Steg 1. Organisering og involvering
Steg 2. Forankring 
Steg 3. Overordnede mål og føringer
Steg 4. Hva er kompetanse?
Steg 5. Kompetanse- og bemanningsanalyse
Steg 6. Kompetansestrategier og tiltak
Steg 7. Gjennomføring, oppfølging og evaluering 

Kompetanse – nøkkel til bærekraftige velferdstjenester

Kompetansen til ansatte i kommuner og fylkeskommuner er sektorens viktigste ressurs for å kunne levere bærekraftige velferdstjenester med god kvalitet. Et arbeidsliv med raske omstillinger gjør at alle må regne med endringer i arbeidsoppgavene og krav om å tilegne seg nye kompetanser og ferdigheter.

I tillegg vet vi at mangelen på arbeidskraft øker, og utvikling av egne ansatte vurderes av virksomhetene som den beste strategien for å dekke kompetansebehovene framover.

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet for å sikre dagens og framtidas velferdstjenester og samtidig styrke evnen til å fornye tjenester og arbeidsformer.

KS har utviklet et prosessverktøy for at hvordan kommuner og fylkeskommuner kan jobbe med strategisk kompetanseutvikling- og styring. 

Hva er strategisk kompetanseplanlegging? 

Strategisk kompetansestyring og bemanningsplanlegging vil si:

  • Planlegge
  • Gjennomføre
  • Evaluere

Tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider med nødvendig kompetanse for å nå definerte mål, samt tiltak for å sikre riktig og nødvendig bemanning.

Strategisk bemannings- og kompetanseplanlegging er langsiktig og strategisk planlegging på kommunenivå. Den kan likevel utføres for en del av kommunen, som et tjenesteområde (som pleie- og omsorgstjenester) eller en gruppe stillinger (som ansatte inn pleie og omsorg).

Hva består verktøyet av? 

Prosessverktøyet består av 7 steg. Hvordan den enkelte kommune/fylkeskommune eller virksomhet tilnærmer seg dette vi variere, men vi anbefaler en arbeidsmetodikk som tar høyde for gode prosesser og behovsanalyser. Det er laget en egen mal som kan brukes som støtte i arbeidet med å lage en strategisk kompetanseplan. Malen bygger på de 7 stegene.

Malen for strategisk kompetanseplan er et utgangspunkt for å jobbe seg igjennom de ulike stegene. Den kan justeres og endres etter lokale behov og ment som en hjelp i arbeidet. mal strategisk kompetanseplan.docx

 

Ofte ser vi at kompetanseutviklingstiltak kan være noe tilfeldig, og ikke styrt i retning av å dekke virksomhetenes kompetanse- og bemanningsbehov.

 

Videre bør fylkeskommuner og kommuner planlegge langsiktig og strategisk for å møte utfordringene knyttet til endringer i demografi med tilhørende endring i behov for kommunale tjenester og bemanning, og til endringene i arbeidsmarkedet med forventet knapphet på arbeidskraft.

Strategisk kompetanseplan – en del av plansystemet

KS anbefaler at strategisk kompetanseplan blir en del av plansystemet. Den bør ta utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og relevante mål og strategier i denne. Videre bør den henge sammen med kommunens organisasjonspolitikk/arbeidsgiverpolitikk. Det å synliggjøre sammenhenger mellom kompetanse, kapasitet og kvalitet i tjenestene er viktig for å lykkes, og gir også godt kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger.

Enkel Gap- analyse for å avdekke kompetanse- og bemanningsbehov

Den strategiske bemannings- og kompetanseplanen kan ses på som en enkel gapanalyse med påfølgende plandel, illustrert ved figuren under. Først ser en hvilket gap det er mellom de ressursene organisasjonen har nå og de som forventes å trenge i framtiden. Deretter planlegger en strategier og tiltak for å møte framtiden. Til slutt ser en på hva situasjonen vil våre fram i tid, gitt at en gjennomfører det en har planlagt og at dette har forventet effekt.

Planlegging under usikkerhet

Det er usikkerhet knyttet til utvikling i egen befolkning og til utviklingen i egen bemanning og kompetanse. Også kravene og forventningene til de tjenestene fylkeskommunen og kommunen skal levere, vil endre seg. Det gjør at langsiktig og strategisk planlegging av framtidig bemanning og kompetanse er krevende.

Vi mener likevel en slik planlegging er viktig, og gjør at organisasjonen har et bedre utgangspunkt for å møte framtidige utfordringer. Mange steder er det liten usikkerhet knyttet til utviklingsretningen, selv om en ikke vet eksakt hvor fort eller hvor langt utviklingen vil gå. Det å analysere flere scenarier vil være en styrke når en planlegger under usikkerhet.

Klar for å komme ordentlig i gang?

Gå videre til steg 1. Organisering og involvering