Koronapandemien har hatt stor innvirkning på kommunenes inntekter og utgifter. Regjeringen satte tidlig ned en arbeidsgruppe med representanter fra staten og kommunesektoren, som har levert flere rapporter med faglige vurderinger av de økonomiske konsekvensene i sektoren. I dag leverer de siste rapport, som tar for seg første halvår 2022.

- Gjennom hele pandemien har kommunene og fylkeskommunene gjort en formidabel jobb. Arbeidsgruppens rapport viser at pandemien satte tydelige spor i kommunene også i 2022. Regjeringen vil nå gå igjennom rapporten og fremme forslag om kompensasjon i nysaldert budsjett i november, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

-  Kommunene har stått i frontlinjen gjennom hele pandemien, og tusenvis av ansatte i skoler, barnehager og helse- og omsorgstjeneste har gjort en imponerende innsats. Og det har kostet. KS har hele veien understreket behovet for full koronakompensasjon til kommuner og fylkeskommuner, for å unngå kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne. Vi forventer at regjeringen holder sine løfter og kompenserer merutgiftene også for 2022 i nysaldert budsjett, sier styreleder i KS, Gunn Margit Helgesen.

Arbeidsgruppens rapport for første halvår 2022