Til hovedinnhold

Kompetanse og rekruttering

Kommunesektoren består av kompetanseintensive arbeidsplasser, og utvikling av egne ansatte er viktig for å dekke kompetansebehov framover. Digitalisering og omstilling gjør det nødvendig å finne gode metoder for læring i tråd med virksomhetenes behov.

Artikler

Arbeidslivskonferansen 2023: På en helt annen måte

Å være nyskapende arbeidsgiver blir alfa og omega for å lykkes med samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Hvordan skal kommunesektoren få det til? Det får vi høre og lære mer om på Arbeidslivskonferansen i september i Oslo. Påmeldingen er åpen!

Hvordan gi flere voksne nødvendig kompetanse?

Det blir stadig viktigere å sørge for at også voksne får den utdanningen og kompetansen de selv og samfunnet trenger. En rapport som Samfunnsøkonomisk analyse har utført på oppdrag fra KS, anbefaler å styrke fylkeskommunenes rolle.

Frokostseminar: God ledelse i en ny tid

Kommunesektoren skal skape gode samfunn å leve i, men behovet for omstilling og tøffe prioriteringer er større enn noen gang. Hva må dagens ledere gjøre for å klare dette? Bli med på arbeidslivsfrokost med KS 12. april for å få svar.     

PRESSEMELDINGER

– Riktige prioriteringer i kompetansepolitikken

– Det er positivt at regjeringen i sin melding om kompetansebehovet framover prioriterer kompetanse som er nødvendig for å ha gode velferdstjenester i hele landet og for å gjennomføre det grønne skiftet, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Hva gjør KS for å rekruttere og beholde helsepersonell?

Å rekruttere og beholde helsepersonell i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, særlig i distriktene, er utfordrende. Det er helt avgjørende at vi mobilisere og ikke minst beholder flinke fagfolk. Her er en oversikt over noe av arbeidet KS gjør.

Begrensninger og endringer i adgangen til innleie fra bemanningsforetak

Endringene gjelder fra 1. april i år med enkelte overgangsbestemmelser. For kommunesektoren er den viktigste endringen at det ikke lenger vil være adgang til innleie for å dekke et arbeidskraftbehov «når arbeidet er av midlertidig karakter».

Veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling

Under hovedtariffoppgjøret i 2020 ble partene enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som blant annet skulle utforske, drøfte og vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling.

Webinar: Det lønner seg å ha lærlinger

Vi trenger flere fagarbeidere, men fortsatt er det elever som ikke får læreplass. Se opptak av webinaret der vi viser vi fram at det er lønnsomt å tilby læreplass til alle som trenger det.  

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

KS, myndighetene og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Arbeid som tidligere er gjort gjennom kontrakten viser at felles innsats gir bedre resultat.

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan kan læring på arbeidsplassen organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt og gi alle medarbeidere mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse? En rapport og veileder ble lansert på webinaret 22. september.

Landsstyret: Kompetanse og jobbmuligheter

For den enkelte er deltakelse i arbeidslivet viktig for livskvalitet og økonomi. For samfunnet er høy sysselsetting nødvendig for verdiskaping og bærekraften i velferdstjenester og -ytelser.

Nyskapende arbeidsgivere

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

Barrierer for mellomledere i møte med digital omstilling

En ny undersøkelse blant 25 mellomledere i åtte kommuner og to fylkeskommuner viser hva de mener er de største barrierene ved digital omstilling.

Lære hele livet - gir kompetanse og mestring for et arbeidsliv i omstilling

- Stortingsmeldingen om kompetansereformen Lære hele livet reflekterer en positiv utvikling i kompetansepolitikken. Den vil involvere og gjøre det enklere for alle å kunne lære gjennom hele livet, mener KS.

Jobbvinner

Jobbvinner

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunens helse og omsorgstjenester. Satsningsområdene er ambassadører og rekrutteringspatruljer, mentorprogram og kvalitet i praksis-studiene.

Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Hvordan jobbe med profilering og få de søkerne dere er på jakt etter? Hvordan kan sosiale medier være et egnet verktøy i dette arbeidet? Her får dere informasjon om hvordan dere kan jobbe med profilering og rekruttering – lykke til!

Verktøy - strategisk kompetanseplanlegging

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet – for å sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til fornyelse av tjenester og arbeidsformer.

Mer om kompetanse og rekruttering

Slampoesi: Ny organisering av arbeidet og arbeidstiden

Denne Tørn-filmen bruker slampoesi for å formidle behovet for å jobbe med en hensiktsmessig organisering av arbeidet og arbeidstiden. Det handler om riktig kompetanse til riktig sted og tid. Vel så viktig er det å gå fra ord til handling. 

Vågå kommune med små grep for en enklere arbeidsdag

Vågå kommune har jobbet effektivt med ny oppgavedeling i Tørn og har satt i gang noen enkle tiltak for en bedre arbeidshverdag. Et av tiltakene er å frigjøre tid til spesifikke sykepleieroppgaver.

Mer kraft til Nord-Norge

Felles fylkesmøte KS Nordland og KS Troms og Finnmark mener det er viktig å komme raskt i gang med økt kraftproduksjon i Nord-Norge.

HØRING

Høringssvar fra KS til Helsepersonellkommisjonen

KS mener at forebygging av framtidig helse- og omsorgstjenestebehov er en avgjørende strategi for å sikre langsiktig bærekraft i tjenestene, og at staten må trappe opp innsatsen for å støtte kommunesektorens arbeid her.

Et endringsarbeid med medvirkning

Tørn er et stort utviklings- og endringsarbeid med vekt på medarbeiderinvolvering. Aure kommune har tatt dette på alvor og kaller det «Lørn om Tørn», som de også presenterte på arbeidsmiljøkonferansen i Møre og Romsdal.

Få hjelp til å utvikle mentorprogram for nytilsatt helsepersonell

Kommuner i Nordland inviteres nå til å bli med i et utviklingsarbeid for å innføre et mentorprogram for nytilsatt helsepersonell. Mentorordningen har gitt svært gode resultater i andre kommuner.

Les flere artikler

KONTAKT