Er smått alltid godt i demensomsorgen?

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse

Rapporten som suppleres av et kunnskapsnotat understreker betydningen av de fysiske omgivelsene, men peker også på at innovasjon og utvikling må se på både tjenester, fysiske omgivelser og ny teknologi i sammenheng. 

Rapporten har en eksempeldel som ved 11 ulike fortellinger viser løsninger som på en eller flere måter anses som gode og nytenkende. Å kunne bo i små grupper er godt for personer med lang fremskreden demens, det støtter mer en persons sentrert omsorg. Små grupper kan imidlertid samlokaliseres både av hensyn til tjenester på natt og ut i fra et hverdagsliv som gir mulighet for å komme ut og oppsøke andre arenaer og aktiviteter.  ​

Eldreomsorg Helse og velferd

Prosjektrapporter

Prosjektet beskriver og drøfter ulike modeller for botilbud for personer med demens. Det er også gjennomført en systematisk gjennomgang av relevant nyere forskning, og laget en kunnskapsstatus utgitt som eget notat (SINTEF Notat 16).  

Prosjektet har også drøftet kostnader knyttet til tjenester til personer med demens.  

Rapporten drøfter ut i fra et tverrfaglig forskerperspektiv hva som er gode løsninger, sett i lys av brukerne, ansatte og ut i fra et samfunnsperspektiv.


Eldreomsorg Helse og velferd