Kommunene har allerede flere interkommunale samarbeid på ulike områder, eksempelvis Pårørendeskole for pårørende til personer med demens

Hilde Holand, fagutvikler i Vestvågøy kommune

Bakgrunnen er et vedtak i Vestvågøy kommunestyre i desember 2023 om å utvikle en pårørendestrategi med handlingsplan. - Kommunene har allerede flere interkommunale samarbeid på ulike områder, eksempelvis Pårørendeskole for pårørende til personer med demens, sier fagutvikler i Vestvågøy kommune Hilde Holand og legger til at det derfor var naturlig å invitere kommunene til sammen å søke midler i tilskuddsordningen “helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver”.

Felles strategi

Søknaden og prosjektet har som mål å etablere en pårørendestrategi- og handlingsplan, øke medvirkning fra pårørende på individ, tjeneste- og systemnivå, øke kompetanse hos de ansatte og iverksette tiltak. Fagutvikler Marte Hykkerud Klevstad forteller at de mottok tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, og ser frem til å ha ytterligere søkelys på pårørendes behov og viktige rolle i kommunene.

Til dette arbeidet ble Pårørendesenteret, som er en nasjonal tjeneste i pårørendearbeid, engasjert til en to dagers samling. Pårørendesenteret har utviklet en mal for strategi som er bygget direkte på den nasjonale veilederen for pårørendearbeid som er forankret i den nasjonale pårørendestrategien.

Kompetanseheving

Første dag var dedikert til kompetanseheving i form av foredrag og arbeidsøkter der Fuelbox var et sentralt verktøy. Fuelboxen Om pårørende – for fagfolk – er et refleksjonsverktøy som stimulerer til etiske refleksjoner rundt tema som handler om møter med pårørende.

På dag to ble selve pårørendestrategien laget. Etter malen basert på Pårørendeveilederen ble hvert kapittel fortløpende fylt ut. Selv om de tre kommunene har felles samarbeid på mange fagområder, har likevel utfordringsbildet noen forskjeller som ble tydelige i strategiarbeidet.

Økt etterspørsel

Pårørendesenteret opplever stadig økt etterspørsel etter bistand i strategiarbeid. Mange kommuner har kjent på at nå kommer de store utfordringene, der pårørendesamarbeid tvinger seg frem som en løsning for å ivareta de store oppgavene. De kommunene som får til godt pårørendesamarbeid – og som har dette nedfelt i strategi og handlingsplan – vil mest sannsynlig ha store fortrinn i rekruttering av helsepersonell.

I Vest-Lofoten skal det nå gjennomføres innspillsrunder blant pårørende, brukere, fagfolk og andre før utkastet ferdigstilles, deretter skal strategien på høring i de tre kommunene. Det er forventet at kommunene behandler pårørendestrategien årsskiftet 2024/2025. Handlingsplanen vil konkretisere hvordan strategien skal følges opp videre, slik at pårørende faktisk opplever å bli møtt som en ressurs, og få den støtte og bistand den enkelte har behov for.