Fokuset på sykehjem er et særnorsk fenomen. Når vi sammenligner oss med våre naboland, har Norge høy dekning av heldøgns omsorg.

KS er enig i at for landet som helhet vil det være nødvendig med flere sykehjems- og omsorgsplasser frem mot 2030, men behovet vil variere fra kommune til kommune. KS gjennomfører hvert år en undersøkelse i samarbeid med regjeringen for å følge utviklingen, den siste er fra desember 2016/januar 2017.

Omsorgssektor i rivende utvikling
Mange kommuner svarer i undersøkelsen at de ennå ikke har gjort beregninger for hvor stort behovet for heldøgns omsorg vil være frem mot 2030. Behovene er vanskelige å beregne, både fordi omsorgssektoren er i en rivende utvikling, eldre er friskere enn før og fordi ny teknologi og innovative løsninger betyr at omsorgstjenestene i fremtiden kan se helt annerledes ut.

Det er også helt nødvendig å innse at vi har et stort handlingsrom i dag, men ikke i fremtiden. Det hjelper ikke å bygge sykehjem og omsorgsboliger hvis det ikke er nok folk og ressurser til å drive dem.

Ventetiden er kort og stabil
Ventetiden for å få tildelt sykehjemsplass er kort. På landsbasis i 2016 hadde 89,1 prosent av brukerne mottatt sykehjemsplass 0-15 dager etter vedtaksdato. Andelen er stabil over tid. I 2009 hadde 90,7 prosent mottatt sykehjemsplass 0-15 dager etter vedtaksdato.

De aller fleste eldre vil bo hjemme så lenge som mulig. I kommunene får mange eldre tilbud om besøk av hjemmesykepleier eller bistand til praktiske gjøremål. Eldreomsorg er derfor i stor grad hjemmetjenester. Flere sykehjemsplasser gir ikke nødvendigvis bedre eldreomsorg. Ny teknologi og gode hjemmetjenester gjør at flere kan bo hjemme lengre slik de ønsker. Gode boliger for eldre reduserer behovet for bygging i kommunal regi.

Kommunenes behov varierer
Ikke alle kommuner vil trenge nettotilvekst av omsorgsboliger og sykehjem på kort sikt, men de fleste kommunene har behov for rehabilitering av byggene. Kommunesektoren er opptatt av å dimensjonere sykehjem og omsorgsboligbehovet fremover, og det pågår et arbeid for å utvikle bedre verktøy som kan gjøre det lettere å beregne disse behovene.

Her har vi samlet en del rapporter som belyser likheter og forskjeller i Norden og tilstanden i Norge.