Arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsmiljøet handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater.

Best sammen – partssamarbeid om arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor har lang tradisjon for samarbeid om et inkluderende arbeidsliv. Partene har utviklet verktøy og hefter som du finner her.

Arbeidslivskonferansen 2021 - sammen om den nye arbeidshverdagen

Arbeidslivskonferansen 2021 - sammen om den nye arbeidshverdagen

Arbeidslivskonferansen 2021 - sammen om den nye arbeidshverdagen - vil handle om det som har skjedd på mange arbeidsplasser og som mange ledere og arbeidstakere har opplevd de siste månedene: En rask, digital omstilling.  

Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres

Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet som utføres

Et samlet norsk arbeidsliv ved partene i IA-avtalen, STAMI, Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er enige om at arbeidsmiljø handler om arbeidet.

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv gir gode arbeidsplasser som bidrar til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Sykefravær, arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv står høyt på den politiske agendaen. IA-avtalen er sentral i dette arbeidet.

Hovedavtalen

Hovedavtalen

Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre samhandling og gode prosesser mellom partene.

Trusler og vold på arbeidsplassen

Trusler og vold på arbeidsplassen

Trusler og vold på arbeidsplassen (veileder og arbeidsbok) er et verktøy for arbeidsgivere som setter voldsproblematikken på dagsorden.

Målrettet innsats gir lavere sykefravær

Målrettet innsats gir lavere sykefravær

Lederstil og arbeidsmiljø påvirker sykefraværet i norske kommuner. Samtidig har kommunene som deltar i prosjektet "NED med sykefraværet!" en nedgang i sykefraværet, noe som gir store årlige innsparinger.

Mer om arbeidsmiljø og HMS

Samarbeid om varslingssaker i Rogaland

Samarbeid om varslingssaker i Rogaland

Kommunene i Rogaland har samarbeidet om å lage en felles veileder for håndtering av varslingssaker. Utgangspunktet er felles begrepsforståelse, kompetanse og god praksis.

KS deltar i samarbeid for å hindre kriminalitet i arbeidslivet

KS deltar i samarbeid for å hindre kriminalitet i arbeidslivet

Partene i arbeidslivet ble invitert til toppmøte om arbeidslivskriminalitet av regjeringen. Status i arbeidet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og drøfting av strategier videre ble diskutert på møtet som styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, deltok på.

Arbeidstakere sikres yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Arbeidstakere sikres yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Regjeringen har bestemt at reglene for yrkesskade skal endres slik at helsepersonell og andre som jobber i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare kan få yrkesskadeerstatning ved koronasmitte.

Arbeidstilsynet gjennomfører ikke ordinære tilsyn

Arbeidstilsynet gjennomfører ikke ordinære tilsyn

Arbeidstilsynet vil i perioden framover ikke gjennomføre tilsyn, med unntak av a-krimtilsyn og om det er fare for liv og helse. Arbeidstilsynet har også innført andre tiltak for å redusere belastningen på arbeidslivet.

Koronaviruset: Råd til kommunale arbeidsgivere

Koronaviruset: Råd til kommunale arbeidsgivere

Artikkelen omtaler rett til sykepenger og arbeidsgivers styringsrett. KS oppfordrer våre medlemmer til å jobbe for å finne gode og fleksible løsninger i samråd med de ansatte, for å ivareta hensynet til helse, smittevern, drift og de ansatte selv.

Koronaviruset: Beredskap

Koronaviruset: Beredskap

Nasjonale helsemyndigheter følger situasjonen med koronaviruset nøye, og KS anbefaler å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir.

Les flere artikler

KONTAKT