Fylkeskommunens utfordringer og muligheter i å utvikle et kompetansetilbud for voksne

Lenkeblokk Icon Les rapporten her

Rapporten belyser

  • hvordan fylkeskommunene kan videreutvikle et utdannings- og kompetansetilbud for voksne, som bidrar til at flere får den kompetansen de selv og arbeidslivet trenger
  • hvilke faktorer som hemmer og fremmer fylkenes evne til å utvikle et slikt utdannings- og kompetansetilbud

Bakgrunnen for oppdraget er fylkeskommunenes forsterkede samfunnsutviklerrolle, som blant annet innebærer et større ansvar for regional kompetansepolitikk. I tillegg innebærer både fullføringsreformen og den nasjonale kompetansepolitikken at fylkeskommunene får et større ansvar for å gi også voksne en mulighet for videregående opplæring, kvalifisering og rekvalifisering.

Sentrale funn

  • De nasjonale virkemidlene på utdannings- og kompetanseområdet et omfattende og fragmenterte i form av at de forvaltes av ulike statlige direktorater og fylkeskommunene. En opprydding og forenkling bør vurderes, for eksempel at fylkeskommunene overtar forvaltning av utviklingsmidler som er rettet mot fagskolene.
  • Fylkeskommunene støtter hovedgrepet med modulstrukturert videregående opplæring for voksne, men peker på at dette krever et omfattende utviklingsarbeid og tilstrekkelige ressurser.
  • Det er en utfordring med å sikre forutsigbare livsoppholdsytelser for voksne som benytter utdannings- og kompetansetiltak.
  • Det er behov for bedre modeller for norskopplæring, som mange har behov for.
  • Tilskudd til bedriftsintern opplæring peker seg ut som en særlig effektiv og etterspurt ordning.
  • Det bør vurderes om støtte til studiesentre og desentralisert høyere utdanning kan forvaltes av fylkeskommunene, fremfor av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.