Til hovedinnhold

Kompetanse og rekruttering

Kommunesektoren består av kompetanseintensive arbeidsplasser, og utvikling av egne ansatte er viktig for å dekke kompetansebehov framover. Digitalisering og omstilling gjør det nødvendig å finne gode metoder for læring i tråd med virksomhetenes behov.

Artikler

Begrensninger og endringer i adgangen til innleie fra bemanningsforetak

Endringene gjelder fra 1. april i år med enkelte overgangsbestemmelser. For kommunesektoren er den viktigste endringen at det ikke lenger vil være adgang til innleie for å dekke et arbeidskraftbehov «når arbeidet er av midlertidig karakter».

Veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling

Under hovedtariffoppgjøret i 2020 ble partene enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som blant annet skulle utforske, drøfte og vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling.

Webinar: Det lønner seg å ha lærlinger

Vi trenger flere fagarbeidere, men fortsatt er det elever som ikke får læreplass. Se opptak av webinaret der vi viser vi fram at det er lønnsomt å tilby læreplass til alle som trenger det.  

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

KS, myndighetene og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Arbeid som tidligere er gjort gjennom kontrakten viser at felles innsats gir bedre resultat.

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan kan læring på arbeidsplassen organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt og gi alle medarbeidere mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse? En rapport og veileder ble lansert på webinaret 22. september.

Landsstyret: Kompetanse og jobbmuligheter

For den enkelte er deltakelse i arbeidslivet viktig for livskvalitet og økonomi. For samfunnet er høy sysselsetting nødvendig for verdiskaping og bærekraften i velferdstjenester og -ytelser.

Nyskapende arbeidsgivere

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

Barrierer for mellomledere i møte med digital omstilling

En ny undersøkelse blant 25 mellomledere i åtte kommuner og to fylkeskommuner viser hva de mener er de største barrierene ved digital omstilling.

Lære hele livet - gir kompetanse og mestring for et arbeidsliv i omstilling

- Stortingsmeldingen om kompetansereformen Lære hele livet reflekterer en positiv utvikling i kompetansepolitikken. Den vil involvere og gjøre det enklere for alle å kunne lære gjennom hele livet, mener KS.

Jobbvinner

Jobbvinner

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunens helse og omsorgstjenester. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og en god læringsarena for helsepersonell, studenter og lærlinger.

Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Hvordan jobbe med profilering og få de søkerne dere er på jakt etter? Hvordan kan sosiale medier være et egnet verktøy i dette arbeidet? Her får dere informasjon om hvordan dere kan jobbe med profilering og rekruttering – lykke til!

Verktøy - strategisk kompetanseplanlegging

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet – for å sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til fornyelse av tjenester og arbeidsformer.

Mer om kompetanse og rekruttering

Tørn trekkes frem av Helsepersonellkommisjonen

Helsepersonellkommisjonen foreslår at Tørn-prosjektet utvides til et program som skal fremme riktig organisering og oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene over hele landet.

KS ber om like vilkår for arbeidsinkludering som i staten

Å forhindre utenforskap er en viktig sak for KS. KS ønsker å senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet i kommunal sektor for personer med nedsatt funksjonsevne og fravær fra arbeid, utdanning og opplæring.

Slik jobber Tørn-prosjektet

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av arbeidet og arbeidstiden i kommunenes omsorgstjenester. Mange kommuner får ikke rekruttert nok medarbeidere, og dette blir enda mer utfordrende i årene som kommer.

Vil din kommune delta i en ny Tørn-pilot?

Opplever din kommune det som utfordrende å levere helse – og omsorgstjenester til alle som har behov for det? Har din kommune medarbeidere med AKS-kompetanse (avansert klinisk sykepleier) som kan brukes enda bedre enn i dag i utførelsen av oppgaver?

Søk Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten

Programmet skal være med på å skape gode ledere som kan styrke samordning og videreutvikle samarbeidet på tvers av tjenestenivå, virksomheter og profesjoner i fremtidens helsetjenester. Søknadsfristen er 15. mars.

Bedre arbeidsrutiner med oppgavekort i Gran kommune

Gran kommune er en av kommunene som har deltatt i Tørns første pilot om ny oppgavedeling. I prosjektarbeidet valgte kommunen å utvikle det de kaller for oppgavekort. Det har gitt gode og effektive resultater!

Les flere artikler

KONTAKT