Eldreomsorg

Kommunesektoren skal levere gode omsorgstjenester til alle våre innbyggere. KS er særlig opptatt av tiltak for at eldre kan bo hjemme lengre. Derfor jobber vi for mer forskning på innovative helse- og omsorgstjenester og utvikling av velferdsteknologi.

Verktøy for planlegging av sykehjem og omsorgsplasser

Verktøy for planlegging av sykehjem og omsorgsplasser

Dimensjoneringsverktøyet skal bidra til å gi bedre innsikt i kommunens antatte fremtidige behov innen pleie- og omsorgstjenester.

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Gode pasientforløp

Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2022, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

Mer om eldreomsorg

Håndbok om aldersvennlig samfunn deles ut til landets eldreråd

Håndbok om aldersvennlig samfunn deles ut til landets eldreråd

For at eldre skal kunne være aktive, delta i samfunnet og unngå ensomhet trengs en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming. Håndboka som er laget for å hjelpe til med dette deles nå ut til landets eldreråd.

Utlysning av Etikkprisen 2021

Utlysning av Etikkprisen 2021

Etikkprisen skal synliggjøre og løfte det systematiske etikkarbeidet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Informasjon om etikksatsingen

Informasjon om etikksatsingen

Samarbeid om etisk kompetanseheving er en nasjonal satsing som skal bistå kommunene lokalt og regionalt slik at ansatte og ledere får økt kompetanse på å identifisere, reflektere over og håndtere etiske utfordringer i sin praksis.

Lære av hverandre – dele med hverandre

Lære av hverandre – dele med hverandre

I mai arrangerte KS nasjonal erfaringskonferanse for kommuner og andre lokale aktører som arbeider med Leve hele livet. Målet var å spre gode erfaringer og eksempler fra kommunenes arbeid med Leve hele livet, til inspirasjon og nytte for kommunesektoren.

Åpenhet om døden

Åpenhet om døden

Lindrende behandling og omsorg er et område hvor ansatte utvikles, samler erfaring og oppøver sensitivitet gjennom hele yrkeslivet. Les artikkel om dette som ble publisert i Kreftsykepleien nr. 1 2021 her.

Hvordan snakker vi om døden?

Hvordan snakker vi om døden?

Etikksatsingen i KS har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å bidra til økt kompetanse på etiske utfordringer i møte med livets siste fase, samt å bidra til økt åpenhet om døden. Vi samler våre metoder og verktøy på denne siden.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT