KS’ medlemmer oppgir at sykefravær og frafall er blant de største arbeidsgiverutfordringene i kommunesektoren

Marit Roxrud Leinhardt

Kvinner har høyere fravær enn menn, og en tredjedel av det totale sykefraværet skyldes helt eller delvis forhold på jobben. Nå setter regjeringen ned et nytt offentlig utvalg som skal gi mer kunnskap og foreslå tiltak for å bedre kvinners arbeidshelse og tilknytning til arbeidslivet.

De største tjenesteområdene i kommunal sektor er helse/pleie/omsorg, undervisning og barnehage, og særlig innen helse- og omsorgsyrkene og i barnehage er det høyt sykefravær og frafall fra arbeidslivet. I disse to yrkene er kvinneandelen henholdsvis 84 prosent og 91 prosent.  

Bedre arbeidshelse

- KS’ medlemmer oppgir at sykefravær og frafall er blant de største arbeidsgiverutfordringene i kommunesektoren, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Marit Roxrud Leinhardt. - Utvalget skal blant annet foreslå tiltak som kan bidra til bedre arbeidshelse og redusert fravær og frafall fra arbeidslivet for kvinner. 

KS ser fram til å delta i utvalgsarbeidet, som også skal se nærmere på og utrede kvinners vilkår for deltakelse i arbeidslivet, deres sykefravær og arbeidshelse generelt.    
Seniorrådgiver Jon Anders Drøpping vil delta i utvalget på vegne av KS.  
Les mer her: 

Bakgrunn for utvalget

«Kvinnehelseutvalget» anbefaler i NOU 2023: 5 Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse (tiltak 50) at det nedsettes et offentlig utvalg som skal se særskilt på kvinners arbeidshelse, herunder gjøre opp kunnskapsstatus og utrede kvinners vilkår for deltakelse i arbeidslivet, arbeidshelse og sykefravær. Som oppfølging av Kvinnehelseutvalgets forslag, ble det videre, i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV, besluttet å avsette midler til et offentlig utvalg som ser særlig på kvinners arbeidshelse.  
 
Regjeringen nedsetter på denne bakgrunn et offentlig utvalg som skal utarbeide et helhetlig kunnskapsgrunnlag om kvinners arbeidshelse. Kunnskap fra andre land innhentes i den grad det er hensiktsmessig. På grunnlag av kunnskapsgrunnlaget skal utvalget videre foreslå tiltak som kan bidra til bedre arbeidshelse og redusert fravær og frafall fra arbeidslivet for kvinner.

Sammensetning av utvalg om kvinners arbeidshelse 

Leder:  

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, Fredrikstad 

Øvrige medlemmer: 

Forskningssjef Andreas Holterman, København 

Førsteamanuensis Migle Helmersen, Kristiansand 

Overlege Yogindra Samant, Stjørdal 

Professor Marit Christensen, Trondheim 

Professor Kari Ingstad, Levanger 

Førsteamanuensis Julian Vedeler Johnsen, Bergen 

Gruppeleder/forsker Håkon Johannessen, Oslo 

Førstesekretær Julie Lødrup, Oslo 

Sykepleier, leder Silje Naustvik, Hamar 

Avdelingsleder Hege Herø, Oslo 

Seniorrådgiver Andreas Christensen, Oslo 

Advokat Eirik Hognestad, Oslo 

Seniorrådgiver Jon Anders Drøpping, Oslo 

Utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl, Bærum 

Fagsjef Sandra Marie Herlung, Oslo