Kommunene er spurt om sine planer for ferdigstillelse av antall nye plasser og utfasing av og fornyelse/moderniseringer av plasser i 2024 og i økonomiplanperioden.

I gjennomgangen er det brukt foreløpige Kostra-tall. 181 av 357 kommuner, eller 50,4 prosent av kommunene svarte på undersøkelsen. Disse kommunene representerer til sammen 69 prosent av befolkningen.

Fremtidige behov

KS gjennomførte en tilsvarende spørreundersøkelse også i 2023. I årets undersøkelse har vi spurt om kommunene har gjort beregninger av behov frem mot 2040. Over tid ser vi at det er blitt flere kommuner som beregner behovet for plasser også langt fremover.

  • 155 kommuner svarte på dette spørsmålet. 125 av disse har svart ja på dette spørsmålet. 21 av de som har svart nei oppgir at de er i ulike stadier av planleggingsprosesser.

Av de som svarte ja på dette spørsmålet, oppgav 95 at disse planene var forankret i kommunenes langsiktige planer.

Se rapporten Undersøkelse om heldøgns omsorgsplasser 2024 (pdf)