Lar man ildsjelene starte først, så kan de vise hvilke muligheter og hvilken nytte nye verktøy kan gi i hverdagen.

Kristin Weidemann Wieland

Undersøkelsen Barrierer for mellomledere ved digital omstilling er gjennomført av PwC og ble lansert på KS’ Arbeidslivskonferanse den 27. januar. PwC har samlet svar fra 25 respondenter som representerer små, mellomstore og store organisasjoner. Enhetsledere, avdelingsledere, rektorer, barnehagestyrere og fagledere er blant dem som er blitt spurt.

Oppsummert peker respondentene på følgende hovedbarrierer for å oppnå gevinst ved digitalisering:

  • Endringsmotstand hos ansatte og ledere
  • Mellomledere får for lite støtte fra toppledelsen
  • Behovet for opplæring i digitale verktøy blir undervurdert
  • Mellomleder og ansatte blir ikke tilstrekkelig involvert i valg av løsning
  • Mellomledere har for dårlige forutsetninger for å følge opp gevinster

Mellomlederes rolle i digital omstilling er avgjørende. Ifølge Monica Rydland - konsulent, programdirektør ved NHH Executive og forsker ved SNF, er mellomledere viktige iverksettere av strategiske endringer som kommer fra toppledelsen. Samtidig er de ofte tettere på brukerne enn toppledelsen, kan løfte opp nye initiativ, og de kjenner ofte mange på tvers i egen organisasjon og vet hvem de kan spille på for å få til innovasjon.

I en tidligere undersøkelse på oppdrag fra KS i 2018, kommer det fram at det ofte er mellomlederne som skal hente ut gevinstene av digitaliseringsinitiativene. Med bakgrunn i funnene fra denne undersøkelsen, ønsket KS å få ytterligere innsikt i mellomledernes utfordringer og hvordan disse påvirker gevinstrealisering i digital omstilling.

Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS, sier at dette er kjente utfordringer. Samtidig løfter hun fram viktigheten av det å ha eierskap til endringene som en viktig motivasjonsfaktor for medarbeiderne. Et råd kan være å la ildsjelene gå foran.
– Lar man ildsjelene starte først, så kan de vise hvilke muligheter og hvilken nytte nye verktøy kan gi i hverdagen. Slik forbilder motiverer. Hvis de også kan bidra til å lære opp kollegaer, er det veldig verdifullt.

Rapporten gir en gjennomgang av de barrierene mellomlederne PwC har snakket med opplever som de største i arbeidet med digital omstilling. Videre gir den en forklaring på hva hver barriere innebærer, hvilke konsekvenser dette har for digitaliseringsarbeidet i kommunene og fylkeskommunene, og hva som kan være mulig løsninger.

Lenkeblokk Icon Les rapporten her