KS' Landsting

Lenkeblokk Icon Les flere saker fra Landstinget

Dagsaktuell uttalelse vedtatt på KS Landsting 2024

Vi går inn i en tid hvor det vil bli færre i yrkesaktiv alder, samtidig som dobbelt så mange eldre over 80 år vil ha økende behov for helse- og omsorgstjenester. 

Helsepersonellkommisjonen understreket at vi ikke kan bemanne oss ut av mangelen på arbeidskraft. Samfunnet må møte denne utfordringen med ulike typer tiltak. Ett av dem er å inkludere alle i utdanning og arbeidsliv. Det innebærer aktivt arbeid for å motvirke ungt utenforskap.

I 2022 var 6,8 prosent av befolkningen mellom 15 og 29 år verken i utdanning, arbeid eller opplæring. Andelen er stabil, men oppleves som en økende utfordring i mange kommuner, og må ned. I Norge er helseproblemer, særlig med psykisk helse, en viktig årsak til ungt utenforskap. Intensjonene i FN-konvensjonen CRPD (Convention on the Rights with disabilities) om å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne må følges bedre opp.

Utenforskap rammer først og fremst de unge selv og deres familier. Samtidig mister samfunnet kompetanse og arbeidskraft, og får kostnader til helsetjenester, sosiale ytelser og i verste fall kriminalitet. 

Utfordringene med kriminalitet blant barn og unge øker i flere kommuner, særlig i områder med store levekårsutfordringer. Tilstrekkelige politiressurser og tett samarbeid mellom lokale og sentrale myndigheter er viktig for å forebygge kriminalitet og fange opp unge som står i fare for å bli rekruttert til kriminelle miljøer

Når så mange barn og unge faller utenfor, har ikke stat og kommuner lykkes i å gi dem et godt nok tjenestetilbud. KS’ Landsting utfordrer staten og kommunesektoren til å forsterke samarbeidet som pågår om dette. Regjeringen bør samordne nasjonale virkemidler, for å bidra til at barn og unge får et mer helhetlig tilbud på tvers av sektorer. 

Kommunesektoren vil arbeide for å videreutvikle gode og samordnede tjenester til barn og unge, og vil styrke den forebyggende innsatsen mot utenforskap.

Gjennom KS-prosjektet «Inn i jobb» arbeider kommuner for å inkludere unge utenfor arbeidslivet til jobber i kommunen. I kommunesektoren finnes det flere liknende lokale og regionale prosjekter. Kommuner samarbeider med næringslivet og med egne arbeidsinkluderingsbedrifter for å motvirke utenforskap og hjelpe unge inn i utdanning og jobb. Det er viktig at kommunene har nok ressurser til dette viktige arbeidet.

KS’ Landsting mener det er svært positivt at Arbeids- og inkluderingsdepartementet nå har gitt kommuner den samme muligheten som staten til å gjøre unntak fra kvalifikasjonsprinsippet, slik at personer utenfor arbeid og utdanning kan hjelpes inn i arbeidslivet. 

KS’ Landsting mener det er positivt at regjeringen har innført en forsøksordning knyttet til tillitsreformen, men den er basert på dagens forsøkslov og gir kommunene for lite handlingsrom. KS’ Landsting mener regjeringen må endre det juridiske grunnlaget for forsøk slik at kommunene får rom til å prøve ut nye og innovative løsninger, blant annet i organiseringen av tjenestene til barn og unge.