Fram til 2035 vil det være behov for opp til 70.000 flere årsverk i kommunenes helse- og omsorgstjenester – hvis oppgavene løses som i dag

Les mer om Tørn-prosjektet

Foto: KS

Helsepersonellkommisjonen foreslår at Tørn-prosjektet utvides til et program som skal fremme riktig organisering og oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene over hele landet.

Lenkeblokk Icon Tørn-prosjektet

Vi vil ikke kunne klare å løse utfordringene i helse- og omsorgssektoren alene, og vi vil ikke klare å bemanne oss ut av utfordringene fremover. Vi må også tenke nytt, og jobbe på nye måter. Blant annet må vi ta i bruk velferdsteknologi der vi kan, og vi må få til en bedre oppgavedeling i tjenestene.   

- Å jobbe med rekruttering og det å beholde personale i helse- og omsorgsyrkene blir viktigere og viktigere. Framover vil tilgangen på helsepersonell være en større begrensning for tjenestene enn penger, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Marit Roxrud Leinhardt. 

Ny teknologi, omorganisering og god ledelse = fremtiden

Fram til 2035 vil det være behov for opp til 70.000 flere årsverk i kommunenes helse- og omsorgstjenester – hvis vi fortsetter å løse oppgavene som i dag. Det er ikke realistisk når det blir knapphet på arbeidskraft i hele arbeidslivet. Derfor må vi tenke nytt. I kommunene må vi må organisere arbeidet slik at vi bruker ressurser og kompetanse best mulig og slik at ansatte opplever mestring. Vi må ta i bruk ny teknologi - både velferdsteknologi og digitale løsninger for bedre informasjonsflyt og samhandling. Det personellet som finnes, må brukes mer effektivt. Disse omstillingene krever også god ledelse. 

KS har flere tiltak, både alene og i samarbeid med andre. Disse tiltakene, som forsøker å møte utfordringene med å rekruttere, beholde og utvikle sykepleiere og annet helsepersonell i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, er blant annet Jobbvinner, Menn i helse, Prepp til helse, og Tørn-prosjektet.  

Les mer flere av prosjektene her:  

Tørn-prosjektet:  
Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn. Les mer her:

Jobbvinner 
Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunens helse og omsorgstjenester. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og en god læringsarena for helsepersonell, studenter og lærlinger. Les mer her: 

Menn i helse 
Menn i helse er en unik mulighet til å ta fagbrev som helsefagarbeider. Utdanningen er tilrettelagt for arbeidssøkende menn i alderen 25 – 55+. Deltakerne får tittelen helserekrutter. Under utdanningen veksler de mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen. Les mer her: 

Prepp til helse 
– en modell for innvandrere med svake norskferdigheter. Et utdanningsløp med mål om fagbrev som helsefagarbeider. Prepp-året skal forberede innvandrere med svake norskferdigheter gjennom norskinnlæring, helsenorsk, praksis og undervisning i fellesfag til å starte på det ordinære Menn i helse og Kvinner i helse. Gjennom hele Prepp-året er det et tett samarbeid mellom deltaker, Prepp-koordinator, Nav-veileder, fylkeskommunen, kommuneledelse og praksisenheter. Les mer her: 

Podkast om Prepp til helse hører du her.

Satse på heltid og god ledelse 

Det er også viktig at flere jobber heltid. Det kan i prinsippet frigjøre over 30.000 årsverk innen helse og omsorg. Dette samarbeider vi med arbeidstakerorganisasjonene om. Det går ganske sakte framover. Det må skapes en heltidskultur. Kommunene må bli bedre til å lyse ut hele stillinger, mens arbeidstakerne må være villige til å endre turnuser og jobbe i fulle stillinger.
Les mer om heltidsarbeidet til KS her:

For å lykke fremover når «det strammer seg til», blir også ledelse viktig. Å satse på ledelse og lederutvikling er en av de ting KS er opptatt av.
Les mer om ledelse og organisering her: