Frist for endelig innspill til stortingsmelding om forskningssystemet er i mai. Som en del av innspillsprosessen arrangerte Kunnskapsdepartementet et innspillsmøte. Kristin Weidemann Wieland bidro med KS' foreløpige innspill. 

"Det er i kommunal sektor de fleste offentlige tjenestene leveres og rammene for lokal og regional samfunnsutvikling legges. Det er der samfunnsutfordringer og kriser må håndteres før og når de oppstår - helhetlig og på tvers av sektorer.

Kommunesektoren må derfor få en deltakende og selvstendig plass både i de forskningsutførende, forskningsstrategiske og forskningspolitiske nivåene.

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning peker på at kunnskapen som utvikles må tilgjengeliggjøres og tas i bruk. Det er vi enige i.

Det er nær en halv million ansatte i kommunal sektor, de fleste med høyere utdanning. En så stor sektor har en nøkkelrollebåde i utvikling av men også i å omsette ny kunnskap til forbedret praksis og nye løsninger.

Det tas i dag ikke tilstrekkelig høyde for kommunesektorens selvstendige arbeid og betydningi lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskningsarbeid. Fra OECD får dette økende oppmerksomhet. , Det er også et retningsskifte i EU hvor impact-partnere i forskningsprosjekter framheves i mye større grad enn tidligere.

Et samarbeid om forskning styrker også forutsetningene for akademia til å utvikle relevante utdanningstilbud. Det gjennomgripende digitale skiftet kan tjene som ett eksempel hvor koordinering og samordning på tvers er helt nødvendig. Teknologi kjenner ikke sektorgrenser. Mange av de virkelige transformerende løsningene vil først komme utløses når data kan deles på tvers. 

Gevinstrealisering av ny teknologi er utfordrende. Da må vi legge vekt på forutsetningene for at nytte skal kunne tas ut.

Blant annet vet vi at det er store behov for økt digital kompetanse i kommunal sektor, både blant nåværende ansatte og i utdanningssystemet. I tillegg representerer den detaljerte statlige reguleringen av tjenestene utfordringer for helt nye løsninger, det samme gjelder lovverk og fortolkning som hindrer deling og gjenbruk av data. Vi må ivareta personvernet, men unngå at det står i veien for helhetlige og bedre tjenester til innbyggerne og bedre bruk av ressursene.

I dag faller ansvaret for forskning i, for og med kommunal sektor mellom alle stoler.

Her mener KS  kunnskapsdepartementet må ta et førende ansvar for en tverrsektoriell og tverrdepartemental koordinert innsats.  

KS bygger nå, med egne midler og tilskudd fra KD,  opp samarbeidsstrukturen, Kommunenes strategiske forskningsorgan - KSF, etter å ha pilotert dette i flere år. Her bygges samarbeid mellom små og store kommuner, forskningsmiljøer og andre aktører. KSF skal bidra til å utjevne forskjeller mellom kommuner og utløser mer kommunerelevant forskning. Også derfor bør kommunesektoren skrives inn i forskningssystemet og stortingsmeldingen

Konsekvensene av at kommunesektoren hittil ikke er inkludert i forskningssystemet, er at sammenhengen mellom reelle kunnskapsbehov når oppgavene skal løses o, tverrsektorielt helhetsblikk og politiske prioriteringer basert på det lokale og regionale utforfordringsbildet - ikke får betydning for nasjonal politikkutforming.

Det haster å få kommunesektoren integrert i forskningssystemet, og KS forventer at regjeringen tar aktive grep for å sikre dette."