For kommunesektoren er det avgjørende for å sikre tilgang på den arbeidskraften og kompetansen vi trenger for å kunne yte gode velferdstjenester nå og i framtiden. For KS' landsstyre er det et mål at flere inkluderes i arbeidslivet, at flere jobber heltid, at sykefraværet reduseres, og at flere står lengre i arbeid.

Kompetanse og kvalifisering

KS' landsstyre er enig med sysselsettingsutvalget i at kvalifiseringsprogrammet kan være god hjelp for enda flere enn i dag, og ser positivt på økt bruk av programmet. Samtidig mener KS' landsstyre at fortsatt kommunalt eierskap er en viktig forutsetning for den fleksibiliteten som har skapt de gode resultatene.

Tiltak for økt kompetanse og kvalifisering må stå sentralt i enhver strategi for å øke sysselsettingen. Flest mulig må bli kvalifisert for arbeid, og utdanningssektoren må levere tilbud med god kvalitet som møter arbeidslivets behov.  Dette er særlig viktig for at unge skal komme inn på arbeidsmarkedet, og for at flest mulig skal kunne stå i et omskiftelig arbeidsliv over tid. Både som tjenesteyter og arbeidsgiver spiller kommunesektoren en stor rolle i arbeidet med å nå dette viktige samfunnsmålet.

Det er en positiv utvikling at flere enn noen gang nå gjennomfører og består videregående opplæring. Samtidig er det bekymringsfullt at utenforskapet øker blant en del grupper unge mennesker, og at pandemien ser ut til å ha forsterket denne tendensen. Kommunene sitter med en rekke virkemidler som kan være med på å motvirke utenforskap. Kommunenes innsats sammen med staten i NAV-partnerskapet, de kommunale helse- og velferdstjenestene, samt tjenester rettet mot integrering og voksenopplæring, er eksempler på områder hvor kommunene kan gjøre en forskjell.

I likhet med sysselsettingsutvalget mener KS' landsstyre at en satsing på kvalifisering for unge, er en viktig nøkkel til at flere kommer i arbeid. Samtidig er det en kjensgjerning at mange av de unge som står utenfor, har eller utvikler ulike helserelaterte utfordringer som krever oppfølging. Likevel er det viktig å unngå unødvendig medikalisering av problemene for unge med sammensatte problemer. Kvalifiseringsprogrammet er et viktig tiltak som over tid har gitt gode resultater for overgang til arbeid. Kommunenes evne til å tilrettelegge skreddersydde og fleksible kvalifiseringsløp med vekt på mestring og ressurser framfor behandling og inntektssikring, har vært og er en viktig suksessfaktor. At kommunene har ansvar for ordningen, gir gode lokale, tilpassede tiltak og bedre muligheter for å dra veksler på andre relevante tjenester innen eksempelvis helse og opplæring. Samtidig gir forankringen i NAV-kontorene et godt utgangspunkt for å benytte statlige arbeidsmarkedstiltak innenfor rammene av programmet.

Sykefravær

KS' landsstyre mener sykelønnsordningen, og andre velferdsordninger som sikrer arbeidstakere inntekt ved sykdom, er en viktig del av den norske modellen. Disse ordningene er med på å skape et trygt samfunn for alle. Sykefravær innebærer likevel ulemper og store kostnader for arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet ellers. Langvarig sykdom med fravær fra arbeidet kan føre til at arbeidstakere etter hvert mister tilknytningen til arbeidslivet.

Sykefravær er en særlig utfordring i kommunal sektor. I møtet med denne utfordringen trengs innsats på flere fronter. For KS' landsstyre er innsatsen som gjøres i godt samarbeid med partene gjennom IA-avtalen, blant annet gjennom bransjeprogrammene for sykehjem og barnehage, et bærende element i fraværsarbeidet. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid og god folkehelse kan bidra til både lavere sykefravær og lavere frafall fra arbeidslivet.

Ved sykefravær er det viktig med god oppfølging og tilrettelegging i de tilfellene der det er mulig. Vellykket oppfølging krever god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV. Digitalisering gir nye muligheter for utvikling og tilrettelegging av dialogen med sikte på mer målrettet oppfølging, men det er viktig at personvern og hensyn til pasienter med lav digital kompetanse ivaretas ved innføring av digitale løsninger. Digitalisering og bruk av administrative data gir også NAV muligheten til å kunne gi sykemeldte som har nytte av det, ekstra oppfølging på et tidligere tidspunkt.

Jobbmuligheter for folk i utenforskap

KS' landsstyre er særlig bekymret over økningen i antall unge under 30 år som mottar helserelaterte ytelser. Når det er mulig, vil økt yrkesdeltakelse fra uføre være en stor fordel for både den enkelte og for samfunnet. I tillegg til den økonomiske fordelen, mestringsfølelse og sosial inkludering, er det flere lidelser hvor det å være i arbeid i seg selv kan være helsefremmende. Det er særlig viktig når det gjelder unge uføre. En sentral utfordring for at uføre skal få muligheten til å delta i arbeidslivet ligger på etterspørselssiden: Arbeidslivet stiller strenge krav, og for mange uføre er det vanskelig å vinne fram i konkurranse mot andre arbeidssøkere.

KS' landsstyre mener det er behov for tiltak som sikrer at arbeidsgivere ønsker å ansette arbeidstakere med nedsatt arbeids- eller inntektsevne. Økt mulighet for at arbeidsgiver får lavere lønnskostnader ved at arbeid kombineres med en ytelse fra NAV, kan bidra til å senke terskelen for å komme i jobb. Det kan for eksempel være ved en arbeidsorientering av uføretrygden eller økt bruk av lønnstilskudd. Kommunenes vekst- og attføringsbedrifter kan også bidra til mer inkludering og mindre utenforskap.