Til hovedinnhold

Arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsmiljøet handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater.

Artikler

Foto: Wikimedia

Samordning av HMS-arbeidet i NAV-kontor

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med NAV-kontorene, og flere har fått pålegg om avtale om samordning av HMS-arbeidet. Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samarbeid med KS og hovedverneombud utarbeidet et eget punkt til partnerskapsavtalen.

Foto: KS

KS og arbeidstakerorganisasjonene samarbeider mot vold og trusler i skolen

KS og arbeidstakerorganisasjonene arrangerte 23. oktober en workshop om trusler og vold i skolen. Hensikten var å få innspill til hva de sentrale partene kan gjøre for å støtte skolene i deres arbeid for å forebygge og håndtere trusler og vold.

Foto: Mostphotos

Verktøyet «En bra dag på jobb» nå også for hjemmetjenesten

“En bra dag på jobb” er et bransjetilpasset verktøy som skal gjøre det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø. Nå har også hjemmetjenesten fått sin egen versjon av verktøyet.

VarslingFoto: Mostphotos

Varsling

Kommuner og fylkeskommuner forvalter felleskapets ressurser og skal løse viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet en forutsetning for å avdekke og rette opp feil. Sektoren har et ansvar for å sørge for at det er trygt å ytre seg og varsle om kritiske forhold.

Foto: Akan

“De som ikke drikker, ødelegger stemningen på jobbfesten.”

Denne høsten står norsk arbeidsliv samlet bak en felles kampanje, hvor en av påstandene er at de som ikke velger alkohol, ødelegger jobbfesten. Kampanjen har et tydelige budskap: Jobbfesten er for alle.

Nyskapende arbeidsgivereFoto: Bly

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Best sammen – partssamarbeid om arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor har lang tradisjon for samarbeid om et inkluderende arbeidsliv. Partene har utviklet verktøy og hefter som du finner her.

Foto: KS

Arbeidsmiljøportalen er lansert

Arbeidsmiljoportalen.no er en ny nettside med kunnskap om arbeidsmiljø i ulike bransjer, og lenke til verktøy og hjelpemidler.

Foto: Shutterstock

Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres

Et samlet norsk arbeidsliv ved partene i IA-avtalen, STAMI, Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er enige om at arbeidsmiljø handler om arbeidet.

Inkluderende arbeidslivFoto: Shutterstock

Inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Sykefravær, arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv står høyt på den politiske agendaen. IA-avtalen er sentral i dette arbeidet.

Mer om arbeidsmiljø og HMS

Foto: Bly

Opptak: Arbeidslivsfrokost om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering i arbeid

Unntaket fra kvalifikasjonsprinsippet åpner for å gi flere muligheten til å få arbeid i kommunal sektor. Kommunesektoren kan nå gjøre de samme unntakene som staten. - Dette er partssamarbeid på sitt beste, sier leder av Fagforbundet Mette Nord.

Foto: Shutterstock

HØRING

Høringssvar om endring i arbeidsmiljøloven

KS bemerker i høringssvaret at vi ønsker å støtte alle forslag som er egnet til å bidra til et enda tryggere og mer forsvarlig arbeidsliv. Det foreligger imidlertid usikkerhet rundt omfanget av kommunenes ansvar og KS ber om at dette spørsmålet avklares.

Foto: Mostphotos

«Sint» e-post fra tillitsvalgt var et varsel

Tillitsvalgt i Nortura sendte en «sint» e-post til HR-leder. Lagmannsrettens flertall mente e-posten ikke var et varsel etter kapittel 2A i arbeidsmiljøloven, mens et flertall i Høyesterett kom til det motsatte resultat i dom av 21. desember 2023.

Foto: KS/Hege K. Fosser Pedersen

Arbeidslivskonferansen 2024 i september

Den årlige arbeidslivskonferansen til KS arrangeres 11. og 12. september i Oslo. Hold av datoene allerede nå!

Foto: Bly

Ny kunnskapsoppsummering om samanhengar mellom heiltid, deltid og sjukefråvær

– Litteraturstudien som Arbeidsforskingsinstituttet og Oxford Research har gjort for KS viser fyrst og fremst at me treng meir kunnskap om koplingane mellom sjukefråvær og heiltid/deltid, seier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Foto: Flickr

Faglig påfyll om varsling

Varsling har stått høyt på agendaen for KS Advokatene den siste tiden og vil også gjøre det fremover. Nedenfor finner du informasjon om kurs i høst som fortsatt er aktuelle.

Les flere artikler

KONTAKT