Verktøyet beskriver en prosess for kartlegging av situasjonen på den enkelte arbeidsplass. Det legges til rette for samarbeid og felles forståelse mellom arbeidsgiver og arbeidstakere for å forebygge trusler og vold, men også for å følge opp voldsrammede.

Arbeidsgivers plikter og ansvar
Det er viktig å ta trusler og vold i arbeidsmiljøet på alvor. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å tilrettelegge for et trygt arbeidsmiljø. Dette innebærer både forebyggende arbeid og oppfølging av voldsutsatte.

Samarbeid for en tryggere arbeidsplass
Undersøkelser og erfaring viser at det nytter å forebygge trusler og vold. For at det skal være mulig å hjelpe voldsutsatte, må voldsepisoder erkjennes og synliggjøres. Det forutsetter et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsboka og veilederen legger opp til fire samlinger med ledelse og ansatte, der man i fellesskap går igjennom:

  1. Dagens situasjon på arbeidsplassen.
  2. En handlingsplan for tiltak som kan forebygge trusler og vold.
  3. Retningslinjer for reaksjoner på volds- og trusselepisoder, meldingsrutiner og registreringsskjema.
  4. Retningslinjer for hvilke tiltak og støtteapparat som iverksettes når en ansatt er blitt utsatt for vold.

Gruppeprosess under veiledning
Prosessen det legges opp til krever at den enkelte virksomhet utpeker en ansvarlig som skal lede og gjennomføre prosjektet. Det er en fordel om denne har interesse for problemet og er skolert på området. Veiledningsheftet er utarbeidet som støtte til den som skal lede prosessen på arbeidsplassen.

Alle ansatte som skal delta i prosessen må ha sin egen arbeidsbok.

Materiellet "Trusler og vold på arbeidsplassen – arbeidsbok og veileder" er utarbeidet av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i fellesskap, og kan fritt lastes ned til bruk i virksomhetene.

Organisasjonene som har utarbeidet materiellet er: KS, FO, Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund, HSH og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Materiellet ble oppdatert i 2009 i forbindelse med oppfølging av ”Europeisk rammeavtale om trakassering og vold på arbeidsplassen” fra 2006. CEMR, som er KS`paraplyorganisasjon i EU, prioriterer dette arbeidet høyt.