I henhold til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram er det kommunene som har ansvar for å tilby vaksine som er anbefalt i nasjonalt vaksinasjonsprogram til de som oppholder seg i kommunen. Helsepersonell som anbefales vaksine i kraft av sitt yrke er ikke spesifikt omtalt i forskriften. Det har kommet en del spørsmål om hvordan helsepersonell som ikke er ansatt i kommune eller helseforetak skal tilbys vaksinasjon. Folkehelseinstituttet har derfor tydeliggjort ansvarsdelingen i et informasjonsskriv til kommunene.

Lenkeblokk Icon Informasjonsbrev 13 om koronavaksinasjonsprogrammet

KS støtter ansvarligsdelingen FHI vurderer:

 • Når helsepersonell er anbefalt vaksinasjon i kraft av sitt yrke og i henhold til et nasjonalt
  vaksinasjonsprogram, er det kommunen hvor helsepersonellet utfører sitt arbeid som skal tilby dette.
  Det er i kommunens interesse å sørge for at helsepersonell som yter helsetjenester til kommunens
  innbyggere tilbys vaksinasjon.
 • Dette ansvaret er uavhengig av hvem som har arbeidsgiver-ansvaret for helsepersonellet, om det er
  kommunen selv, om de er privat ansatte, med eller uten driftsavtale med kommunen, eller om de er
  fylkeskommunalt ansatte. Det vil være kommunen hvor også fylkeskommunalt ansatte helsepersonell
  utfører sitt virke som har ansvaret for å tilby vaksinasjon, selv om de fylkeskommunalt ansatte yter
  helsetjenester til andre enn kommunens innbyggere.
 • Unntaket er helsepersonell ansatt i et helseforetak, eller som har driftsavtale med et helseforetak. For
  disse er det helseforetaket som vil være ansvarlig for å gjennomføre vaksinasjon. I tillegg til å ha ansvaret for å tilby vaksinasjon til helsepersonellet vil det også påligge henholdsvis kommunen og helseforetaket å prioritere mellom helsepersonellet etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet så lenge det er mangel på vaksiner. Det er ingen endringer i hvilke føringer som gjelder for prioritering av helsepersonell.