Fakta om Samfunnskontrakt for flere læreplasser

• En Samfunnskontrakt for flere læreplasser ble for første gang signert i 2012. • Våren 2016 forlenget de største arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet avtalen. • Avtalen som nå er signert gjelder for perioden 2022-2026, og er signert av Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, NHO, LO, Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Unio, Maskinentreprenørenes Forbund, YS, Norges Rederiforbund og KS.

Målet er at alle elever som er kvalifiserte søkere skal få et tilbud om læreplass. Lærlingeordningen skal være førstevalget for de som ønsker seg et fag- eller svennebrev.

Men, tall fra 2020 viser at hele 25 prosent av dem som søkte læreplass ikke fikk lærekontrakt. Det betyr at nesten 7.000 søkere sto uten læreplass, og av disse var 4.400 ungdommer.

Dette er et hinder for å fullføre videregående opplæring og skaper store utfordringer både for den enkelte elev og for samfunnet. Derfor har partene i avtalen forpliktet seg til å videreutvikle det lokale og regionale arbeidet og gjennomføre tiltak for å skaffe/rekruttere flere lærebedrifter.

Webinar om «Det lønner seg med lærlinger"

KS mener at etter at den første Samfunnskontrakten ble inngått i 2012, har våre medlemmer jobbet veldig godt med å formidle søkere til læreplasser og sikre flere læreplasser. Men vi er ikke i mål før alle formelt kvalifiserte søkere får tilbud om læreplass.

Lenkeblokk Icon Ny samfunnskontrakt skal hindre diskriminering i rekruttering av lærlinger Lenkeblokk Icon 370 millioner til fylkene for å skaffe flere læreplasser

Alle elever som er formelt kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass

Den nye samfunnskontrakten vil hindre diskriminering i rekruttering av lærlinger for de som tradisjonelt sett har hatt problemer med å få læreplass. Det kan være elever som har bestått, men har svake karakterer (og en del fravær?). 

Tiltak i samfunnskontrakten for å sikre læreplass til alle

 • Styrke det lokale og regionale arbeidet for flere læreplasser
 • Bidra i arbeidet med å sikre bedre dimensjonering av opplæringstilbudet i fylkene
 • Bidra til at lærebedrifter får rekruttert lærlinger i næringer og lærefag hvor det er mangel på lærlinger
 • Motarbeide all diskriminering i rekruttering av lærlinger
 • Opplæringen i skole brukes strategisk for å forberede elevene på læretid og øke mulighetene for at de skal få læreplass
 • Arbeide for å starte tidligere med formidling av søkere til læreplass
 • Erfaringsdeling og relasjonsbygging mellom skole, opplæringskontor, arbeidsliv, fylkeskommunen og andre sentrale aktører er en viktig forutsetning for å lykkes i læreplassformidlingen.

 

Fakta om Fullføringsreformen

 • Tidligere i år la regjeringen frem Fullføringsreformen for videregående opplæring. Regjeringen foreslår en fullføringsrett, som skal gi alle som begynner på videregående rett til opplæring frem til fullført studie- eller yrkeskompetanse.
 • Satsingen på læreplasser videreføres og styrkes gjennom samarbeidet med partene i arbeidslivet.
 • Lærlingklausulen, som stiller krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, skal videreutvikles.
 • Forberedelse til læreplass skal også bli en tydeligere del av opplæringen i skole på yrkesfag.
 • Til sammen vil dette forberede elevene bedre på læretiden og gi flere muligheten til å fullføre, samtidig som arbeidslivets behov dekkes bedre.