Da Covid19-pandemien meldte sin ankomst til Norge ble det raskt klart at det var behov for effektiv smittesporing for å få kontroll på smitten i samfunnet. Det ble avdekket at kommunelegene nasjonalt hadde behov for å kunne kontakte hverandre i forhold til smittesporing på tvers av kommune og fylkesgrensene.

Manglet elektronisk register

Det eksisterte ikke et elektronisk register over alle landets kommuneleger, kun et exceldokument som Statsforvalter hadde opprettet og vedlikeholdt, noe som både krevde mye vedlikehold og som inneholdt mangler. Dette bidro til en ekstra arbeidsbyrde for kommunelegene, og medførte unødig tidsbruk.

Samarbeid stat og kommune

På grunnlag av dette ble det igangsatt et prosjekt for å utrede mulighetene for å raskt kunne opprette en elektronisk løsning som muliggjorde rask kontakt mellom kommunelegene.

Arbeidet har pågått over tid i et samarbeid mellom Helsedirektoratet, KS, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett (NHN) og legeforeningen, og det ble enighet om en løsning for dette i mai. 

NHN har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert en teknisk løsning for kontaktregister for kommunelegefunksjonen. Det er en utvidelse av eksisterende Bedriftsregister som inngår som en del av NHNs Grunndata-plattform. Dette endrer ikke beredskapsordningene i kommunene.

For å kunne benytte registeret må kommunelegen ha en pc som er tilkoblet et elektronisk pasientjournalsystem(EPJ).

Norsk helsenett har utarbeidet en veileder for hvordan informasjon opprettes og oppdateres i registeret.

Veileder for registrering og vedlikehold i kontaktregisteret

Webinar for mer informasjon

Registeret ble lansert 1.juni og det ble i forkant utsendt brev til alle landets kommuner med informasjon om dette, og hvordan innmelding i registeret praktisk gjøres. De første kommunene er allerede innmeldt i registeret.

NHN avholder et webinar hvor de gjennomgår praktisk bruk av registeret og søk. Det blir der også mulighet for å stille spørsmål.

Tidspunkt:

Har lansert kontaktregister for kommunelegefunksjonen - Norsk helsenett (nhn.no)