Kommuneoverlegens ansvar

Smittevernansvarlig kommunelege skal lage et utkast til plan for koronavaksinering i kommunen, organisere og lede arbeidet med vaksinering, samt informere og gi råd til befolkningen, kommunens vaksinatører og kommuneledelse om vaksinasjonen, jf. smittevernloven § 7-2 (2). Det forutsettes at kommunelegen utfører disse oppgavene i tråd med de prioriteringer og den informasjon som blir gitt av sentrale myndigheter.

Fastlegenes plikter

Etter forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-10-02-1229 er kommunen ansvarlig for vaksinasjon mot covid-19, mens fastlegene har plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere får tilbud om vaksinering. Plikten er midlertidig og kun knyttet til vaksinering mot covid-19. Fastlegenes involvering skal skje i overensstemmelse med den enkelte kommunes plan, de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine, og hvordan vaksineringen skal gjennomføres i kommunen.

Kommunene skal involvere fastlegene i planlegging av vaksinasjonsarbeidet, slik at fastlegene er informert om hva kommunen forventer at de bidrar med, og slik at fastlegene har mulighet til å innvirke på kommunens vaksinasjonsplan. Etter forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 6a kan kommunene pålegge fastlegene oppgaver i forbindelse med koronavaksinasjonen. Dette forutsetter at fastlegene er i stand til å ivareta behovet for helsehjelp for sine listepasienter mens vaksinasjonsarbeidet pågår, og at kommunen legger praktisk til rette for fastlegenes bidrag.

Aktuelle oppgaver for fastlegene vil være å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine og tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret. Dette inkluderer å kontakte og avtale time med innbyggerne. I tillegg skal fastlegen samarbeide med hjemmetjenesten om å vaksinere egne listeinnbyggere.

Nasjonalt fastsatte takster og lokale avtaler

Etter § 6b skal fastlegenes honorar dekkes av kommunen i henhold til nasjonale takster. For mer informasjon om vaksinasjonstakstene, se HELFO: https://www.helfo.no/korona/nasjonalt-vaksinasjonsprogram
Takstene er nasjonalt fastsatt, det betyr at det ikke er nødvendig å inngå lokale avtaler om godtgjøring.

Det er kun hvis fastlegene skal utføre arbeid utover pliktene i forskriftens § 6a at det må inngås avtale med legen, og fastsette godtgjøring for dette arbeidet. Eksempel på slikt arbeid er deltakelse i massevaksinering.

Omfang av eventuell deltakelse fra fastlegene i organisert massevaksinering må vurderes av kommunen.

Vi gjør oppmerksom på at i Folkehelseinstituttets (FHI) koronavaksinasjonsveileder står følgende: “For å kunne registrere og agere på alvorlige mistenkte bivirkninger så raskt som mulig vil det være svært fordelaktig om kommunen har et lokalt døgntilgjengelig tilbud for oppfølging av personer med mulige bivirkninger. I mange kommuner vil dette være (interkommunal) legevakt. For å sikre rask melding til sentrale myndigheter må da også legevakten informeres om meldingsprosedyrer.”

Hvis kommunene ønsker å samarbeide med fastlegene om massevaksinering av andre enn egne listeinnbyggere kan det være naturlig å se hen til KS anbefalinger for arbeid knyttet til smittevernsklinikker.

Les også artikkel: Anbefaling om økonomiske vilkår for leger under koronapandemien

Se veilederen fra FHI: Vaksinasjon mot korona i kommunene