Steg 1. Organisering
Steg 2. Forankring og ambisjoner
Steg 3. Overordnede mål og føringer
Steg 4. Hva er kompetanse?
Steg 5. Kompetanseanalyse
Steg 6. Kompetansestrategier og tiltak
Steg 7. Evaluering og oppfølging

En strategisk kompetanseplan er en del av kommunens planverk – og vil si noe om hvilken kompetanse som behøves for å nå målene. Den enkelte kommune må ta utgangspunkt i sin situasjon i slike prosesser, hvilket behov skal dekkes (hele kommunen/et enkelt tjenesteområde), hvordan har kommunen arbeidet med kompetanseplanlegging tidligere?

Prosessen for å utarbeide en strategisk kompetanseplan kan bestå av de stegene som presenteres i modellen. Stegene må forstås som elementer i en prosess hvor en går fram og tilbake mellom stegene, eller at en arbeider med flere steg samtidig.

Modellen beskriver i tillegg hvordan planen kan forvaltes gjennom rullerende planer og evaluering. Det ligger lenker og henvisninger til relevant informasjon i de ulike stegene.

Råd ved oppstart av kompetanseplanlegging (Linda Lai 2013):

1) Sats på bedre kompetanse om kompetanse

En forutsetning for å lykkes

Invester tid i ny faglitteratur

2) Definer klare mål for hvor man vil, og analyser sammenhengen mellom måloppnåelse og kompetanse

3) Sats på analyse og forvaltning av kompetanse framfor kartlegging av beholdning.

4) Sats på kompetansemobilisering før noe annet, dvs. systematisk tilrettelegging for at medarbeiderne får brukt sin kompetanse best mulig.

- Det er først da kompetanse bidrar til verdiskapning! - Og vi vet hva som er viktigst for å få det til – m.a. mestringsorientert støtte og arbeidskultur Linda Lai (2013)

Strategisk kompetanseledelse

Strategisk kompetansestyring vil si planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål. (Linda Lai 2013)

For å lykkes med strategisk kompetanseledelse, kreves en god forankring hos kommunens ledelse og i kommunens arbeidsgiverstrategi. Kommuner som har en overordnet kompetanseplan for hele kommunen og kompetanseplaner for sektorene, jobber mer systematisk og målrettet med kompetanse enn kommuner som ikke har et godt kompetanseplanverk. De jobber også mer brukerorientert og innovativt (KS FoU Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 2010).

Den overordnede kompetanseplanen inngår da i kommunens øvrige planarbeid, og har en tydelig forankring i budsjettarbeid og økonomiplan.

Kompetanseutvikling
Riktig og god kompetanse sikrer kommunene kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse og godt omdømme som en attraktiv arbeidsplass.

En bevisst, systematisk og strategisk satsing på kompetanse er viktig for at kommunene skal lykkes både som samfunnsutvikler og som velferdsprodusent.

Systematisk kompetanseutvikling forutsetter hensiktsmessig styring og ledelse. For å utvikle ansattes og virksomhetens kompetanse, fordres bevisst tenkning og handling rundt tiltak som skal heve sektorens og kommunens kompetanse.

Modellen Strategisk kompetanseplanlegging  er utarbeidet på bakgrunn av KS FoU Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 2010 (Asplan Viak as og Fafo), forskning av Linda Lai og i nettverk med deltakelse av mer enn 100 kommuner.

Gå videre til steg 1. Organisering