Vi har fått spørsmål om muligheten til å gi fastlønn til leger som deltar i legevaktarbeid. På grunn av koronautbruddet kan det være behov for at legevaktordninger med hjemmevakt endres slik at en eller flere leger har tilstedevakt. Det kan være hensiktsmessig at disse legene får fastlønn. Etter SFS 2305 § 8 punkt 8.4 er det anledning til å avtale med Legeforeningens tillitsvalgte at for leger med tilstedevakt kan lønn fastsettes etter Hovedtariffavtalen kapittel 5. Trygderefusjoner og egenandeler tilfaller kommunen.

Tilstedevakt krever en viss aktivitet på legevakta (vaktklasse 3 eller 4). Partene lokalt kan avtale tilstedevakt også i vaktklasse 2, jf. SFS 2305 § 8 punkt 8.2 siste avsnitt. Koronautbruddet kan føre til at det i en periode blir så høy aktivitet på legevakta, slik at det er grunnlag for å inngå avtale med tillitsvalgte om tilstedevakt, og fastlønn om ønskelig. Avtalen bør gjelde for en avgrenset periode knyttet opp mot koronautbruddet.

Beredskapsvakt utenfor legevaktstasjonen (hjemmevakt), godtgjøres etter SFS 2305 § 8 punkt 8.3 med vaktklasse 1. Dette gjelder også for eventuell bakvakt i interkommunal legevaktsentral i tiden kl. 23-08, jf. SFS 2305 § 9 punkt 9.5. Bestemmelsen gjelder også i legevaktordninger der det er leger i hjemmevakt i tillegg til legene med tilstedevakt.

Godtgjøring for bakvakt for leger som ikke oppfyller kompetansekravene er regulert i SFS 2305 § 8 punkt 8.5.