Helse og omsorgsdepartementet har gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppgave å organisere det nødvendige planarbeidet for at vi skal kunne vaksinere befolkningen mot covid-19 når en eller flere vaksiner er godkjente. Folkehelseinstituttet koordinerer arbeidet og skal gjøre dette i samarbeid
med Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. FHI kommer stadig med oppdatet informasjonen, bl.a. foreligger det nå detaljert informasjon om de forhold den enkelte kommune må planlegge for spesielt når det gjelder Pfizer-BioNTech sin vaksine.

Informasjon fra FHI om koronavaksinasjons-programmet

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du informasjon om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge. Her finner du oppdatert versjon av koronavaksinasjonsveilederen for kommuner og helseforetak og opptak fra webinar om vaksinasjon for kommunene. 

KS har tett dialog med sentrale helsemyndigheter

FHI har publisert en foreløpig oversikt over kommunenes oppgaver og tiltak som bør gjennomføres for å sikre at innbyggerne blir vaksinert i henhold til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

- KS har hatt dialog med sentrale helsemyndigheter om kommunenes rolle i vaksinasjonsprogrammet, og vi kommer til å fortsette å følge dette arbeidet tett. Det er fortsatt mye som ikke er endelig avklart, og kommunene må være forberedt på at veilederen for vaksinasjon vil bli oppdatert ettersom flere detaljer kommer på plass, sier direktør for helse og velferd i KS, Åse Snåre.

FHI har bedt alle aktører gå gjennom hele planen for å få oversikt over den totale beredskapssituasjonen og sine ansvarsområder. Når vaksinene ankommer landet, skal alle tiltak som er eller skulle ha vært gjort før vaksinen kommer, gås gjennom på nytt og om nødvendig settes i gang, gjentas eller videreføres i lys av den nye situasjonen.

- I tiden som kommer vil det komme mer informasjon om vaksinasjonsprogrammet, og vi vil fortsatt ha dialog om utformingen av veilederen, og forsøke å bidra til at mest mulig blir så klart som mulig. Det er kommunene som har ansvaret for vaksinasjonen, og som må planlegge for dette med utgangspunkt i den nasjonale veilederen og de lokale forholdene, sier Snåre.

Les også artikkelen Kommuner med akutt bemanningsbehov kan få hjelp til TISK-arbeid
Helsedirektoratet har etablert en ordning med nasjonalt innsatspersonell, som har fått opplæring i testing, smittesporing og bruk av smittevernutstyr. Ordningen er tilgjengelig for kommuner med akutt mangel på personell.