Til hovedinnhold

Kompetanse og rekruttering

Kommunesektoren består av kompetanseintensive arbeidsplasser, og utvikling av egne ansatte er viktig for å dekke kompetansebehov framover. Digitalisering og omstilling gjør det nødvendig å finne gode metoder for læring i tråd med virksomhetenes behov.

Artikler

Foto: Mostphotos

Nytt digitalt kurs for kommunale ledere

Kommunesektoren må både rekruttere og beholde gode ledere for å møte utfordringene som sektoren står overfor. KS har nå laget et digitalt kurs til nye ledere i kommuner og fylkeskommuner. Kurset kan gjennomføres på kun en time.

Foto: Sopra Steria (Bilde fra rapportens forside)

Nødvendig kompetanse for å få gevinster ved innføring av velferdsteknologi

Mange kommuner opplever ikke at innføring av velferdsteknologi gir økonomisk eller andre målbare gevinster. Denne rapporten identifiserer avgjørende faktorer som skal til for å kunne høste fordeler av ny teknologi.

Foto: Dag Tynes

Arbeidslivskonferansen 2023: På en helt annen måte

Å være nyskapende arbeidsgiver blir alfa og omega for å lykkes med samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Hvordan skal kommunesektoren få det til? Det får vi høre og lære mer om på Arbeidslivskonferansen 2023 - 20.-21. september. Over 300 påmeldte nå!

Foto: Anette Hansen

Hvordan gi flere voksne nødvendig kompetanse?

Det blir stadig viktigere å sørge for at også voksne får den utdanningen og kompetansen de selv og samfunnet trenger. En rapport som Samfunnsøkonomisk analyse har utført på oppdrag fra KS, anbefaler å styrke fylkeskommunenes rolle.

Foto: Shutterstock

PRESSEMELDINGER

– Riktige prioriteringer i kompetansepolitikken

– Det er positivt at regjeringen i sin melding om kompetansebehovet framover prioriterer kompetanse som er nødvendig for å ha gode velferdstjenester i hele landet og for å gjennomføre det grønne skiftet, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Foto: Mostphotos

Hva gjør KS for å rekruttere og beholde helsepersonell?

Å rekruttere og beholde helsepersonell i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, særlig i distriktene, er utfordrende. Det er helt avgjørende at vi mobilisere og ikke minst beholder flinke fagfolk. Her er en oversikt over noe av arbeidet KS gjør.

Foto: KS

Begrensninger og endringer i adgangen til innleie fra bemanningsforetak

Endringene gjelder fra 1. april i år med enkelte overgangsbestemmelser. For kommunesektoren er den viktigste endringen at det ikke lenger vil være adgang til innleie for å dekke et arbeidskraftbehov «når arbeidet er av midlertidig karakter».

Foto: Bly

Veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling

Under hovedtariffoppgjøret i 2020 ble partene enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som blant annet skulle utforske, drøfte og vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling.

Foto: Mostphotos

Webinar: Det lønner seg å ha lærlinger

Vi trenger flere fagarbeidere, men fortsatt er det elever som ikke får læreplass. Se opptak av webinaret der vi viser vi fram at det er lønnsomt å tilby læreplass til alle som trenger det.  

Foto: Shutterstock

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

KS, myndighetene og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Arbeid som tidligere er gjort gjennom kontrakten viser at felles innsats gir bedre resultat.

Foto: Shutterstock

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan kan læring på arbeidsplassen organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt og gi alle medarbeidere mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse? En rapport og veileder ble lansert på webinaret 22. september.

Foto: Ola Nymoen

Landsstyret: Kompetanse og jobbmuligheter

For den enkelte er deltakelse i arbeidslivet viktig for livskvalitet og økonomi. For samfunnet er høy sysselsetting nødvendig for verdiskaping og bærekraften i velferdstjenester og -ytelser.

Nyskapende arbeidsgivereFoto: Bly

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorgFoto: KS

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

Foto: Mostphotos

Barrierer for mellomledere i møte med digital omstilling

En ny undersøkelse blant 25 mellomledere i åtte kommuner og to fylkeskommuner viser hva de mener er de største barrierene ved digital omstilling.

Foto: Mostphotos

Lære hele livet - gir kompetanse og mestring for et arbeidsliv i omstilling

- Stortingsmeldingen om kompetansereformen Lære hele livet reflekterer en positiv utvikling i kompetansepolitikken. Den vil involvere og gjøre det enklere for alle å kunne lære gjennom hele livet, mener KS.

JobbvinnerFoto: JJ Design

Jobbvinner

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunens helse og omsorgstjenester. Satsningsområdene er ambassadører og rekrutteringspatruljer, mentorprogram og kvalitet i praksis-studiene.

Profilerings- og rekrutteringsarbeidFoto: Bly

Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Hvordan jobbe med profilering og få de søkerne dere er på jakt etter? Hvordan kan sosiale medier være et egnet verktøy i dette arbeidet? Her får dere informasjon om hvordan dere kan jobbe med profilering og rekruttering – lykke til!

Foto: Bly

Verktøy for strategisk kompetanseplanlegging

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet for å sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til å fornye tjenester og arbeidsformer. KS har utviklet et verktøy for at kommuner og fylkeskommuner kan jobbe med strategisk kompetanseutvikling.

Mer om kompetanse og rekruttering

Foto: Illustrasjon Canva

Delta i det nye Tørn-kullet

Opplever du i din kommune det som utfordrende å levere helse – og omsorgstjenester til alle som har behov for det? Har din kommune velferdsteknologi som kan brukes enda bedre enn i dag i utførelsen av oppgavene og i organisering av arbeidet?

Foto: Shutterstock

Midt-Telemark skaper fremtiden sammen

I hjertet av Telemark har det blomstret en ny kommune, Midt-Telemark, som et resultat av en sammenslåing mellom Bø og Sauherad. Midt-Telemark kommune tok et betydelig skritt mot å realisere sine mål om heltidskultur da de valgte å delta i Tørn.

Foto: Unsplash

Tørn utvides til hele helse- og omsorgstjenesten

Høsten 2023 utvides Tørn til et nasjonalt program for hele helse- og omsorgstjenesten. Dette programmet vil ha tre delprogrammer, et for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, et for spesialisthelsetjenesten og ett program for samhandling.

Foto: Johnny Syversen

Hva gjør du når du har fått ny politisk ledelse?

I høst det igjen kommune- og fylkestingsvalg, og mange kommuner og fylker vil oppleve å få ny politisk ledelse. I denne artikkelen har vi samlet noen tips og råd som kan bidra til en god dialog og samarbeid på sikt.

Foto: Bly

Frokostseminar om varsling

Varslingssaker får ofte et mye større omfang enn nødvendig. På frokostseminaret diskuterte vi på undersøkelsesplikten i varslingssaker som gjelder både private og kommunale arbeidsgivere. Se seminaret i opptak her.

Foto: KS

Velferdsteknologi som førstevalg i Melhus og Skaun kommune

Vi har tatt turen til Skaun og Melhus, to kommuner i Trøndelag som begge er med i Tørn-piloten om målrettet bruk av velferdsteknologi i ny oppgavedeling. Både Skaun og Melhus er godt i gang med arbeidet.

Les flere artikler

KONTAKT