For å sikre mer samarbeid mellom ulike sektorer tror vi det er nødvendig med en bred avtale med flere departement

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

– Kommunene spiller en nøkkelrolle i hvordan velferdsstaten vår driftes. Disse avtalene legger til rette for et godt og fruktbart samarbeid også for fremtiden – det er vi glade for. Et tettere samarbeid vil også være en stor fordel for pasientene, blant annet i form av mer sømløse tjenester og kortere ventetider, sier Vestre.

– For å kunne jobbe mer forebyggende og helsefremmende er det nødvendig å satse mer på tiltak utenfor helsesektoren. For å sikre mer samarbeid mellom ulike sektorer tror vi det er nødvendig med en bred avtale med flere departementer, sier Gunn Marit Helgesen.

Avtale om bærekraftige velferdstjenester

Avtalen skal understøtte målene i Bo trygt hjemme-reformen og bidra til videreutvikling av gode lokalsamfunn og bærekraftige velferdstjenester i møte med en aldrende befolkning. Partene er enige om at demografiendringene må møtes med en helhetlig tilnærming.

Lenkeblokk Icon Samarbeidsavtale om bo trygt hjemme reformen

- Denne utviklingsavtalen med KS og fem andre departementer vil gi oss en god ramme for å drøfte sentrale problemstillinger på tvers av sektorer, sier Vestre. 

Samarbeidsavtalen tar utgangspunkt i Bo trygt hjemme-reformen og innrettes som en overordnet og tverrsektoriell utviklingsavtale for å bidra til en samordnet innsats i møte med den demografiske utviklingen.

De demografiske endringene har påvirket kommunene over lengre tid, og kommunene har jobbet systematisk med å sikre bærekraftige tjenester og for å fremme kvalitet i tjenestetilbudet.

- Vi har en solid bunnplanke og partene er enige om å understøtte det gode arbeidet kommunene allerede er i gang med, sier Vestre.

Samarbeidsavtalen er inngått mellom KS og regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Avtalen er forankret i konsultasjonsordningen mellom regjeringen og kommunesektoren, representert ved KS. Avtalen bygger på dialog mellom partene i konsultasjonsordningen om de generelle rammebetingelsene for kommunesektoren.

Partene vil gjennom gjensidige forpliktelser sørge for felles involvering og avtalen angir mål og overordnede samarbeidsområder for samarbeidet. Avtalen gjelder til og med 2028.

Avtale om videreutvikling av helsefellesskap

Samarbeidsavtalen om helsefellesskap er nå fornyet og videreført. Det er etablert 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus.

– Målet er mer sammenhengende helse- og omsorgstjenester, til det beste for pasientene, sier helse- og omsorgsminister Vestre.  

Lenkeblokk Icon Samarbeidsavtale om Helsefellesskap

- Å videreutvikle samarbeidet mellom kommune og stat er viktigere enn noen gang når behovet for helse- og omsorgstjenester øker, samtidig som det blir færre helseansatte. Sykehus og kommunehelsetjenesten må blant annet samarbeide om å prioritere riktig og sette inn ressursene der det trengs mest, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Regjeringen og KS er enige om at helsefellesskapene bør prioritere å samarbeide om gode tjenester til fire pasientgrupper med store og sammensatte behov: barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, eldre med skrøpelighet og personer med flere kroniske lidelser.

I Nasjonal helse- og samhandlingsplan har regjeringen pekt på kvinner i svangerskap, fødsel og barseltid som en femte gruppe som har behov for sammenhengende tjenester fra kommuner og sykehus. Helsefellesskapene oppfordres til å vurdere hvordan de sammen kan skape et godt tilbud til denne gruppen blant annet gjennom bruk av kombinerte stillinger og samarbeid om personell.