• Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og krever derfor ulike tilnærminger
  • Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater

Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakeres helse og engasjement, men også for et produktivt og lønnsomt arbeidsliv. Gevinstene av forebygging kommer ikke gjennom velferdsgoder og sosiale tiltak, men gjennom det arbeidet vi utfører hver dag. Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet, og det er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass. Arbeid er i seg selv ofte kilde til god helse. Forbyggende tiltak må bygge på det vi vet påvirker arbeidsmiljøet og på det som gir effekt.

For å gjøre de riktige og beste grepene i arbeidsmiljøarbeidet, er kunnskap om arbeidsforholdene på arbeidsplassen avgjørende. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass. En må ha kunnskap om den enkeltes virksomhets utfordringer. Følgende punkter kan være et utgangspunkt for refleksjon og forståelse blant medarbeidere og ledere for hva arbeidsmiljø handler om på deres arbeidsplass;

  • Hva er risikofaktorene for vår arbeidsplass?
  • Hvordan er og fungerer jobbhverdagen?
  • Hvilken kunnskap har vi om arbeidsmiljøfaktorene på vår arbeidsplass? Vet vi nok?
  • Hvilke strategier har vi for å ta tak i eventuelle utfordringer?

Det som settes i gang av forebyggende tiltak må bygge på det vi vet påvirker arbeidsmiljøet og som gir effekt. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på slik kunnskap – om hva som virker – er en god investering. Både for den enkelte arbeidstaker og for virksomheten.

Det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet må implementeres systematisk og inngå i virksomhetens drift knyttet til de konkrete arbeidsoppgavene på arbeidsplassen.

Rammene for arbeidsmiljøarbeidet er Arbeidsmiljøloven med forskrifter, Internkontrollforskriften og Hovedavtalen del B § 6 og del C § 5. Arbeidsgiver har ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, og arbeidstakerne har plikt til å medvirke for å få det til. Verneombud, tillitsvalgte og Bedriftshelsetjenesten har også viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet. Et godt samarbeid mellom alle parter er en suksessfaktor for et godt arbeidsmiljø.

Les mer om arbeidsmiljø her: 

Hovedtariffavtalen

Stami

Faktabok fra Stami om arbeidsmiljø og helse

Lovdata