sektor i sentrum, og at fokuset er på tjenester og brukernes behov fremfor behovene til forvaltningen. Vi gleder oss til å samarbeide om realiseringen, og vet at mange kommuner og fylkeskommuner står klare til å bidra, sier Helgesen.

Tiltak i strategien som KS og regjeringen er sammen om:

  • Etablere et nasjonalt økosystem for digital samhandling.
  • Videreutvikle samarbeidet mellom offentlige og private for å lage innbyggerorienterte løsninger der brukerne får tilgang til egne data og tjenester som er skreddersydd den enkeltes behov.
  • Jobbe for bedre deling av data, både mellom privat og offentlig sektor – og mellom tjenester i offentlig sektor Vi er enige om samarbeid og samstyring mellom staten og kommunal sektor basert på likeverd. Det blir viktig at vi i fellesskap lage retningslinjer for når og hvordan kommunal sektor skal involveres i statlige beslutninger som omhandler digitalisering.
  • I tillegg til administrative møteplasser, er det viktig at det etableres en politisk arena der kommunal sektor og staten kan følge opp arbeidet med strategien.
  • Jobbe sammen om en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor.

Denne digitaliseringsstrategien er en oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda (2015-2016). Strategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025, og skal støtte den digitale transformasjonen i hele offentlig sektor.

Lenkeblokk Icon Last ned digitaliseringsstrategien (pdf)