- Undersøkelsen vår viser at det er behov for langt flere plasser i tiden som kommer, men det er vanskelig å tallfeste behovet og det er derfor knyttet stor usikkerhet til rapporten, sa styreleder i KS Gunn Marit Helgesen da hun presenterte undersøkelsen i Helse- og omsorgsdepartementet. 

I rapporten er kommunene spurt om sine planer for ferdigstillelse av antall nye plasser og utfasing av og fornyelse/moderniseringer av plasser, i økonomiplanperioden 2016-2019 og i perioden fram til 2030.

- Dette er en del av plansamarbeidet med KS, som skal gi oss mer kunnskap om hva som er behovet og hva slags planer kommunene har fremover. Det gir oss et godt grunnlag for å møte det behovet som er der ute, sa helse- og omsorgsminister Bernt Høie, som kommenterte innholdet i rapporten. 

Betydelig usikkerhet
Resultatene viser at kommunene har i overkant av 65.000 plasser per i dag. Kommunene vil bygge ferdig cirka 8.000 plasser i økonomiplanperioden frem til 2019, 3.688 vil bli rehabilitert eller fornyet og cirka 5000 plasser vil utfases. Det er en betydelig usikkerhet om behovene på lang sikt – og KS undersøkelse og SSBs rapport utfyller hverandre her. For landet som helhet kan vi si at det vil være sannsynlig og nødvendig med flere plasser frem mot 2030 enn i dag.

Fremtidige behov
På spørsmålet om kommunen har gjort beregninger for hvor stort behovet for heldøgns omsorgs- og sykehjemsplasser er i 2030, så har 126 kommuner svart ja, men en stor andel har ikke oppgitt antallet plasser. 100 kommuner har ikke gjort beregninger. Mange kommuner har pekt på at demografi og det faktum at eldre er friskere enn før gjør det vanskelig å beregne behovet i fremtiden.