Eldre

Kommunesektoren skal levere gode omsorgstjenester til alle våre innbyggere. KS er særlig opptatt av tiltak for at eldre kan bo hjemme lengre. Derfor jobber vi for mer forskning på innovative helse- og omsorgstjenester og utvikling av velferdsteknologi.

Verktøy for planlegging av sykehjem og omsorgsplasser

Verktøy for planlegging av sykehjem og omsorgsplasser

Dimensjoneringsverktøyet skal bidra til å gi bedre innsikt i kommunens antatte fremtidige behov innen pleie- og omsorgstjenester.

Leve hele livet

Leve hele livet

Målet med satsningen Leve hele livet er at nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå jobber sammen om å lage samfunn der det er godt å bli gammel. På denne siden kan du lese mer om satsingen og hvordan KS bidrar inn i arbeidet.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Gode pasientforløp

Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2022, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

Mer om eldreomsorg

Sterk vekst i kostnader til pleie og omsorg

PRESSEMELDINGER

Sterk vekst i kostnader til pleie og omsorg

Kommunale helse- og omsorgstjenester koster kommunene mer for hvert år. Ny rapport viser at den årlige gjennomsnittlige reelle veksten har vært på 3, 4 prosent siden 2015. Til sammenlikning var realveksten i kommunenes inntekter på 1,4 prosent per år.

Leve hele livet og andre satsinger

Leve hele livet og andre satsinger

Her finner du oversikt over satsinger i KS som kan sees i sammenheng med og bidra til gjennomføringen av Leve hele livet.

Vi blir stadig eldre, men aldringen er ujevnt fordelt

Vi blir stadig eldre, men aldringen er ujevnt fordelt

Det blir stadig flere eldre i Norge. I 2030 vil det være flere på 65 år og eldre enn barn og unge (0-19 år). Selv om eldre blir stadige friskere vil antallet eldre på sikt skape behov for flere tjenester. Derfor trengs bærekraftig velferd og lokalsamfunn.

På lag med pårørende

KOMMUNESPEILET

På lag med pårørende

I Ringsaker kommune får alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten tilbud om kurs for å kommunisere og samarbeide bedre med pårørende. Forfatterne av boka «Pårørendesjokket» står bak initiativet og gjennomføringen.

Hvordan snakker vi om døden?

Hvordan snakker vi om døden?

Etikksatsingen i KS er forankret i stortingsmelding 24 "Lindrende behandling og omsorg". E-læringsverktøyet "Åpenhet om døden" og filmen "Samtaler om døden" er verktøy som er laget for å styrke kompetanse på etiske utfordringer i møte med livets slutt.

Høringssvar: Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

HØRING

Høringssvar: Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

KS har avgitt høringssvar om tvangsbegrensningsloven og NOU 2019:14. KS støtter målet om å redusere unødig bruk av tvang. Definisjonen av tvang er vesentlig for hvilke konsekvenser lovforslaget vil gi, og for hvordan målet om reduksjon kan oppnås.

Les flere artikler

KONTAKT