Koronaviruset: Helse og velferd

Informasjon til kommunen om helse- og omsorgstjenester i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om vaksinering, smittesporing, NAV og sosiale tjenester, fastleger, beredskap, smittevern, legevakt, folkehelse, eldreomsorg.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 16.03.2022. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

Helsedirektoratet ber alle kommuner om å ta i bruk selvregisteringsløsning

Helsedirektoratet ber alle kommuner om å ta i bruk selvregisteringsløsning

Helsedirektoratet oppfordrer alle kommuner til å ta i bruk Fiks smittesporing eller andre løsninger som gjør at innbyggerne selv kan registrere positiv hjemmetest.

Barnehage- og skoleeier kan redusere åpningstid for å ivareta smittevernet

Barnehage- og skoleeier kan redusere åpningstid for å ivareta smittevernet

I forskrift om smittevern (covid19 forskriften) innføres igjen bestemmelsen om at skole- og barnehageeier kan redusere åpningstidene eller antall barn eller elever som er til stede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene i forskriften.

Kommunelegene har fått nasjonalt kontaktregister

Kommunelegene har fått nasjonalt kontaktregister

Nå er det etablert en teknisk løsning slik at kommuneleger raskt kan ta kontakt med hverandre. Løsningen er en utvidelse av eksisterende Bedriftsregister og endrer ikke beredskapsordningene i kommunene.

Ny veileder for vaksinasjon av helsepersonell

Ny veileder for vaksinasjon av helsepersonell

Frem til nå har helsepersonell med pasientkontakt som er essensielt og kapasitetskritisk blitt prioritert i vaksinekøen. Nå kommer FHI med en ny og oppdatert veileder. Årsaken er bedre tilgang på vaksine, og at de fleste i risikogrupper nå er vaksinert.

Smittevernutstyr til fastleger og fysioterapeuter

Smittevernutstyr til fastleger og fysioterapeuter

Helsedirektoratet har oppdatert coronaveilederen og anbefaler at fastleger og fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen fra 1. januar 2021 kan motta smittevernutstyr relatert til covid-19 kostnadsfritt fra kommunen.

Studentlisens

Studentlisens

Det er åpnet for at helsefaglige studenter, elever og lærlinger kan få innvilget studentlisens i siste studieår. Kommunene kan melde behov om dette til godkjenning@helsedir.no

Fastlegenes arbeid med vaksinasjon mot covid-19

Fastlegenes arbeid med vaksinasjon mot covid-19

KS har fått spørsmål om hvilke regler som gjelder når kommunene ønsker å involvere fastlegene i vaksinearbeidet. Her gir vi en oversikt over de mest sentrale bestemmelsene, og vi gir noen anbefalinger.

Kommunens ansvar for vaksinering av ikke-kommunalt ansatt helsepersonell

Kommunens ansvar for vaksinering av ikke-kommunalt ansatt helsepersonell

Kommunen skal tilby vaksine til helsepersonell som jobber i kommunen og yter helsetjenester til kommunenes innbyggere, uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret for helsepersonellet. Det har Folkehelseinstituttet nå presisert.

Kommuner med akutt bemanningsbehov kan få hjelp til TISK-arbeid

Kommuner med akutt bemanningsbehov kan få hjelp til TISK-arbeid

Helsedirektoratet har etablert en ordning med nasjonalt innsatspersonell, som har fått opplæring i testing, smittesporing og bruk av smittevernutstyr. Ordningen er tilgjengelig for kommuner med akutt mangel på personell.

Forskrift om fastlegenes plikt til å delta i vaksinasjon

Forskrift om fastlegenes plikt til å delta i vaksinasjon

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram, som fastsetter en plikt for fastlegene til å delta i vaksinasjon mot Covid-19. Forskriften er utarbeidet i dialog med KS og Legeforeningen.

Ny Fiks-tjeneste gjør det enklere å sende klinikermelding til FHI

Ny Fiks-tjeneste gjør det enklere å sende klinikermelding til FHI

Tjenesten Fiks klinikermelding gjør at kommunen kan sende klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet eller det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ) til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Nå kan kommunene hente innbyggerlister fra Fiks folkeregister

Nå kan kommunene hente innbyggerlister fra Fiks folkeregister

Nå er nettsiden for oppslag og uttrekk fra Fiks folkeregister klar til bruk. Kommuner som bruker Fiks folkeregister, kan dermed hente ut informasjon om hvilke innbyggere, basert på alder, som skal vaksineres mot covid-19.

Digitale løsninger i bekjempelsen av koronapandemien

Digitale løsninger i bekjempelsen av koronapandemien

I samarbeid med nasjonale myndigheter jobber KS med å utvikle løsninger som vil hjelpe kommunen i bekjempelse av koronapandemien. Elektronisk registrering av vaksiner og raskere tilgang til prøvesvar er noen av løsningene. Flere vil komme.

Koronavaksinasjon i kommunene

Koronavaksinasjon i kommunene

Koronavaksinasjonsveilederen kom 7. desember og gir kommunene og helseforetakene veiledning om de praktiske forholdene i planlegging for koronavaksinasjon. Folkehelseinstituttet har siden kommet med flere oppdateringer om koronavaksinen.

Rundskriv om kommunale smitteverntiltak

Rundskriv om kommunale smitteverntiltak

Rundskrivet om kommunale smitteverntiltak er oppdatert 17. desember 2020 med blant annet omtale av det nye systemet for å vurdere smittesituasjonen.

Retten til erstatning for covid-19 smitte

Retten til erstatning for covid-19 smitte

Eldre har rett til erstatning dersom de blir koronasmittet på sykehjem. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gir nå erstatning til etterlatte etter et slikt dødsfall.

Veiviser for lokal forskrift

Veiviser for lokal forskrift

Når kommuner skal igangsette tiltak for å hindre smittespredning, må det gjøres en rekke vurderinger. Her er oversikt over sentrale problemstillinger som kommunene må ta stilling til ved innføring av tiltak, inkludert eksempler på tiltak og forskrifter.

Fiks smittesporing

Fiks smittesporing

Med Fiks smittesporing får norske kommuner et nytt smittesporingsverktøy til bruk mot covid-19. Det vil øke kvaliteten og gjøre smittejakten enklere, og er et resultat av samarbeid mellom KS, kommuner, UiO og FHI.

Adgang til deling av informasjon mellom kommuneleger i arbeidet med smittesporing - Covid-19

Adgang til deling av informasjon mellom kommuneleger i arbeidet med smittesporing - Covid-19

KS har, på bakgrunn av henvendelse fra Seljord kommune, henvendt oss til Helsedirektoratet og bedt om en fortolkning av smittevernloven § 3-6 om adgangen til deling av informasjon mellom kommuneleger i forbindelse med smittesporing.

Register for reservepersonell innen helse

Register for reservepersonell innen helse

Covid-utbruddet har ført til at helsetjenesten både i sykehus og kommuner er presset. Behovet for helsepersonell er stort. Derfor har Helsedirektoratet opprettet et nasjonalt register hvor ledig helsepersonell og helsefaglige studenter kan registrere seg.

Etikksatsingen i KS kan tilby hjelp i etisk vanskelige spørsmål

Etikksatsingen i KS kan tilby hjelp i etisk vanskelige spørsmål

Kommunene opplever at korona-situasjonen gir et økt behov for praksisnær etisk refleksjon. KS har sendt et brev om hva etikksatsingen tilbyr av rådgivning, kompetanse og verktøy.

Legevaktarbeid under koronautbruddet

Legevaktarbeid under koronautbruddet

Oppdatert 05.05.2020 KS oppfordrer til å finne gode og fleksible løsninger i samråd med de ansatte for å ivareta hensynet til smittevern, drift og de ansatte selv.

Samfunnets kritiske funksjoner

Samfunnets kritiske funksjoner

Oppdatert 20.04.2020 kl. 16.15. Hvem er omfattet av helsedirektoratets grupper som defineres som samfunnskritiske?

Koronavirus - barnevern og familievern

På denne siden har Bufdir samlet informasjon om hvordan sårbare barn og unge, samt deres familier blir ivaretatt i den situasjonen vi er i nå.

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Koronavirus - hjemmekarantene og isolasjon

Folkehelseinstituttets informasjon om hjemmekarantene og isolasjon fortalt på norsk, engelsk, fransk, arabisk, somali, urdu, tigrinja og tegnspråk.

Mer informasjon om koronasituasjonen

Pensjonister kan jobbe med TISK-tiltak og vaksinering som følge av koronapandemien uten å tape pensjon

Pensjonister kan jobbe med TISK-tiltak og vaksinering som følge av koronapandemien uten å tape pensjon

Kommuner kan ha behov for ekstra bemanning for å håndtere oppskalering av TISK-tiltak eller vaksinering. Fra 10. september 2022 kan pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

Tilby alle innbyggere koronavaksine til rett tid med Fiks vaksine

KS Digitale fellestjenester har videreutviklet tjenesten Fiks vaksine. Kommunelegene kan nå enkelt hente ut oversikt over vaksinasjonsstatus for alle som er bosatt i kommunen.

Anslår kommunesektorens koronautgifter til 8,8 milliarder

Anslår kommunesektorens koronautgifter til 8,8 milliarder

En arbeidsgruppe med medlemmer fra KS og staten anslår at virusutbruddet kostet kommunene og fylkeskommunene til sammen 8,8 milliarder kroner første halvår 2022.

Korona er ikke er over

Korona er ikke er over

Kommunene må nok en gang planlegge for vaksinering i sommerferien. Tilbud om fjerde dose til dem over 75 år trer i kraft fra 1. juli.

Høringssvar om endringer i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften

HØRING

Høringssvar om endringer i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften

Kommunesektorens organisasjon (KS) viser til høringsnotatet «Forslag til midlertidige endringer i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften» av 12. april 2022. Under Korona-pandemien ble det vedtatt midlertidige endringer for begge forskriftene.

Et klart løftebrudd – høyst usikkert om koronakostnader i første halvår vil bli dekket

Et klart løftebrudd – høyst usikkert om koronakostnader i første halvår vil bli dekket

Håndteringen av koronapandemien har vært utfordrende og kostnadskrevende for kommunesektoren.

Les flere artikler

KONTAKT