IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet har som mål å gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere sykefraværet og er et samarbeid mellom KS, NAV og de 27 kommunene. Innsatsen rettes særlig mot helse og omsorgssektoren og barnehager fordi det særlig i disse sektorene sykefraværet er høyest. 
De første NED- workshopsene i kommunene er allerede i gang.

Enkelttiltak virker ikke
Funnene i FAFOs oppstartanalyse viser at sykefraværet i barnehager og arbeidsplasser innen helse og omsorg gjerne knyttes til fem forhold: ledelse, organisatoriske forhold, arbeidsforhold, kultur og holdninger og manglende mestring.

FAFO-forsker Lise Lien har i forbindelse med startanalysen intervjuet rådmenn og HR-sjefer i målgruppekommunene. Erfaringene deres er at enkelttiltak ikke har noen langsiktig effekt på sykefraværet. Kommunene må i større grad tenke helhetlig og langsiktig rundt sykefraværs- og nærværsarbeid. Informantenes oppfatning er at lederne i disse sektorene i stor grad har den kompetansen, de verktøyene og rutinene de trenger. De spør seg imidlertid  om lederne benytter sin kunnskap og kompetanse i det praktiske arbeidet.  

Undersøkelsen problematiserer nærhet og distanse og har følgende funn:

  • For stort lederspenn gir liten grad av nærhet mellom ansatte og leder  
  • For tette relasjoner mellom leder og ansatte kan utfordre nødvendig distanse
  • Flere har eksempler på enheter med lavt fravær over tid og flere har til dels store forskjeller i fravær mellom sammenlignbare enheter
  • Alle har sykefraværs-saker som kan karakteriseres som «diffuse» – det tilrettelegges i stor grad uten at det reduserer fraværet

- IA-ledelse 2.0 passer godt inn i kommunenes pågående arbeid. Kommunene er opptatt av mestringsorientert ledelse og kompetanse. Etter planen skal 54 NED-workshops gjennomføres i kommunene i løpet av 2017 i de 27 kommunen. Målet er å få en varig reduksjon av sykefraværet i kommunal sektor, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas.

  • KS og NAV har inngått et samarbeid om økt innsats rettet mot 27 store kommuner med høyt sykefravær.
  • Det er et formalisert samarbeid mellom KS og NAV for å gi aktuelle kommuner drahjelp til eget arbeid med å redusere sykefraværet.
  • Rådmenn oppgir at sykefravær i dag er den største arbeidsgiverutfordringen i kommunesektoren. Én av ti arbeidstakere i kommunal sektor er borte hver dag. Til tross for mange tiltak, prosjekter og innsats i kommunene er fraværet i kommunene fortsatt høyt.
  • Sykefravær koster samfunnet 22 milliarder kroner årlig (11,5 milliarder kroner i kommunal sektor).
Lenkeblokk Icon FAFO-rapport: Oppstartsanalyse av satsingen

Følgeforskning på IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet