Undersøkelsen viser at #metoo har ført til økt oppmerksomhet og revurdering av eksisterende praksis, også i kommunesektoren.

Gunn Marit Helgesen

KS gjennomførte i perioden 15. til 23. februar en undersøkelse om seksuell trakassering av ansatte blant kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsen viser at 16 prosent av kommunene/fylkeskommunene som har svart har fått varsler om seksuell trakassering i løpet av det siste året. 

- Undersøkelsen viser at #metoo har ført til økt oppmerksomhet og revurdering av eksisterende praksis, også i kommunesektoren, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. 
Kun 7,1 prosent sier de kartla seksuell trakassering i 2017. 25 prosent vil kartlegge seksuell trakassering i 2018.

Gunn Marit Helgesen deltok onsdag 28. februar på Nasjonal likestillingskonferanse 2018: #meetoo - hva nå? 

Kommunene som har mottatt varsler har først og fremst fått varsler om kollegaer/medarbeidere har utført trakasseringen.  Det har også vært tilfeller hvor ledere og brukere eller pasienter er de som trakasserer, men i mindre grad.

1 av 3 mener #metoo har ført til endringer 
#metoo-kampanjen har ført til endring, også i kommunesektoren. Ledere i kommunesektoren har satt seksuell trakassering på agendaen. Undersøkelsen viser at 35 prosent av kommunene/fylkeskommunene mener #Metoo har ført til endringer i hvordan de håndterer temaet seksuell trakassering. 7 av 10 forteller at temaet er satt på agenden av ledelsen i kommunen/fylkeskommunen.

Samtidig viser undersøkelsen at 85 prosent av kommunene har retningslinjer/varslingsrutiner for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for trakassering. Flere oppgir at de har endret eller gått gjennom rutiner, etiske retningslinjer og varslingssystemer. 
- Alle kommuner og fylkeskommuner er pålagt å varslingsrutiner, og det er positivt at flere nå har benyttet anledningen til å vurdere om disse er gode nok. Dette viser at kommunesektoren jobber systematisk for å sikre et godt arbeidsmiljø med fravær av trakassering, sier Helgesen.

Åpenhet, informasjon og diskusjoner som forebyggende tiltak
I undersøkelsen har KS spurt om hvilke tiltak kommunene/fylkeskommunene mener kan bidra til å forebygge seksuell trakassering av ansatte. 9 av 10 mener økt åpenhet om temaet kan bidra til å forebygge, mens 7 av 10 mener opplæring og informasjon, samt det å legge til rette for diskusjoner om makt og trakassering i lederopplæringen, kan bidra til forebygging.

- Dette viser at kommunene og fylkeskommunene ser kompleksiteten i dette. Som arbeidsgivere er det viktig å arbeide forebyggende med holdninger og lederatferd, i tillegg til å ha gode rutiner for varsling og oppfølging, sier Helgesen.

En av respondentene oppsummerer det slik i en kommentar:

- «#metoo kampanjen har skapt en bevissthet i seg selv som gjør at tema naturlig kommer opp. Kampanjen i seg selv virker forebyggende»

Diskusjon og refleksjon
- Undersøkelsen viser at kommunene/fylkeskommunene ser kompleksiteten i denne problemstillingen. Undersøkelsen viser i stor grad tilsvarende resultater for betydningene av rutiner, lederansvar og det å ha arenaer for diskusjon og refleksjon som undersøkelsen Fafo gjorde for KS i 2017 knyttet til ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. KS’ veileder for «Ytringsfrihet og varsling» fra 2017 bygger også på disse resultatene og prinsippene.