KS har avgitt følgende høringsuttalelse:
Høringssvar - Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene.

Det vises til høringsbrev datert 20.01.2017 vedr. forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger med høringsfrist 21.04.2017.

KS støtter departementets forslag til nytt styringsstruktur for helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høyskolenivå. KS ser nødvendigheten av et styringssystem av helse- og sosialfaglige utdanninger som imøtekommer behovet for raskere å kunne endre utdanningene ut fra tjenestenes behov, medisinsk-, teknologisk- og samfunnsmessig utvikling. Det foreslåtte styringssystemet med de tre nivåene lov, forskrift om felles rammeplan og nasjonale retningslinjer, vil ivareta behovet for fleksibilitet samtidig som det vil gi forutsigbarhet og medvirkning fra sentrale aktører. Dette styringssystemet vil være et godt grunnlag for bedre samhandling både mellom de ulike tjenestene, og mellom tjenestene og utdanningsinstitusjonene.

Programgruppene som skal utarbeide de nasjonale retningslinjene for hver utdanning må sikres representasjon fra berørte utdanningsinstitusjoner, tjenester, brukere, studenter og myndighetsorganer. For å sikre kontinuitet i arbeidet foreslås at det også oppnevnes vararepresentanter. KS bistår gjerne med å finne representanter fra kommunal/fylkeskommunal sektor til aktuelle programgrupper.

For å oppnå kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av høy kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester kreves et betydelig kunnskapsløft for kommunal sektor. Dette vil blant annet innebære:

  • at kommunal sektor får et sørge-for ansvar for utdanning og forskning
  • rammevilkår som i tilstrekkelig grad sørger for finansiering, insitamenter og kompetanseordninger
  • større eierskap til kompetanse- og utviklingssentre som er innrettet mot kommunale oppgaver
  • forpliktende samarbeid mellom kommunal sektor og utdannings- og forskningsinstitusjoner

I det følgende går vi nærmere inn på noen av paragrafene i forslaget til felles forskrift:

§2 Felles læringsutbytte Det forutsettes at alle punktene i paragrafen omfatter barn, men KS finner det allikevel riktig å fremheve barn og barns interesser i eget punkt. Det foreslås en ytterligere forsterkning til § 2 nr 9 ved et tillegg om kompetanse til å ivareta barn som pårørende.

‘§ 3 Praksisstudier Paragrafen setter krav til praksis og er utarbeidet på grunnlag av prosjektet «Kvalitet i praksis» (UHR 2015). Bestemmelsen regulerer blant annet ansvarsforholdet mellom utdanningsinstitusjon og Side 2 av 2 praksissted og angir at det skal inngås samarbeidsavtaler mellom disse. Praksisstudier er en stor og viktig del av grunnutdanningene innenfor helse- og sosialfag. Det må stilles tydelige kvalitetskrav til praksisinnhold og veiledning.

Det er i flere sammenhenger påpekt behovet for bedre samhandling mellom etater og fagmiljøer innad i kommunene og mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Ved at studentene møter andre profesjoner allerede under utdanningen, vil det legge et grunnlag for en bedre samhandling i tjenestene. KS mener derfor at disse avtalene også bør omhandle tilrettelegging for tverrprofesjonell samarbeidslæring.

For å fremme innovasjon og utvikling av tjenester og veiledningsmodeller vil det foreslås at formuleringen «--- og skal sørge for at praksisveileder normalt er av samme profesjon som den som blir veiledet» erstattes med «…og skal sørge for at studentene blir veiledet både profesjonsfaglig og tverrfaglig i løpet av praksisperioden».

§ 4 Nasjonale retningslinjer Det må angis i forskriften hvilken juridisk status en slik nasjonal retningslinje har. Det må tydeliggjøres i forskriften at retningslinjene ikke er juridisk bindende, men at de beskriver hva som er god faglig kvalitet mv.

KS mener at retningslinjene bør vedtas av et myndighetsorgan, og har i forbindelse med høringen av rapport «Kunnskapssektoren sett utenfra» uttalt at dersom det opprettes et nytt direktorat for UHsektoren, forskning og voksenopplæring støtter KS en overføring av forvaltningsoppgaver fra UHR til dette direktoratet. Programgruppene vil ha en rådgivende funksjon.