KS gjennomførte januar 2017 en undersøkelse om heldøgns omsorgsplasser i alle landets kommuner. Kommunene ble spurt om sine planer for ferdigstillelse av antall nye plasser og utfasing av og fornyelse/moderniseringer av plasser i 2017, i økonomiplanperioden, og i perioden frem til 2030. 

Mange kommuner svarer at de ennå ikke har gjort beregninger for hvor stort behovet vil være frem mot 2030. Behovene er vanskelige å beregne, både fordi omsorgssektoren er i en rivende utvikling, eldre er friskere enn før og fordi ny teknologi og innovative løsninger betyr at omsorgstjenestene i fremtiden kan se helt annerledes ut.

Trenger mer teknologi
Eldreomsorg handler om mer enn antall sykehjemsplasser. Eldre ønsker å ha frihet og trygghet til å bo hjemme lengst mulig.  - Vi må derfor tilrettelegge for mer trygghetsskapende teknologi, slik at det blir mulig, sier Gunn Marit Helgesen.

Undersøkelsen viser at kommunene vil satse bredt for å skape en helhetlig omsorgstjeneste. Både tilrettelegging av egen bolig, bruk av velferdsteknologi, dagtilbud for eldre, utbygging av trygghetsboliger og sterkere satsing på hjemmetjenester og rehabilitering er viktige tiltak for å kunne utsette behovet for heldøgns omsorgsplasser.

Slå sammen ordninger
Regjeringens innstramming av investeringstilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger har fått negative reaksjoner fra kommunene.Ikke alle kommuner vil trenge nettotilvekst av omsorgsboliger på kort sikt, men de fleste kommunene har behov for rehabilitering av byggene. Da må tilskuddsordningene kunne brukes til slik rehabilitering.

- Vi mener det er behov for å slå sammen flere tilskuddsordninger for at kommunene skal greie å bygge og å gi gode velferdstilbud også i fremtiden, sier Gunn Marit Helgesen. I dag brukes store summer på investering i institusjoner. Vi trenger større bredde i tilbudene, som blant annet å gi flere yngre mulighet til å bo i egen leilighet, og bruke mere penger på tilpasset tilbud i egen bolig med både hjelpemidler og velferdsteknologi.

236 av 426 kommuner (55,4 prosent av kommunene) med i alt 73,58 prosent av befolkningen svarte på spørreundersøkelsen.