Vi har utarbeidet følgende tekst som legges inn som et eget punkt i partnerskapsavtalen (oppdatert 30. mai 2024):

«Samordning av HMS-ansvaret mellom X kommune og NAV X
Partnerskapsavtalen regulerer og delegerer det felles HMS-ansvaret for NAV-kontorets ansatte til NAV-leder.

Velg en av følgende alternative setninger:

  • Det er enighet om at NAV (navn på fylke) har ansvaret for samordning på HMS-området»
  • Det er enighet om at X kommune har ansvaret for samordningen på HMS-området»

Oppgavene som skal gjennomføres, følges opp og evalueres ligger i «Vedlegg til partnerskapsavtalen – HMS»

Lenkeblokk Icon Vedlegg til partnerskapsavtalen

Valg av verneombud

For en del NAV-kontorer er det også gitt pålegg om «valg av verneombud i statlig linje», der man ikke har et eget. Det har av forskjellig grunner ved en del kontorer vært ønskelig og blitt praktisert, ordninger med ett felles verneombud for både statlige og kommunalt ansatte. Dette verneombudet har alt etter omstendigheten vært statlig eller kommunalt ansatt. På samme måte som for påleggene om avtale om samordning står Arbeidstilsynet fast på at NAV-kontoret iht. arbeidsmiljøloven også her består av to virksomheter. Følgelig er utgangspunktet en hovedregel om at det må velges verneombud på både statlig og kommunal side.

Imidlertid er det en liten åpning fremdeles for at man etter nærmere helt formelle framgangsmåter og rettslige avklaringer rundt verneombudenes status etter arbeidsmiljøloven, kan tenkes et felles verneombud. Direktoratet vil derfor komme med et innspill overfor Arbeidstilsynet på dette når det nå meldes synspunkter dit innen 31. oktober, jf. nedenfor.

Til informasjon så innebærer de aktuelle framgangsmåtene avtaler og vedtak i partnerskap samt arbeidsmiljøutvalgene i både fylke og kommune, med en mulig etablering av NAV-kontoret som ett felles verneområde. Dette igjen gir mulighet for felles verneombud. Det er imidlertid også en del problemstillinger som krever nærmere rettslige avklaringer. Dette gjelder i hovedsak forhold rundt et verneombuds fullmakter og rettigheter (og plikter) etter arbeidsmiljøloven overfor en virksomhet (arbeidsgiver) vedkommende ikke selv er ansatt i. Eksempelvis gjelder det hvordan et kommunalt ansatt verneombud kan ivareta statlig ansattes interesser som sådan og forholdet til statlig side mht. kommunalt ansattes interesser, jf. aml. § 6-2. Videre særskilte forhold som stansingsretten og erstatningsfrihet i den forbindelse, jf. aml. § 6-3, samt varslervernet (forbud mot gjengjeldelse) etter aml. § 2 A-4. Tilsvarende gjelder vice versa for et statlig ansatt verneombud og forholdet til kommunen.

Avklaringer og håndteringen av disse rettslige spørsmålene tilligger ikke NAV alene, men krever Arbeidstilsynets eventuelle aksept, og det er fortsatt usikkert om det lar seg gjøre.

Framdrift og videre arbeid

KS og direktoratet har nå et omforent vedlegg til partnerskapsavtale om samordning og arbeidet kan derfor begynne der disse påleggene ikke allerede er lukket.

De som fortsatt har et pålegg om å velge verneombud på statlig eller kommunal side, bør begynne å forberede seg på at det må velges et slikt, selv om det gjøres et forsøk på å finne en akseptabel metode for et felles verneombud.

Kommunikasjonen videre med Arbeidstilsynet vil gå i parallell framover og herunder må direktoratet ta opp tidsperspektivet mht. iverksettingen av innfrielsen av påleggene for de gjenstående.