Kompetanse og rekruttering

Kommunesektoren består av kompetanseintensive arbeidsplasser, og utvikling av egne ansatte er viktig for å dekke kompetansebehov framover. Digitalisering og omstilling gjør det nødvendig å finne gode metoder for læring i tråd med virksomhetenes behov.

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026

KS, myndighetene og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Arbeid som tidligere er gjort gjennom kontrakten viser at felles innsats gir bedre resultat.

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen

Hvordan kan læring på arbeidsplassen organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt og gi alle medarbeidere mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse? En rapport og veileder gir gode råd.

Landsstyret: Kompetanse og jobbmuligheter

Landsstyret: Kompetanse og jobbmuligheter

For den enkelte er deltakelse i arbeidslivet viktig for livskvalitet og økonomi. For samfunnet er høy sysselsetting nødvendig for verdiskaping og bærekraften i velferdstjenester og -ytelser.

Nyskapende arbeidsgivere

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

Tilskudd til kommunenes arbeid for økt etnisk mangfold

Tilskudd til kommunenes arbeid for økt etnisk mangfold

Fram til oktober kan virksomheter i kommunal sektor søke om midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratets nye tilskuddsordning.

Lederutdanning for helse og omsorg gjør lederne bedre

Lederutdanning for helse og omsorg gjør lederne bedre

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten har gjort lederne tryggere og tydeligere, viser en ny rapport. Lederne er blitt bedre til blant annet å involvere og samhandle med ansatte.

Invitasjon: Nettverk for innføring av mentorprogram for helsepersonell

Invitasjon: Nettverk for innføring av mentorprogram for helsepersonell

Mange kommuner opplever det som utfordrende å rekruttere og beholde helsepersonell, spesielt sykepleiere. Nå startes det opp et læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram for alle landets kommuner.

139 millioner til korte, fleksible og gratis utdanningstilbud for unge

139 millioner til korte, fleksible og gratis utdanningstilbud for unge

Arbeidsledigheten er særlig høy blant unge og nyutdannede. For mange i denne gruppen kan det være et godt alternativ å ta videre utdanning som arbeidslivet trenger.

Lansering av stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Lansering av stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

For å sikre arbeidsrelevante utdanninger, må samtalen og samhandlingen mellom universitetene, høyskolene og arbeidslivet videreutvikles og styrkes. Kommuner og fylkeskommuner er sentrale aktører inn i dette arbeidet.

Barrierer for mellomledere i møte med digital omstilling

Barrierer for mellomledere i møte med digital omstilling

En ny undersøkelse blant 25 mellomledere i åtte kommuner og to fylkeskommuner viser hva de mener er de største barrierene ved digital omstilling.

Sluttrapport fra prosjektet Jobbvinner Agder

Sluttrapport fra prosjektet Jobbvinner Agder

I Agder har Jobbvinnerprosjektet vært konsentrert rundt gode praksiserfaringer i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner for sykepleiestudenter i første studieår.

Jobbvinner videreføres

Jobbvinner videreføres

KS-prosjektet Jobbvinner har oppnådd gode og konkrete resultat og blir videreført i Kompetanseløft 2025 av regjeringen. – Vi er klare for å stake ut kurs for kompetanseutvikling innen helse og omsorg for fire nye år, sier Eli Sogn Iversen i Jobbvinner.

132 millioner til fleksible videreutdanningstilbud

132 millioner til fleksible videreutdanningstilbud

For å gjøre livslang læring og utdanning mer tilgjengelig, er det behov for å utvikle flere fleksible og desentraliserte utdanningstilbud som er tilpasset voksne i ulike livssituasjoner, og som kan kombineres med arbeid som arbeidslivet trenger.

Styrker fylkeskommunenes helhetlige ansvar for regional kompetansepolitikk

Styrker fylkeskommunenes helhetlige ansvar for regional kompetansepolitikk

Regjeringen har gitt fylkeskommunene et helhetlig og styrket ansvar for kompetansepolitikken i regionene i Stortingsmeldingen Oppgaver til nye regioner.

Ny veileder: Fagbrev på jobb

Ny veileder: Fagbrev på jobb

KS, Fagforbundet og Delta er opptatt av behovet for kompetanse i helse- og omsorgssektoren, og særlig behovet for flere fagarbeidere i sektoren. Fagbrev på jobb er en viktig ordning for å møte kompetansebehovet i årene som kommer.

Jobbvinner-piloter i Trøndelag er evaluert

Jobbvinner-piloter i Trøndelag er evaluert

Det er mulig å rekruttere og beholde helsepersonell selv med beskjedne midler og enkle tiltak, viser en fersk rapport som er gjort av tre trønderske Jobbvinner-piloter i Orkdalsregionen, Trondheim og nye Namsos.

Høringsinnspill fra KS til kompetansereformen Lære hele livet

Høringsinnspill fra KS til kompetansereformen Lære hele livet

KS mener perspektivene og tiltakene i Kompetansereformen på flere områder peker på løsninger og veivalg for framtiden og ser at innspill fra KS og de øvrige partene i arbeidslivet er ivaretatt på en rekke punkter.

Lære hele livet - gir kompetanse og mestring for et arbeidsliv i omstilling

Lære hele livet - gir kompetanse og mestring for et arbeidsliv i omstilling

- Stortingsmeldingen om kompetansereformen Lære hele livet reflekterer en positiv utvikling i kompetansepolitikken. Den vil involvere og gjøre det enklere for alle å kunne lære gjennom hele livet, mener KS.

Fire grep for å lykkes med livslang læring

Fire grep for å lykkes med livslang læring

Ekspertutredningen om etter- og videreutdanning gir økt innsikt i hvordan vi kan legge til rette for livslang læring, mener KS. Rapporten avdekker hva som kjennetegner et system for å lære hele livet og hva som må til for å endre på det eksisterende.

Jobbvinner

Hvordan få sykepleiere og helsefagarbeidere til å velge kommunen som arbeidsplass – og bli der?

Status Kommune 2020

Status Kommune 2020

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk? Publikasjonen Status Kommune 2020 gir deg en samlet oversikt over fakta på over 100 områder i kommunesektoren.

Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Hvordan jobbe med profilering og få de søkerne dere er på jakt etter? Hvordan kan sosiale medier være et egnet verktøy i dette arbeidet? Her får dere informasjon om hvordan dere kan jobbe med profilering og rekruttering – lykke til!

Verktøy - strategisk kompetanseplanlegging

Verktøy - strategisk kompetanseplanlegging

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet – for å sikre dagens velferdstjenester og samtidig styrke evnen til fornyelse av tjenester og arbeidsformer.

Se data for din kommune og fylkeskommune

Se data for din kommune og fylkeskommune

Her kan du se hvordan kommuner og fylkeskommuner opplever – og jobber med – tema som ledelse, kompetanse, rekruttering, sykefravær, heltid, innovasjon og digitalisering. Hver kommune kan sammenliknes med landsgjennomsnittet, fylket og nabokommunene.

Mer om kompetanse og rekruttering

Høringssvar - NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

HØRING

Høringssvar - NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

For kommunesektoren er høy sysselsetting avgjørende for å sikre tilgang på den arbeidskraften vi trenger for å kunne yte gode velferdstjenester nå og i framtiden.

Nytt verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

Nytt verktøy og app skal bidra til god kommunikasjon og godt samarbeid

3. juni lanserte KS en mal for utviklingssamtalen mellom folkevalgt og kommunedirektør, samt en app for utvikling av godt samspill mellom ordfører og kommunedirektør. Se opptak av webinaret her.

Nytt KS-prosjekt skal bidra til fremtidens omsorgstjenester

Nytt KS-prosjekt skal bidra til fremtidens omsorgstjenester

I årene fremover står kommunal sektor ovenfor betydelige utfordringer med å møte økt etterspørsel etter omsorgstjenester gitt tilgjengelige ressurser og kompetanse. Det nye KS-prosjektet Tørn skal bidra til å finne løsninger på disse utfordringene.

Rapport om erfaringer med ny organisering av arbeidet i den kommunale omsorgstjenesten

Rapport om erfaringer med ny organisering av arbeidet i den kommunale omsorgstjenesten

Kommunene finner gode løsninger for bærekraftig organisering, men etterspør mer kompetanse på bemanningsledelse, viser en ny rapport.

Ny organisering av arbeidet gir muligheter for bedre omsorgstjenester

Ny organisering av arbeidet gir muligheter for bedre omsorgstjenester

På oppdrag fra KS har Agenda Kaupang og FAFO utarbeidet en oppsummering av nyere forskning på oppgavedeling, organisering, kompetanse og heltidskultur i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Jakter på kandidater til mangfoldsprisen

Jakter på kandidater til mangfoldsprisen

KS i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) jakter på gode kandidater til Mangfoldsprisen 2021. Prisen er en utmerkelse til bedrifter/kommuner/kommunale virksomheter som gjør fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT