Til hovedinnhold

Helse og omsorg

Legetjenester

Samhandlingsreformen og konsekvenser for PLO-tilbudet

Prosjektet skal beskrive om og hvordan samhandlingsreformen påvirker det øvrige tjenestetilbudet i kommunene innenfor pleie- og omsorgssektoren. Prosjektet skal identifisere og studere fortregningsmekanismer og –effekter.

Foto: Shutterstock

Prosjektnummer:134019

Utførende miljø: Iris

Ferdigstilt: 2015

Hovedfunn

• Pasienter som sykehusene melder utskrivningsklare til kommunen er ofte sykere enn før samhandlingsreformen. De forlater sykehuset med mer alvorlige, mer behandlingskrevende og/eller mer komplekse sykdomstilstander.

• Det foregår et visst skifte i kommunehelsetjenestens karakter, i retning av mer behandling og pleie av kort varighet og av mer spesialisert karakter. Det er vekst i andelen korttidsplasser og andelen plasser til habilitering/rehabilitering, men den skjer i hovedsak på bekostning av langtidsplasser. Reell kapasitetsøkning på institusjonsplasser forekommer i liten grad.

• Terskelen for å få sykehjemsplass og hjemmetjenester er blitt høyere. Utviklingen av mer spesialiserte tjenester går på bekostning av enklere tilbud. Dette kan i neste omgang begrense den forebyggende effekten som enklere tjenester kan ha.

• Reduksjonen i andelen beboere i institusjon og stabiliteten i andel som mottar hjemmetjenester blant de aller eldste, kan indikere at oppbygging av kortsiktig medisinsk behandlings- og oppfølgingstjeneste til de utskrivningsklare har gått ut over det langsiktige tjenestetilbudet til eldre.

• Det er ikke direkte økonomiske insentiver i samhandlingsreformen til å drive primærforebyggende helsearbeid blant eldre, og det settes i liten grad inn særlige ressurser i kommunene for å drive denne typen forebygging.

• Omstillingsutfordringene i de store kommunene ser ut til å være betydelig større enn i de små.

• Det har vært et løft i det faglige nivået i flere kommuner. Dette har gjort arbeidet mer interessant, men det er usikkert om det faglige nivået er løftet nok til å håndtere variasjonen i behov blant utskrivningsklare pasienter.

• Det er uklart om samhandlingen mellom kommuner og sykehus om den enkelte pasient har blitt bedre.

• Rapporteringen av avvik fra tjenesteavtalen om utskrivningsklare pasienter varierer. I flere kommuner fortelles det at de ikke har tid til å rapportere avvik, og at slik rapportering har liten effekt.

KONTAKT