Til hovedinnhold

Arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsmiljøet handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater.

Artikler

Verktøyet «En bra dag på jobb» nå også for hjemmetjenesten

“En bra dag på jobb” er et bransjetilpasset verktøy som skal gjøre det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø. Nå har også hjemmetjenesten fått sin egen versjon av verktøyet.

Varsling

Varsling

Kommuner og fylkeskommuner forvalter felleskapets ressurser og skal løse viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet en forutsetning for å avdekke og rette opp feil. Sektoren har et ansvar for å sørge for at det er trygt å ytre seg og varsle om kritiske forhold.

“De som ikke drikker, ødelegger stemningen på jobbfesten.”

Denne høsten står norsk arbeidsliv samlet bak en felles kampanje, hvor en av påstandene er at de som ikke velger alkohol, ødelegger jobbfesten. Kampanjen har et tydelige budskap: Jobbfesten er for alle.

Status Kommune 2022

Rapporten Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på 117 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Nyskapende arbeidsgivere

Nyskapende arbeidsgivere

Vi står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. For å møte endringene trenger vi en nyskapende arbeidsgiverpolitikk. Her finner du faglig innsikt og nyttige verktøy for å jobbe med arbeidsgiverpolitikk i egen organisasjon.

Best sammen – partssamarbeid om arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor har lang tradisjon for samarbeid om et inkluderende arbeidsliv. Partene har utviklet verktøy og hefter som du finner her.

Arbeidsmiljøportalen er lansert

Arbeidsmiljoportalen.no er en ny nettside med kunnskap om arbeidsmiljø i ulike bransjer, og lenke til verktøy og hjelpemidler.

Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres

Et samlet norsk arbeidsliv ved partene i IA-avtalen, STAMI, Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er enige om at arbeidsmiljø handler om arbeidet.

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Sykefravær, arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv står høyt på den politiske agendaen. IA-avtalen er sentral i dette arbeidet.

Mer om arbeidsmiljø og HMS

Begrensninger og endringer i adgangen til innleie fra bemanningsforetak

Endringene gjelder fra 1. april i år med enkelte overgangsbestemmelser. For kommunesektoren er den viktigste endringen at det ikke lenger vil være adgang til innleie for å dekke et arbeidskraftbehov «når arbeidet er av midlertidig karakter».

HØRING

Høringssvar om gjennomføring av varslingsdirektivet i norsk rett

Høringssvaret er gjengitt her i sin helhet.

KS-innspill om "Norgesmodellen" i offentlige anskaffelser

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser», samt «stille strengare krav til seriøsitet og bruk av lærlingar ved offentlege innkjøp og anbod».

HØRING

Høringssvar om endringer for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Den klare hovedregel i kommunal sektor er ansettelser i ordinære stillinger. Omfanget av innleie er lavt. Sektoren har likevel et saklig og legitimt behov for å benytte innleie i tilfeller der arbeidet er av midlertidig karakter.

Webinar om sirkulær økonomi

1. april satte KS søkelyset på kommunesektorens arbeid med sirkulær økonomi. Det er få utdanningsprogrammer og forskningsprosjekter som er relevante for utvikling av avfallshåndtering. Om kompetansen kommer på plass, vil utviklingen skyte fart.

Lederne for arbeidslivets parter åpner klimauken

Den tradisjonsrike klimauken åpnes av lederne for KS, Akademikerne, LO, NHO, Spekter, Unio, Virke og YS. Frokostmøtet, som ledes av Terje Svabøe, overføres direkte på nett mandag 28. mars kl. 08.15 - 09.45.

Les flere artikler

KONTAKT