Koronaviruset: Helse og velferd

Informasjon til kommunen om helse- og omsorgstjenester i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om NAV og sosiale tjenester, fastleger, beredskap, smittevern, legevakt, folkehelse, eldreomsorg.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 03.04.2020 kl. 13.30. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Samfunnets kritiske funksjoner

Samfunnets kritiske funksjoner

Oppdatert 25.03.2020 kl.11.55 Hvem er omfattet av helsedirektoratets grupper som defineres som samfunnskritiske?

Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen

Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen

Det er vedtatt en midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19. Her er informasjon om hvordan kommunehelsetjenesten omfattes av forskriften.

Mellombels forskrift for barnevernet

Mellombels forskrift for barnevernet

KS har sendt eit brev til Stortinget med merknadar gjeldande mellombels forskrift for barnevernet på grunn av koronautbrotet.

Nettundervisning om håndtering av koronaviruset på sykehjem

Nettundervisning om håndtering av koronaviruset på sykehjem

Folkehelseinstituttet arrangerer fredag 3. april kl. 11.00 – 12.30 nettundervisning om koronaviruset og hvordan dette bør håndteres på sykehjem. Kurset er gratis.

Koronaviruset: Verktøy og ressurser

Koronaviruset: Verktøy og ressurser

Her har vi samlet nyttige verktøy og fellesløsninger for kommunene i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om digitale læringsressurser, digital søknad om sosialhjelp, digitale løsninger for fjernmøter, forskningsnettverk.

Takstendringer for pandemisituasjonen

Takstendringer for pandemisituasjonen

Staten vil åpne opp for endringer i takstsystemet for fastleger som gjør det unødvendig å inngå lokale avtaler om inntektsgaranti.

Mellombels forskrift på integreringsområdet

Mellombels forskrift på integreringsområdet

Med heimel i koronalova har regjeringa vedteke ei mellombels forskrift om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Bekymret for de aller sykeste

Bekymret for de aller sykeste

KS er glad for at Helsedirektoratet likevel anbefaler å opprettholde dagbehandling og polikliniske tilbud til pasienter med utfordringer innen rus og psykiatri i notatet om prioritering av helsehjelp. Samtidig er vi bekymret for de aller sykeste.

Anbefaling om økonomiske vilkår for leger under koronapandemien

Anbefaling om økonomiske vilkår for leger under koronapandemien

Oppdatert 31.03.2020 kl. 21:20. KS anbefaler kommuner å inngå midlertidige arbeidsavtaler med leger på luftveisklinikker som etableres i forbindelse med koronapandemien.

Distribusjon og fordeling av smittevernutstyr

Distribusjon og fordeling av smittevernutstyr

Oppdatert 31.03.2020 kl 12.00. Krevende situasjon med distribusjon og fordeling av smittevernutstyr.

Felles uttalelse fra KS og NAV om NAV-kontorene

Felles uttalelse fra KS og NAV om NAV-kontorene

Samfunnet er i en unntakssituasjon, og det får konsekvenser på mange tjenesteområder i kommunene. Flere mennesker enn noen gang vil nå ha behov for bistand fra NAV-kontoret. KS og NAV kommer her med en felles uttalelse om NAV-kontorene.

Kurs i smittevern og hygiene

Kurs i smittevern og hygiene

Nettkurs i smittevern og hygiene er tilgjengelig gjennom KS Læring. Kursene er utarbeidet for bruk i helsetjenesten, men anbefales for alle som vil lære mer om smittevern og hygiene. Kursene er gratis.

Digital søknad om sosialhjelp for innbyggere i hele landet

Digital søknad om sosialhjelp for innbyggere i hele landet

Oppdatert 23.03.2020 kl. 11:35 For å gjøre det enklere å søke om sosialhjelp under koronapandemien tilbyr KS og NAV alle landets kommuner å ta i bruk digital søknad. Dermed kan både innbyggerne og NAV spare verdifull tid i søknadsprosessen.

Legevaktarbeid under koronautbruddet

Legevaktarbeid under koronautbruddet

KS oppfordrer til å finne gode og fleksible løsninger i samråd med de ansatte for å ivareta hensynet til smittevern, drift og de ansatte selv.

Kommunesamarbeid for barneverntjenester

Kommunesamarbeid for barneverntjenester

Som en følge av koronapandemien kan det oppstå situasjoner der kommunene ikke har funksjonsdyktige barneverntjenester. Det kan da være aktuelt å etablere midlertidig samarbeid med andre kommuner.

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon

Helsesektoren har stort behov for ekstra personell for å håndtere koronaepidemien. Pensjonert personell som frivillig påtar seg nødvendig arbeid, eller beordres til tjeneste, kan nå motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres.

KS mener

Koronavirus - barnevern og familievern

På denne siden har Bufdir samlet informasjon om hvordan sårbare barn og unge, samt deres familier blir ivaretatt i den situasjonen vi er i nå.

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Koronavirus - hjemmekarantene og isolasjon

Folkehelseinstituttets informasjon om hjemmekarantene og isolasjon fortalt på norsk, engelsk, fransk, arabisk, somali, urdu, tigrinja og tegnspråk.

Mer informasjon om koronasituasjonen

Kompetansetiltak for folk i kriserammede næringer

Kompetansetiltak for folk i kriserammede næringer

Kompetansepakken på 190 millioner som ble lagt fram fredag 3. april har en rekke gode og målrettede tiltak. Muligheten til økt kompetanse for de som er permitterte og arbeidsledige er fremtidsrettet.

Tilrettelagt aktivitet på kommunale idrettsanlegg er nå lov

Tilrettelagt aktivitet på kommunale idrettsanlegg er nå lov

Etter at Helsedirektoratet publiserte ny veileder om aktivitet på idrettsanlegg, har KS fått spørsmål om hvilken aktivitet som er lov på idrettsanlegg, og hvilken adgang kommunene har til å fastsette egne regler.

Karantenebestemmelser: Kommunene tar hensyn til veilederen

PRESSEMELDINGER

Karantenebestemmelser: Kommunene tar hensyn til veilederen

I kommunene som har egne karantenebestemmelser etter smittevernloven, er nesten alle dispensasjonssøknader fra næringslivet innvilget.

Arbeidstilsynet gjennomfører ikke ordinære tilsyn

Arbeidstilsynet gjennomfører ikke ordinære tilsyn

Arbeidstilsynet vil i perioden framover ikke gjennomføre tilsyn, med unntak av a-krimtilsyn og om det er fare for liv og helse. Arbeidstilsynet har også innført andre tiltak for å redusere belastningen på arbeidslivet.

Råd om bosetting, introduksjonsprogram og voksenopplæring

Råd om bosetting, introduksjonsprogram og voksenopplæring

Oppdatert 02.04.2020 kl 11:55 Her får du råd om hvordan kommunen kan oppfylle sitt ansvar for bosetting og kvalifisering av flyktninger under koronakrisen.

Vil ha påskeåpne barnehager og skoler

Vil ha påskeåpne barnehager og skoler

Oppdatert 2.4 kl. 20. Regjeringen og partene i arbeidslivet vil sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn får tilbud i hele påsken. Barnehager og skoler oppfordres til å holde åpent, også i helligdagene hvis det er behov.

Les flere artikler

KONTAKT