Seksuell trakassering er høyt på dagsorden. #Metoo-kampanjen har synliggjort omfanget og utbredelsen av seksuell trakassering i mange bransjer.

KS mener det er nødvendig og viktig å sette spørsmålet om seksuell trakassering høyt på dagsorden også i kommunesektoren.

Det er uakseptabelt at arbeidstakere blir utsatt for trakassering. Som arbeidsgivere er det viktig at også kommunene tar tak i denne problemstillingensier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Undersøkelsen sendes ut fra KS i begynnelsen av denne uka til alle landets kommuner ved rådmennene. Hensikten med kartleggingen er å få bedre oversikt over utbredelsen av seksuell trakassering av ansatte i kommunesektoren. 

Svarfristen er 21. februar, og KS håper på en høy svarprosent for å sikre en god og pålitelig oversikt over kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med temaet seksuell trakassering. 

Arbeidsgiver har plikt til å forebygge og hindre seksuell trakassering
Ansatte i kommunal sektor kan oppleve seksuell trakassering fra ledere og kolleger, fra brukere/pasienter/klienter og/eller fra folkevalgte. Sykepleiere og helse- og omsorgsarbeidere er en særlig utsatt yrkesgruppe.
Som arbeidsgivere har kommunen plikt til å forebygge og forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen. Gode rutiner for varsling og oppfølging er sentralt for å fange opp uønskede hendelser. Høsten 2017 lanserte KS en veileder for kommuners arbeid med ytringsfrihet og varsling.

Varige endringer etter #metoo
Gode rutiner er likevel bare en del av svaret på hvordan kommunesektoren kan bidra til at #metoo-kampanjen får varige endringer. Seksuell trakassering handler om kultur og kulturforståelse, og er mer komplisert enn kun å bedre retningslinjer og rutiner.

- Det er både et lederansvar og et medarbeideransvar å utvikle en arbeidskultur der alle medarbeidere verdsettes, respekteres og er trygge på at trakassering ikke skal forekomme, sier Gunn Marit Helgesen.

Til syvende og sist handler dette om enkeltpersoners forståelse og oppfatninger om hva som er greit og ikke greit i en gitt situasjon. Det handler om møter mellom mennesker med ulik forståelse av dette og i ulike maktforhold.

En levende arbeidsgiverpolitikk er derfor viktig – det vil si de verdier, holdninger og handlinger som medarbeiderne møter på arbeidsplassen hver dag, og det handler om god ledelse og om gode og kjente systemer for å fange opp og håndtere uønskede hendelser.

KS oppfordrer alle landets rådmenn og fylkesrådmenn til å svare på undersøkelsen!